Search:

Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

П = ВВП – Пв,

де П – податкоспроможність області;

ВВП – валовий внутрішній продукт області;

Пв – потреби на відтворювальні процеси в області.

Під середньою по областях податкоспроможністю треба розуміти обсяг доходів в межах України, що може бути об’єктом оподаткування закріпленими за громадами податками і припадає на одиницю адміністративно- територіального утворення (одну область). Ті громади, що мають доходи, нижчі рівня середньої податкоспроможності, потребуватимуть фінансової допомоги для надання послуг на відповідному рівні. Інша група громад матиме надлишок власних фінансових ресурсів для цих потреб і повинна їхню частину передати державі (критерії віднесення регіонів до групи “бідних” і “багатих”, а також місцевих бюджетів до категорій “донорів”, “реципієнтів” і “нейтралістів” подано у рис. 2).

Пропонована схема передбачає створення фондів фінансової підтримки як на рівні центральної влади, так і на регіональному рівні.

Фонд фінансової підтримки адміністративно-територіальних утворень на державному рівні повинен шомісячно нараховуватися від фактичних надходжень в Державний бюджет ПДВ і податку на прибуток підприємств, а також коштів, що отримують “багаті” регіони від прибуткового податку з громадян, за нормативом, встановленим Законом про Державний бюджет України. Формування ж регіональних фондів фінансової взаємодопомоги забезпечуватиметься перерахуванням грошових ресурсів від місцевих бюджетів “донорів” відповідно по податку на прибуток підприємств чи прибутковому податку з громадян (див. рис. 2) за нормативом, закріпленим окремим законом. Право на допомогу із цих фондів слід надавати тим регіонам, які мають податкоспроможність на рівні менше 5 % від середньої податкоспроможності в межах “багатих” областей та 8 % -- на території “бідних” областей. Внески до фондів мають здійснювати громади із податкоспроможністю, що перевищує 2 % від середньої податкоспроможності по регіонах країни в “багатих” областях та 10 % -- в ”бідних”.

Розглянувши особливості механізму міжбюджетних відносин в Україні, доцільно було б перейти до аналізу ролі цього механізму в процесі стимулювання економічного зростання в країні. Для пояснення механізму економічного зростання існують різні моделі, серед яких найбільш поширеними є моделі мультиплікатора. Узагальнюючим показником динаміки економічного зростання вважається збільшення валового внутрішнього продукту (ВВП). Як потужний інструмент забезпечення поступового росту ВВП представники кейнсіанства вважають бюджетну політику.

Рис. 2. Надання трансфертів між ланками бюджетної системи, яку можна було б запровадити в Україні


У рівнянні ВВП бюджетні видатки G виступають як метод, за посередництвом якого державні органи влади намагаються досягнути стабільності у зростанні ВВП:

ВВП = C + I + G + Nx,

де C – витрати споживачів;

I – інвестиційні витрати;

G – державні витрати;

Nx – чистий експорт, який визначається як різниця між експортом та імпортом країни.

Ступінь впливу державних видатків на зростання ВВП можна оцінити за допомогою бюджетного мультиплікатора на ВВП:

mG = DВВП / DG = 1 / (1 – MPC),

де MPC – гранична схильність до споживання, що є реакцією витрат споживачів на зміну величини ВВП.

Представимо формулу бюджетного мультиплікатора у такому вигляді:

mG = DВВП / DG = 1 / (1 – (dC / d ВВП))

і визначимо з неї зміну ВВП:

D ВВП = 1 / (1 – (dC / dВВП)) * DG.

Позначимо через DGД – зміну видатків Державного бюджету України, а через DGМ – зміну видатків місцевих бюджетів, тоді економічне зростання визначатиметься, як:

D ВВП = DGД / (1 – (dC / dВВП)) + DGМ / (1 – (dC / dВВП)).

Першу частину цього рівняння DGД / (1 – (dC / dВВП)) можна позначити через D ВВПД, а другу частину DGМ / (1 – (dC / dВВП)) через D ВВПМ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

1. Економічна природа попиту та пропозиції Попит і пропозиція є невід'ємними категоріями ринкової орга­нізації господарювання, що виражають об'єктивні економічні від­носини товарного виробництва, 3 розвитком суспільної організації товарного виробництва і змінами в системі господарювання змі­нюються конкретні способи мікро- і макроекономічного регулю­вання попиту і пропозиції. Незмінним залишається загальноеконо­мічний зміст цих категорій ринкової економіки. Попит визначає сукупну суспільну чи ринкову потребу в ...

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

ПЛАН Вступ._____________________________________________________3 Методологічні основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків. Сутність і види векселів._______________________________5 Вексельне право та його основні системи._______________13 Учасники вексельної схеми взаєморозрахунків, організація та технологія.__________________________________________24 Дослідження досвіду використання вексельної форми в Україні. Обіг векселя для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької ...

Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

ПЛАН Вступ – ст. 3 Сучасна характеристика країн третього світу – ст.4 Місце країн, що розвиваються у світовій економіці – ст. 4 Соціально-економічна диференціація країн, що розвиваються – ст. 7 Грошово-кредитні системі країн третього світу – ст. 11 3. Економічні стратегії країн Третього світу – ст. 14 3.1 Особливості стратегій розбудови ринкової економіки – ст. 14 3.2. Стратегія „економічного дива” в нових індустріальних країнах та Туреччині – ст. 17 3.3 Латинська Америка у 80-90-х роках – ст. 31 4. Відносини України з ...