Search:

Управління персоналом

1. Середньорічна вартість основних фондів:

грн.,

де Фп.р. - вартість фондів на початок року ;

Фвв(і) - вартість введених в дію основних фондів в і -му місяці ;

Т(і) - кількість місяців, протягом яких працювали введені основні фонди, починаючи з і-того місяця і до кінця року;

Фвив(і) - вартість виведених з дії основних фондів в і -му місяці;

t(і) - кількість місяців, протягом яких не працювали основні фонди, починаючи з і-того місяця і до кінця року.

Обчислення:

(грн )

2.Фондовіддача основних фондів підприємства:

, грн /грн ,

де Р - може бути обсяг товарної продукції в цінах підприємства, або обсяг товарної продукції за собівартістю.

Обчислення:

(грн /грн.)

(грн /грн.)

3. Фондовіддача одиниці обладнання:

, грн./од. обл.,

де Чобл - число одиниць обладнання.

Обчислення:

(грн./од. обл.)

(грн./од. обл.)

1. Фондовіддача одиниці площі :

, грн./м2,

де Пл - виробничі площі, м2.

Обчислення:

(грн./м2 .)

(грн./м2.)

5. Коефіцієнт оновлення основних фондів :

,

де Фкр - вартість фондів на кінець року, обчислені за формулою:

Обчислення:

6. Коефіцієнт вибуття основних фондів :

kвб =

Обчислення:

kвб =

7.Фондоозброєність працівників:

, грн./роб.,

де Чроб - чисельність робітників.

Обчислення:

(грн./роб.)

8.Коефіцієнт завантаження обладнання:

kзав = ,

де Ор. - фактично відпрацьований час обладнання;

Онорм. - час можливого нормативного використання обладнання.

, год.,

де Фрічпл - річний плановий фонд робочого часу;

Чобл - число одиниць обладнання.

, год.,

де Фном - номінальний річний фонд часу роботи підприємства в одну зміну;

Чзм - число змін;

¦ - плановий процент втрат часу на ремонти та технічне обслуговування.

, год.,

де Чтиж - кількість тижнів на рік;

40 - тривалість робочого тижня, годин;

Чсв.дні. - кількість святкових днів на рік;

Чп/св.дні - кількість передсвяткових днів на рік.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Поняття та ознаки акціонерного товариства

Акціонерним визнається засноване на установчому договорі та статуті товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які обумовлюють специфіку його юридичного статусу: воно є господарською організацією корпоративного типу, різновидом господарського товариства; належить до товариств – об’єднань капіталів, у яких майнові елементи домінують над ...

Посередники

ПЛАН Вступ Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників. Сутність торговельно- посередницької діяльності: Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг. 2.2. Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники. 2.3. Функції торговельних посередників. 2.4. Посередницькі операції,об’єкти і суб’єкти посередниць- ких операцій. 3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні. Висновки Використана література ...

Матеріально - сировинна стратегія

Зміст Введення…………………………………………………………………….…….2 1. Теоретичні основи стратегії…………………………………………………3 1.1. Визначення стратегії та стратегічне планування……………………3 1.2 Ресурсні стратегії………………………………………………………6 1.3 Матеріально – сировинна стратегія…………………………………16 2. Аналіз діяльності ЗАТ „Бернард Кроне”………………………………… 21 2.1. Загальна характеристика ЗАТ „ Бернард Кроне ”…….………… 21 2.2. Розрахунок основних показників оцінки стану ЗАТ „ Бернард Кроне ”…………………………………………………………… 25 2.3. Аналіз показників ...