Search:

Управління персоналом

Обчислення:

(год.)

(год.)

(год.)

kзав =

9.Рентабельність використання основних фондів :

,

де П - прибуток.

Обчислення:

П = Тп – Сп = 1938 – 1700 = 238 (грн )

%

ЗАВДАННЯ 2

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РУХУ І ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

(номер варіанта відповідає передостанній цифрі залікової книжки)

Діяльність підприємства в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в табл. 2. На основі цих даних розрахувати :

Обсяг обігових коштів на кінець року;

Середньорічний обсяг обігових коштів;

Період обороту обігових коштів;

Коефіцієнт оборотності;

Коефіцієнт завантаження обігових коштів;

Рентабельність використання обігових коштів підприємства.

Таблиця 2 – Показники діяльності підприємства

Показники діяльності підприємства

Позначення

 

6

 

1. Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

 

- за собівартістю

Сп

806

 

- за цінами підприємства

Тп

994

 

2. Оборотні кошти в залишках, тис. грн.

 

- на початок року

Фоб.п.р.

176

 

- на кінець 1 кварталу

Фоб.1

120

 

- на кінець 1 кварталу

Фоб.2

207

 

- на кінець 1 кварталу

Фоб.3

183

 

3. Оборотні кошти за даними інвентарного обліку на кінець року, тис. грн.

 

- в запасах на складі

Фз.скл.

152

 

- в незавершеному виробництві

Фн.в.

88

 

- в запасах готової продукції

Фг п.

91

 

- у витратах майбутніх періодів

Фм.п.

44

 

- гроші в касі та на р/р

Фкас.

86

 

- інші кошти в розрахунках та зобов’язаннях

Фін.

71

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Організація

У відповідності з виробничою структурою підприємства формуються органи управління дільниць, цехів та підприємства в цілому. Одночасно з цим поділ праці в сфері управління зумовлює відокремлення однорідних робіт за функціями управління та зосередження цих робіт у підрозділах апарату управління. Отже управлінський персонал підприємства поділяється на лінійний та функціональний (штабний, апаратний). Лінійний персонал забезпечує безпосереднє керівництво виробництвом. Функціональний — допомагає лінійним керівникам виконувати ...

Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

ПЛАН 1. Поняття і структура оборотних коштів 2. Нормування оборотних коштів 3. Ефективність використання оборотних коштів 1. Поняття і структура оборотних коштів. Оборотні фонди підприємства мають матеріально-речову й вартісну форму. У практиці планування та обліку господарсько діяльності до складу оборотних фондів включають: виробничі запаси; незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх періодів. Виробничі запаси становлять найбільшу частину оборотних фондів. До них належать запаси ...

Мета та етапи обліку витрат виробництва

Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку є головною метою виробничої діяльності підприємства. Виробничі процеси — це другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу як центрального у виробничій системі є формування витрат на виробництво продукції. Стан виробництва характеризується його ефективністю, психологічними параметрами, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю працівника у виробничих процесах. В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ...