Search:

Поняття і види ефективності

Узагальнюючий показник ефективності застосовуваних ресурсів підприємства можна визначити, користуючись формулою

де езр ~ ефективність застосовуваних ресурсів;

Р — госпрозрахункова чиста продукція за зіставленими цінами (обсяг реалізованої у розрахунковому році продукції за вирахуванням матеріальних витрат, плати за ресурси, проценту за кредит);

П — чисельність працюючих на підприємстві;

Фос ~ середньорічний обсяг виробничих основних фондів за відновною вартістю;

Фоб — вартість оборотних фондів підприємства;

Кпвп — коефіцієнт повних витрат праці (визначається відношенням чисельності працюючих у сфері матеріального виробництва до обсягу утвореного національного доходу;

застосовується для перерахунку уречевленої у виробничих фондах праці у середньорічну кількість працівників).

Узагальнюючим показником ефективності споживаних ресурсів може слугувати показник витрат на одиницю товарної продукції, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості гиготовлення певних виробів). Як відомо, до собівартості продукції споживані ресурси включаються у формі оплати праці (персонал), амортизаційних відрахувань (основні фонди) і вартості матеріальних ресурсів (оборотні фонди).

До найважливіших узагальнюючих показників ефективності виробництва відноситься частка приросту обсягу вироблюваної продукції за рахунок інтенсивних чинників (інтенсифікації виробництва). Це зумовлюється тим, що в сучасних умовах господарювання економічно і соціальне вигіднішим є не екстенсивний (шляхом збільшення обсягу застосовуваних ресурсів), а саме інтенсивний (за рахунок кращого використання наявних ресурсів) розвиток виробництва.

Частку приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва можна визначити за формулою

Уінт = 100 (1 - WZ/WP),

Уінт — частка приросту обсягу продукції, що зумовлена інтенсифікацією виробництва;

DZ — приріст застосовуваних ресурсів за певний період, %;

DР — приріст обсягу виробництва продукції за певний період, %.

Умовний приклад визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва наведено у табл. 2.

У процесі вимірювання ефективності виробництва не слід ігнорувати визначення народногосподарського ефекту використання продукції як практично важливого узагальнюючого показника, оскільки при оцінці усіх видів діяльності підприємства обов'язково треба враховувати ступінь задоволення різноманітних потреб споживачів його виробів. Народногосподарський ефект використання продукції того чи іншого підприємства у сфері її споживання обчислюється у вигляді приросту чистого прибутку (доходу), тобто загального ефекту (збільшення прибутку внаслідок зростання обсягу виробництва і продуктивності праці, економії експлуатаційних витрат і інвестиційних ресурсів тощо) за вирахуванням вартості придбання продукції виробничо-технічного призначення.


Таблиця 2. Визначення частки приросту обсягу продукуй' за рахунок інтенсифікації виробництва

Показники

Періоди

Базисний

Розрахунковий

1 .Обсяг виробництва продукції, тис. одиниць

40000

48000

2.Приріст обсягу продукції, %

- .

20

3.Чисельність працюючих у сфері матеріального виробництва, тис. чол.

17500

-

4.Утаорений національний доход, тис. од.

103000

-

5.Коефіцієнт повних витрат праці (17500:103000)

0.17

-

б.Чисельність працюючих на підприємстві, чол.

3600

4000

7.Основні фонди за відновною вартістю, тис.одиниць

30000

33000

8.Оборотні фонди (запаси товарно-матеріальних цінностей), тис. одиниць

6000

6900

9.Сума основних і обротних фондів, тис. од.

36000

39900

10.Ресурси уречевленої праці у перерахуванні на середньорічну кількість працівників тис. чол. (36000 • 0.17; 39900 • 0.17)

6120

6783

11 .Сума застосовуваних ресурсів, тис. чол.

(3600 + 6120;4000 + 6783)

9720

10783

12.Приріст застосовуваних ресурсів у розрахунковому періоді, %

-

10.9

13.Частка приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, % [100(1 – 10. 9/20.0)]

-

45.5

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Фінансові результати діяльності підприємства

Поняття і види прибутку. Поняття і види рентабельності. Оцінка фінансового стану підприємства. 1. Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності п-ва виражається в досягнутих фінансових результатах. Для визначення фінансового результату діяльності п-ва за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів. Доходи п-ва – це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу ...

Продуктивність праці

Поняття і види заробітної плати. Функції і шляхи росту заробітної плати. Державна політика оплати праці. Прогрес суспільства та його конкретних суб'єктів (підприємств, організацій) реалізується перш за все через зміцнення та розвиток особистих матеріальних стимулів, основною формою яких є оплата праці. Оплата праці — це будь-який заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги. Оплата праці ...

Сутність і функції процесу управління

План Сутність і функції процесу управління. Необхідність управління. Функції управління. Методи управління діяльністю підприємств. Поняття та основа класифікації методів управління. Змістова характеристика окремих методів управління. Організаційні структури управління підприємствами. Загальна характеристика організаційної структури управління. Типи організаційних структур управління. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями. Система державного управління суб’єктами господарювання. Організація та ...