Search:

Механізм міжбюджетних відносин як фактор стимулювання економічного зростання

На графіку: Е’М2 = YМ2; Е’М1 = YМ1; Е’Д1 = YД1; Е’Д2 = YД2; Е’G1 = YG1; Е’G2 = YG2. ЕМ1 і ЕМ2 відображують початкове і кінцеве положення прямої сукупних витрат, яка містила б з державних витрат тільки видатки місцевих бюджетів. ЕД1 і ЕД2 – положення прямої сукупних витрат за умови включення до її складу з обсягу державних закупок фінансування державного бюджету на вихідній та заключній стадіях розміщення. ЕG1 i EG2 – встановлені прямі сукупних витрат, які включають державні видатки повністю до і після зміни їх становища. YМ1, YМ2, YД1, YД2, YG1, YG2 -- показники ВВП, які відповідають перетину прямих сукупних витрат з прямою Y = Е.

Припустимо, що пряма ЕG1 зберігає своє первинне положення досить тривалий проміжок часу. Як показує графік, зміна пропорцій у фінансуванні громадських послуг буде коливатися в межах до прямої ЕG1. Наприклад, зростання розміру видатків Державного бюджету у структурі консолідованого бюджету на суму DGД призведе до зміщення прямої ЕД1 в положення ЕД2 і зі зростанням ВВП на величину YД2 – YД1. Одночасно відбудеться зсув прямої ЕМ1 у становище ЕМ2 на ту ж саму величину DGД зі скороченням ВВП на величину YМ2 – YМ1. Тенденція у коригуванні обсягів видаткових частин Державного і місцевих бюджетів може бути оберненою, але рівень ВВП від сукупних державних витрат теоретично збережеться на рівні YG1.

Проте при цьому вплив на економічне зростання буде спостерігатися залежно від стабільності цього процесу і напрямів витрачання державних ресурсів. Важливе значення при цьому мають державні інвестиції, які на відміну від інших витрат уряду і місцевих органів влади безпосередньо впливають на економічне зростання. В Україні частка інвестицій у витратах зведеного бюджету залишається вкрай низькою, навіть скорочується. Якщо у 1992 році вона складала 12,6 %, у 1995 році -- 8,5 %, то в 1998 році -- лише 4,8 %. При цьому в 1992 р. у Державному бюджеті на капіталовкладення передбачалось 82,6% від інвестиційних витрат зведеного бюджету України, місцеві бюджети спрямовували на ці цілі 17,4 % обсягу інвестування держави. Досить стабільним залишався розподіл централізованих державних вкладень між бюджетами і у 1995 році: Державний бюджет – 84,3 %, місцеві бюджети – 15,7 %. Проте в 1998 р. спостерігається зміщення розподілу державних інвестицій в бік збільшення частки місцевих бюджетів – 33,8 % і зменшення -- Державного бюджету – 66,2 %.

Ці показники не дають повного уявлення про інвестиційну діяльність центральних і місцевих органів влади. Найповнішим показником є частка державних інвестицій у ВВП. Сукупні інвестиційні витрати Державного і місцевих бюджетів склали у 1998 році лише 1,42 % ВВП, з яких 0,48 % належить місцевим бюджетам і 0,94 % -- Державному бюджету. Отже, інвестиційна діяльність центральних і місцевих органів влади України поки що не стала впливовим і стимулюючим фактором економічного зростання. Більше того, загальний обсяг інвестицій як уряду, так і місцевих владних структур постійно зменшується. Скорочується частка інвестицій у ВВП, що вказує на наростання в Україні тенденцій проїдання національного багатства.

Повернемося до рис. 3. Уявімо собі більш реальну ситуацію, коли при зростанні обсягу Державного чи місцевих бюджетів підвищиться в структурі сукупних витрат частка державних закупок. У цьому випадку спостерігатиметься поступове переміщення прямої ЕG1 у положення EG2 з одночасним зростанням ВВП на суму YG2 - YG1. Зростання державних витрат є потужним важелем стимулювання економічного зростання.

Оскільки наша країна перебуває в стані економічного спаду, і її виробництво не досягає свого довготривалого потенційного рівня, то уряд може прийняти рішення про необхідність подолання кризи за рахунок стимулювання сукупного попиту. Припустимо, що економіка перебуває в стані падіння у точці А (див. рис. 4), яка розміщується з лівого боку від кривої сукупної пропозиції у довготривалій перспективі АSlp.

Ціна, Р АSlp

АS1

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Суть ринкової економіки та механізм її функціонування

План ПОНЯТТЯ РИНКУ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СУЧАСНОГО РИНКУ СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ РИНКУ ФУНКЦІЇ РИНКУ ПОНЯТТЯ ІНФРА­СТРУКТУРИ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПОНЯТТЯ І СКЛАД МЕХАНІЗМУ РИНКУ ВІЛЬНИЙ РИНОК ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ ІНФЛЯЦІЯ ЗОВНІШНЄ РЕГУЛЮ­ВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ВИСНОВОК Поняття ринку У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власності на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиробників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному ...

Різновиди ринкових цін

План Класифікація цін по сферах діяльності. Класифікація цін по способу відображення витрат. Різновиди цін по ступені стійкості в часі, ступені регулювання. Інші види ринкових цін. 1. Ціни класифікують по різних напрямках. По сферах товарного обслуговування: - оптові ціни, по яких підприємства реалізують у великих обсягах продукцію промислово-технічного і споживчого призначення (між галузями усередині оптової сфери і з оптової в роздрібну). При наявності розгалуженої мережі споживання товару оптимізувати продаж дозволяють ...

Грошові системи

План Суть грошової системи та її елементи. Типи грошової системи та їх еволюція. Сучасна грошова система України. Грошові реформи: поняття, цілі та види. Література: Башнянин Г.І. Політична економія. – Київ: “Ніка-Центра Ельса”, 2000р. – ст.155-156. Луціва Б.Л. Гроші. Банки та кредит. – Тернопіль: “Карт-бланш”, 2000р. – ст.113-120, 132-134. Мочерний С. Основи економічної теорії.– Київ, 1992р.- ст. 113-115. Нові поняття Грошова система Грошова одиниця Масштаб цін Емісійна система Форми грошей Банківські білети Казначейські ...