Search:

Управління персоналом

де Чт.с.1р. - тарифна ставка 1-го розряду

kт.і розр. - тарифний коефіцієнт і-того розряду

Обчислення:

2.77 х 1 = 2.77 (тарифна ставка І розряду)

2.77 х 1.12 = 3.10 (тарифна ставка ІІ розряду)

2.77 х 1.25 = 3.46 (тарифна ставка ІІІ розряду)

2.77 х 1.39 = 3.85 (тарифна ставка ІV розряду)

2.77 х 1.54 = 4.27 (тарифна ставка V розряду)

6. Річний тарифний (прямий) фонд оплати праці :

, грн.

Обчислення:

Річні доплати за відпрацьований час :

грн. , де

Нд п. - норматив доплат за відпрацьований час

Обчислення:

7. Річний годинний фонд оплати праці :

Обчислення:

Річні доплати за невідпрацьований час :

грн., де

Н ДЗ — норматив доплат за невідпрацьований час

Обчислення:

Повний річний фонд оплати праці :

, грн.

Обчислення:

8. Середньо годинна оплата праці :

, грн.

Обчислення:

Середньоденна оплата праці :

грн. , де

Чр.д.річ. - кількість робочих днів за рік

Обчислення:

Середньомісячна оплата праці :

, грн.

Обчислення:

9. Визначення прямих затрат на оплату праці в собівартості виробу А.

Прямі затрати складаються :

, де

Зо - основна заробітна плата виробничих робітників

Зд - додаткова заробітна плата виробничих робітників

Вс.з. - відрахування із заробітної плати на соціальні заходи

Основна заробітна плата виробничих робітників :

,грн.

Додаткова заробітна плата виробничих робітників :

, грн.

Відрахування на соціальні заходи:

, грн., де

Нв.с.з. - норматив відрахувань на соціальні заходи, встановлений законодавством України.

Обчислення:

ЗАВДАННЯ 4

РОЗРОБКА ПЛАНОВОЇ КАЛЬКУЛЯЦІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ

(номер варіанта відповідає передостанній цифрі залікової книжки)

На підприємстві, де має місце серійний тип виробництва, та безцехова структура управління, здійснений комплекс підготовчих робіт до випуску нового виробу. Нормативи прямих витрат матеріалів на виготовлення виробу та нормативи витрат непрямого характеру наведені в таблиці 4. Ціни на матеріали та тариф на електроенергію приймаються як середньорічні на момент виконання завдання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 


Подібні реферати:

Доплати і надбавки

На підприємствах застосовуються різні доплати й надбавки, що є змінною частиною тарифної системи і залежать від виробничих умов. Згідно із Законом України “Про оплату праці” умови запровадження і розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами. Застосування доплат і надбавок та їхні розміри обмежуються економічною та соціальною ...

Банкрутство підприємства

ПЛАН ВСТУП 1. Поняття банкрутства Суб'єкти банкрутства 2. АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ 3. БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ: ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ 4. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств 5. ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність обраної теми випливає з того, що до недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового ...

Соціально трудові відносини

ЗМІСТ Вступ .…………………………………………………………… 3 Поняття «ефективність праці»………………………………….4 Сутність та значення продуктивності праці………………… .5 Методи визначення продуктивності праці…………………….9 Джерела стимулювання продуктивності праці……………… 13 Фактори росту продуктивності праці…………… ………… .15 6. . Мотивація праці працівників як фактор підвищення її продуктивності………………………………………………… 18 Резерви росту продуктивності праці………… .21 Висновки .……………………………………………………………24 Список використаної літератури .……………………………… 25 Вступ Мета ...