Search:

Управління персоналом

На противагу ФРН і Нідерландам, у Франції й Іспанії участь персоналу в управлінні компаніями здійснюється в значно вужчих формах.

У ФРН експерти вважають, що участь персоналу в управлінні компаніями ефективна тільки на рівні наглядових рад, а не рад директорів, що повинні формуватися з фахових управляючих.

Щодо конкретних форм участі персоналу в управлінні, то британські експерти надають перевагу проведенню коротких нарад за участю представників адміністрації і персоналу, а не виборам наглядових і робочих рад. На їхню думку, виборні органи недостатньо зацікавлені в контактах і обміні інформацією з адміністрацією компанії. Внаслідок цього часто не враховується думка ряду категорій працівників.

Сьогодні дедалі більшу роль починає відігравати й уміння персоналу працювати в єдиній команді. Необхідність цю визнають як закордонні, так і українські фахівці в галузі управління.

Один з головних чинників роботи в команді полягає в тому, що всі підрозділи сучасного підприємства настільки тісно взаємозалежні, що різнорідні менеджерські стилі просто неефективні. Інша, не менш важлива причина - багатогранність і складність розв'язуваних проблем, їх комплексний характер. Поєднання в одній особі технічної компетентності, володіння економічними, правовими й управлінськими знаннями в сучасному обсязі - явище неймовірне. Отже, менеджер зобов'язаний спиратися на досвід та інтелект колег, відповідальних за різноманітні напрямки діяльності підприємства.

Командний менеджмент, тобто менеджмент, здійснюваний за допомогою створення і функціонування управлінських команд, як одна з форм колективного управління базується на процесі делегування повноважень. Майже всі підприємства наділяють менеджерів різноманітних рівнів відповідальністю за більш широке коло завдань, ніж те, з яким вони могли б справитися особисто. Для того, щоб вони могли нести цю відповідальність, створюються ті або інші форми колективного управління, які ґрунтуються на перерозподілі відповідальності.

ЗАВДАННЯ 1

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РУХУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

(Номер варіанта відповідає останній цифрі залікової книжки)

Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками наведеними в табл. 1. Розрахувати показники руху та ефективності використання основних фондів :

Вартість фондів на кінець року.

Середньорічну вартість основних фондів.

Фондовіддачу по реалізованій продукції.

Фондовіддачу одиниці площі.

Фондовіддачу одиниці обладнання.

Коефіцієнт оновлення основних фондів.

Коефіцієнт вибуття основних фондів.

Фондоозброєність праці.

Коефіцієнт завантаження обладнання.

Рентабельність використання основних фондів.

Таблиця 1 – Показники діяльності підприємства

Показники діяльності підприємства

Позначення

 

8

 

1. Обсяг товарної продукції :

     

- за собівартістю

Сп

1700

 

- за цінами підприємства

Тп

1938

 

2. Вартість основних фондів на початок року

Фп.р.

2098

 

Введені основні фонди на початок року (сума / дата)

Фв.в.

   

акт № 1

 

30/1.05

 

акт № 2

 

150/1.09

 

акт № 3

 

37/1.10

 

4. Виведені з експлуатації фонди (сума/дата)

Фвиб

   

акт № 1

 

130/1.04

 

акт № 2

 

110/1.06

 

5. Чисельність робітників, осіб

Чроб

66

 

6. Виробничі площі, м2

Пл

1100

 

7. Число одиниць обладнання, шт.

Чоб

30

 

8. Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування, %

fпр

6

 

9. Обсяг машинних робіт, тис. нормо-год

Ор

82

 

10.Змінність роботи, змін

Чзм

2

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Робота з економетрії

Вступ. Актуальність роботи. В нинішній час економіка України наражається на важкі деформації, падає виробництво, росте безробіття, має місце інфляція. Для того, щоб виправити ситуацію ,що склалася на Україні необхідно побудова реальних моделей, за допомогою яких можна достатньо точно прогнозувати економічні процеси. В нашій роботі ми вжили спробу побудови однієї з таких моделей. Наукова новизна. В нашій роботі ми використали засоби математичної статистики, теоретичного аналізу, теорії імовірності, системного аналізу, ...

Аналіз стану і використання основних фондів підприємства

Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів При аналізі основних фондів насамперед треба визначити їхню середньорічну вартість і динаміку зміни за ряд років. При цьому слід зіставляти темпи їх зміни з динамікою зростання вартості продукції або обсягів виробництва в натуральному вираженні. Останній показник повинен мати більш високі темпи зростання порівняно з основними фондами. Однак економічні труднощі, які мають місце в нашій країні, можуть показати і зворотні тенденції. Основні фонди підприємства ...

Сутність вартості робочої сили

Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Вартість робочої сили являє собою сукупність витрат підприємця, пов'язаних з використанням робочої сили, забезпечення необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її працездатності, професійно-кваліфікаційної підготовки, утримання сім'ї і виховання дітей, духовного розвитку тощо. На вартість робочої сили також ...