Search:

Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

Реферати » Економічні теми » Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

Наприкінці XIX ст. в кооперативному рухові відбулися кіль­кісні та якісні зміни. Створювалися гуртові товариства, виникали спілки окремих видів кооперації відповідно до адміністративно­го устрою тієї чи іншої країни. З'явилися перші спілки на націо­нальному рівні. Тоді ж виникли перші спонтанні контакти між ко­оперативними товариствами Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії, Голландії, Бельгії, Данії, Австрії та інших країн. Це були акти солідарності, обміну досвідом кооперативного будівництва, взаємозбагачення кооперативних ідей та принципів діяльності, перші торговельні й економічні зв'язки.

Поміж кооператорами різних країн зародилася думка про не­одмінну потребу виникнення міжнародної кооперативної органі­зації. Найбільшу ініціативу в створенні міжнародного кооператив­ного об'єднання виявив англійський кооперативний рух і його ке­рівники. До 1890 р. кооперативний рух Англії і Шотландії набрав масового характеру й досягнув помітних господарських та еконо­мічних успіхів. Він об'єднував понад 1 млн. членів, що станови­ло близько 15% населення країни. Англійські та шотландські ко­оператори наприкінці 80-х років завершили організаційну побу­дову на національному рівні, утворили Англійське й Шотландське кооперативні гуртові товариства та Кооперативну спілку.

Кооператори Великобританії почали шукати виходу на між­народну арену для того, щоб розширити кооперативну торгівлю, налагодити торговельний обмін з кооперативними організаціями різних країн, розповсюджувати кооперативні ідеї, практику ве­дення кооперативного господарства, розвивати кооперативне законодавство. До налагодження міжнародних зв'язків кооператорів Великобританії штовхала зростаюча конкуренція з боку торго­вельного капіталу та приватного капіталу взагалі, а також про­тидія політичних сил у державних органах, які відображали ін­тереси приватного капіталу. Кооператори Великобританії споді­валися за допомогою міжнародних кооперативних зв'язків розши­рити свою господарську діяльність. Особливо прагнули розвивати міжнародні контакти члени споживчої кооперації Великобрита­нії, Франції, Бельгії, Німеччини. Створенню Кооперативного аль­янсу сприяла й та обставина, що в середині XIX ст. вже існува­ло чимало норм та інститутів міжнародного права, які регулювали діяльність міжнародних організацій.

Деякі керівники кооперативного руху Великобританії й при­хильники християнського соціалізму були зацікавлені в створенні міжнародного кооперативного центру для того, щоб поширювати кооперацію та християнську мораль.

Ідеї співпраці кооператорів різних країн зародилися ще на початку XIX ст. В 1835 р. в Лондоні було засновано Асоціацію всіх класів і всіх націй, яка ставила перед собою мету пропагувати ко­оперативні ідеї на міжнародному рівні. Це об'єднання стало пер­шою спробою розвитку співпраці кооператорів різних країн і створення міжнародного кооперативного центру.

В 1869 р. на кооперативному конгресі Англійської кооператив­ної спілки здійснили нову спробу утворити міжнародну коопера­тивну організацію. Заснували міжнародний комітет для створення міжнародного кооперативного центру. Але цей комітет і асоціація проіснували недовго, тому що кооператори Європи ще не відчу­вали себе готовими до широкої міжнародної співпраці. Тогочас­ний кооперативний рух ще був роздрібненим, малочисленим і економічно слабким.

У 1867 р., в дні Всесвітньої промислової виставки в Парижі, кооператори Англії та Франції спробували скликати перший міжнародний кооперативний конгрес, але уряд Наполеона III це заборонив.

У 1886 р., на Британському кооперативному конгресі в Пліму­ті, представник французьких кооператорів де Буав знову закли­кав до створення міжнародного кооперативного центру. Він запро­понував обрати терміном на три роки Міжнародний комітет ко­операції, місцем перебування якого мав стати Манчестер. Цей ко­мітет, на думку де Буава, повинен був налагодити стосунки з усі­ма центральними кооперативними організаціями в Європі, Австралії, Америці для того, щоб спонукати їх прийняти загальні кооперативні принципи, посилати своїх представників на міжнарод­ні кооперативні конгреси та готувати доповіді про стан справ у кооперації їх країн. В Італії, Німеччині, Франції на національних кооперативних конгресах того часу висувалися ідеї й конкретні пропозиції щодо створення міжнародного кооперативного центру. Але до практичних кроків тоді не перейшли.

Перші конкретні заходи в справі міжнародної кооперативної співпраці здійснили керівники англійської кооперації. В 1889 р. Ге­неральний секретар Кооперативної спілки Великобританії, хрис­тиянський соціаліст В. Ніл створив ініціативний комітет для ор­ганізації Міжнародної спілки друзів кооперативного виробництва. Цей комітет звернувся до кооперативних спілок усіх країн із за­кликом створити міжнародний кооперативний центр із штаб-квартирою в Лондоні. В. Ніл і його прихильники ставили собі за мету створити таку міжнародну кооперативну організацію, яка сприяла б зародженню виробничої кооперації в усіх країнах.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Економічна безпека України

У широкому розумінні, система національної безпеки повинна забезпечувати збереження народу України. Вона необхідна як для існування держави, так і вільного розвитку суспільства. Однією з головних складових такої системи є саме соціально-економічна безпека, яка означає збереження та розвиток добробуту окремої людини та суспільства в цілому. Отже, економічна безпека у нашому випадку перехідної економіки передбачає побудову нової соціально-економічної системи, яка забезпечила б нормальний розвиток країни в цілому та зростання ...

Економічні основи соціальної політики

Проголошення політичної незалежності надало потужний поштовх розвитку української держави, оновленню та перебудові її економіки. Започатковано ринкові засади господарювання, змінилася структура форм власності, обраний курс на інтеграцію в європейський економічний простір, виникли можливості для розвитку приватної ініціативи. Разом з тим, з'явилося й нове соціальне явище - безробіття, відродились поняття зубожіння населення та бідності. Загальна кількість безробітних становила у березні 2001 р. 2,8 млн громадян1. ...

Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

П Л А Н 1. ВСТУП. 2. СТРАТЕГІЇ ВІДБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 3. ВІДБУДОВА ЕКОНОМІК ДЕРЖАВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. 4. ВІДБУДОВА ЕКОНОМІКИ НІМЕЧЧИНИ. 4.1. Соціальна ринкова економіка і Нова Європа. 4.2. Німецьке економічне диво. 4.3. Нова Європа (створення Євросоюзу). 5. ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ. ВСТУП Кінець XXст. проходить під знаком трансформаційних процесів. Відбуваються зміни соціально-економічних систем у країнах колишнього соціалістичного табору, ...