Search:

Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

г) грошових пожертв;

г) інших джерел, що узгоджені з Генеральною Асамблеєю за рекомендацією міністерства. Внески МКА:

а) кожен член організації сплачує повний внесок пропорцій­но до економічної діяльності й відповідно до формули, встанов­леної Генеральною Асамблею для різних кооперативних секторів;

б) будь-яка кооперативна асоціація — філія МКА. яка не зайнята в економічній діяльності, сплачує повний внесок на під­ставі загальної ділової діяльності її членів, включно з первинними членами;

в) за рекомендацією Міністерства, Генеральна Асамблея пе­реглядає формулу принаймні кожних 4 роки, забезпечуючи аде­кватні ресурси для МКА, якщо такі розглядаються, визначає мі­німальні й максимальні рівні внесків;

г) щорічні внески є обов'язкові й підлягають сплаті в першій чверті календарного року і, разом з відповідною супровідною до­кументацією, відправляються в Центральний орган МКА до 31 березня. Непогодження з цією неодмінною умовою призводять до відмови в членських правах та до інших покарань за ухвалени­ми рішеннями Міністерства;

г) будь-які члени організацій, які через особливі обставини не можуть сплачувати свій внесок, мають право звертатися до Генерального Директора за підтримкою. Такі прохання .повинні до­ставлятися в Центральний Орган до 31 березня і супроводжува­тися повною документацією. Рішення можуть повідомлятися в Міністерство (Правління).

Органи управління і конгрес. Керівними органами МКА є: Генеральна Асамблея, Регіональна Асамблея, Міністерства, Ре­візійний і Контрольний Комітет, Президент.

Посадовою адміністративною особою МКА є Генеральний Ди­ректор.

Всесвітній кооперативний конгрес може скликатися МКА за участю членів і широкої кооперативної публіки.

Час, місце зібрання, порядок денний і методи проведення конгресу вирішує Генеральна Асамблея.

Генеральна Асамблея є вищою владою МКА, складається з представників, призначених на відповідну посаду в організації на 4-річний термін, а також з одного представника від кожної Спе­ціальної організації й Комітету.

Генеральна Асамблея збирається переважно кожних 2 роки. Екстраординарні збори Генеральної Асамблеї можуть бути скли­кані за рішенням Міністерства, або за бажанням 1/5 членів ор­ганізації, або 1/5 всіх представницьких голосів Генеральної Асам­блеї.

Всі члени організації повністю підпорядковуються виконан­ню їх фінансових зобов'язань і мають право одного представниць­кого голосу.

Чисельність представників визначається за кількістю внесків від голови служби МКА згідно з правилами, встановленими Генеральною Асамблеєю, за умови, що жоден член організації або група членів організації з однієї країни не повинен мати менше як 20 представницьких голосів, за винятком Президента МКА.

Генеральна Асамблея може обирати з-поміж членів пред­ставників Аудиту і Контрольного Комітету, які складають не мен­ше трьох і не більше п'яти членів.

На розгляд конгресу було подано також доповідь «Коопера­тивні цінності в світі, що змінюється». В резолюції з цього питан­ня, зокрема, підкреслювалося, що процес перегляду кооператив­них вартостей здобув широке визнання серед організацій-членів МКА. Зазначалося, що в основу кооперативної концепції покла­дено три фундаментальні ціннісні складові: рівність і справедли­вість, добровільна й взаємна самодопомога, економічний і соціаль­ний прогрес. Наголошувалося також, що підгрунтя кооперації становлять її члени, чиї інтереси й потреби завжди мають відоб­ражатися в завданнях і діяльності кооперативних організацій. Маючи на увазі цей аспект, конгрес визнав, що кооперативи по­винні проявляти свої фундаментальні цінності через економічну діяльність для задоволення потреб членів, через демократію участі, розвиток людських ресурсів, соціальну відповідальність, національне й міжнародне співробітництво.

З 1921 по 1966 р. діяла Міжнародна кооперативна жіноча гільдія, яка в 1921 р. об'єднала 27 млн. жінок-кооператорів з 20 країн. Ця жіноча кооперативна організація була самостійною й незалежною: вона скликала свої конгреси й мала свої керівні органи. Між­народна кооперативна жіноча гільдія провела велику роботу щодо підвищення громадського становища жінок, розширення їх освіти, досягнення їх політичної та економічної рівності, поліпшення життя їх родин тощо. Через фінансові труднощі в 1963 р. гільдія зупинила роботу на три роки, а в 1966 р. ввійшла до МКА як Жі­ноча кооперативна консультативна рада (ЖККР), що об'єднує жінок-кооператорів з багатьох країн світу.

ЖККР консультувала МКА з проблем жіночого кооператив­ного руху, провадила освітню й дослідницьку діяльність, вста­новлювала контакти з жінками-кооператорами та національними жіночими організаціями, вела боротьбу за рівні права жінок та чоловіків в освіті, професійному навчанні, оплаті праці, в висуван­ні на керівні посади, а також співпрацювала з ООН та її спеціалі­зованими установами, іншими міжнародними організаціями.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Фондові біржі, НАФТА

План Фондова біржа. Фондові біржі США, Німеччини, Японії……………...3 стор. Північно - Американська асоціація НАФТА……………………………9 стор. Список використаної літератури………………………………………..15 стор. Фондова біржа. Фондові біржі США, Німеччини, Японії. Фондові біржі – це спеціалізовані організації, в приміщені яких відбуваються зустрічі працедавців цінних паперів з покупцями. Об’єднуючи професійних учасників ринку цінних паперів в одному приміщені, біржі створюють умови для концентрації попиту та пропозиції і ...

Аналіз прямих витрат

Зміст. Вступ 1. Економічний зміст і класифікація витрат 2. Аналіз загальної суми затрат на виробництво 3. Аналіз матеріальних затрат 4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва і управління 5. Аналіз затрат за елементами і статтями калькуляції Висновок Список літератури Додаток Вступ Перш за все, на мою думку, необхідно підкреслити актуальність цієї теми. Проблема зменшення затрат на підприємстві, відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку, завжди була і буде на першому місці. Саме ...

Модернізація економіки України в умовах глобалізації

План: ВСТУП 1. Чи володіє Україна якимись потенційними ресурсами для того, щоб відігравати бодай якусь роль на світових ринках? 2.Проблема захисту національного виробника 3. Національна стратегія європейської інтерграції СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та ...