Search:

Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику

вірогідність привласнення коштів;

достовірність сальдо на рахунках бухгалтерського обліку. Ризик контролю.
Відповідно до міжнародного нормативу ризик контролю являє собою
побоювання того, що недостовірна інформація, що може виникнути і бути
суттєвою окремо або разом з іншою недостовірною інформацією, не буде
виявлена або своєчасно попереджена системою внутрішнього контролю.
На розмір ризику контролю впливає також факт виявлення помилок,
неточностей у системі бухгалтерського обліку попередньою аудиторською
перевіркою, що знижує довіру до системи бухгалтерського обліку і збільшує
ризик (це повинні враховувати аудитори під час проведення наступних
аудиторських перевірок).

В основу оцінки ефективності дії системи внутрішнього контролю покладене припущення аудитора, що існуюча система внутрішнього контролю не зможе виявити допущені суттєві помилки в системі бухгалтерського обліку або не може їм запобігти.

Для того щоб дійти певного висновку з даного питання, аудитор мусить детально вивчити (ще на підготовчому етапі аудиторської перевірки) структуру внутрішнього контролю. З цією метою він вивчає порядок опрацювання даних на підприємстві і встановлює, як здійснюється внутрішній контроль (вручну або автоматизовано) і його дієвість. Це дуже

важливо, оскільки аудитор у своїй роботі багато в чому може покластися на результати внутрішнього контролю, якщо він визначить до нього високий ступінь довіри.

Аудитор оцінює такі складові внутрішнього контролю (попередньо оцінивши його спрямованість і вплив на систему бухгалтерського обліку і якість складання фінансової звітності).

Ризик невиявлення. Процедурний ризик (ризик невиявлення) визначає план обсягу тестування для одержання великої кількості аудиторських свідчень. Тому аудитор повинен установити зв'язок між цілями системи внутрішньогосподарського контролю та аудиторської перевірки, визначаючи для кожної статті звіту і окремий розмір процедурного ризику. Коли аудитор готовий узяти на себе великий ризик, свідчень потрібно менше. Отже, необхідно прагнути до мінімізації аудиторського ризику і тоді можна одержати максимум доказів складання аудиторського висновку. Таким чином, для того щоб підготувати оптимальний план проведення аудиту, необхідно під час розрахунку аудиторського ризику системно враховувати не тільки загальні основні аспекти контролю, а й попередньо оцінити сукупність факторів, що впливають на них. Тільки системний підхід і комплексна оцінка усіх факторів під час розрахунку аудиторського ризику дає змогу скласти прийнятний план аудиту.

Література:

Закон "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993р. зі змінами і
доповненнями 26 березня 1996р.

Кодекс професійної етики аудиторів України від 18.12.98.

Національний норматив аудиту № 9 " Планування"

Положення про ліцензування аудиту затверджене АПУ від 17 лютого
1994р. №12

Білуха М.Т. Курс аудиту: - К.: Вища школа - Знання, 1998, 574с.

Жила В.Т. Ревізія і аудит : - К.: МАУП, 1998, 96с.

Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту: - К.: Ділова Україна - 1996,
370с.

Лабьшцев Н.Т. Аудит: - М.: ПРИОР- 1999,- 208с.

Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита: - М.: ЮНИТИ, 1999.-
336с.

Шипшин А.К. Учет, анализ, аудит: - М.: ЮНИТИ, 1996.-496с.

Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні
//Аудит, ревізія, контроль// №10, 1999р., с38-42.

Зміст:

Вступ З

Розділ 1. Планування аудиту: 4

Загальний план аудиту;

Програма аудиту. 9

Розділ 2. Стадії аудиту: 10

Організаційна стадія; 10

Дослідницька стадія; 13

Стадія узагальнення та реалізації результатів
контролю. Заключна стадія.

Розділ 3. Процедури аудиту: 14

Визначення процедури;

Види процедур. 16
Розділ 4. Процедури перевірки на суттєвість. 28
Розділ 5. Сутність та складові аудиторського ризику. ЗО
Висновок.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя

План Вступ 1. Етапи розвитку інтернаціоналізації господарського життя 2. МПП та науково-технічне і виробниче співробітництво 3. Економічна інтеграція 4. Етапи міжнародної економічної інтеграції 5. Поширення інтеграційних процесів Висновок Вступ Важливою особливістю сучасності є зростання взаємозалежності економік різних країн, розвиток інтеграційних процесів, інтенсивний перехід цивілізованих країн від замкнутих національних господарств до економіки відкритого типу. У процесі глобальної ...

Співвідношення економічних та природних законів у суспільстві

ПЛАН 1. Вступ 2. Поняття закону 3. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні 4. Закон єдності та боротьби протилежностей 5. Закон заперечення заперечення 6. Економічні закони та характер їхньої дії на фоні природних законів 7. Система економічних законів 8. Способи прояву економічних законів 9. Форми прояву економічних законів та їх використання 10. Висновок Список використаної літератури 1. Вступ Навіть перше, поверхове знайомство з еко­номікою показує, що процеси, які в ній відбу­ваються, складні й багатогранні. ...

Економіка праці

Будь-яка трудова діяльність незалежно від фаху працівника та його галузевої належності передбачає наяв­ність щонайменше п'яти основних складових частин. До них відносять: а) предмет праці, тобто те, на що спрямована праця; б) засоби праці - машини, механізми, інструменти, пристосування, тобто знаряддя праці, а також будівлі та споруди, в яких відбувається трудовий процес; в) спосіб дії на предмет праці, або технологія діяльності; г) організацію праці, тобто упорядкування процесу праці в просторі і часі; д) саму працю, ...