Search:

Предмет економічної теорії

Реферати » Економічна теорія » Предмет економічної теорії

1. У якій з відповідей найповніше розкрито предмет економічної теорії:

а) це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил;

б) це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ;

в) це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем.

2. Яке положення не характеризує ризикові підприємства:

а) такі підприємства не повертають вкладених у них інвестором коштів і не виплачують відсотків;

б) інвестор отримує право на всі інновації та засновницький прибуток;

в) отримані на цих підприємствах прибуток використовуються для виплати дивідендів.

3. В наслідок первинного розподілу національний дохід набуває доодів у вигляді:

а) заробітної плати;

б) прибутку;

в) дивідендів;

г) процентів.

4. Зовнішньоекономічні відносини та проблеми інтеграції України у світове господарство. Об¢єктивні основи зовнішньоекономічних зв¢язків України.

Україна, як член ООН входить до держав світового співробітництва. Це означає, що вона визнає і виконує статус ООН, міжнародне право, які регулюють міждержавні, політичні, соціальні, культурні і економічні міжнародні відносини. Але раціональне використання переваг міжнародних економічних відносин передбачає, щоб економіка України була інтегрована у світове господарство. Цей процес зумовлений об¢єктивними та суб¢єктивними факторами. По-перше, світове господарство виступає матеріальною основою держав світового співтовариства, Воно у своєму розвитку досягло таких масштабів, що дає змогу охарактеризувати його як певний економічний організм. Тому включення молодих незалежних держав до світового господарства – складний і тривалий процес. По-друге, Україна, як суверенна держава ще не має достатнього досвіду налагодження економічних зв¢язків з країнами світового співтовариства. Це стримує процес інтеграції національної економіки у світове господарство. По-третє, значною перешкодою входження України у систему світового господарства, є те, що вона як частина, водила у минулому до складу СРСР, певною мірою ліквідувала структури , за допомогою яких здійснювалась загальносоюзна зовнішньоекономічна політика. Але нових органів, які можуть проводити на всіх господарських рівнях національну зовнішньоекономічну політику України, ще недостатньо. Вони вже створені на державному рівні. Це зокрема Міністерство зовнішньоекономічних зв¢яків України, Державний митний комітет, Національний банк України. Зараз формуються структурні елементи на рівні міністерств, відомств, організацій, об¢єднань, акціонерних товариств, підприємств, які сприяють виходу останніх на міжнародну арену. Необхідність включення у систему світового господарства зумовлена і тим, що кожна з цивілізованих країн не може стояти осторонь глобальних процесів, які охоплюють і характеризують напрям та перспективи розвитку світової економіки і людського суспільства у цілому. Йдеться про об¢єктивний розвиток національно-продуктивних сил і виробничих відносин, які все більше інтернаціоналізуються у світовому масштабі. Крім того велике значення має те, що економіка України перебуває у кризовому стані. Тому розвиток зовнішньоекономічних, науково-технічних, валютно-фінансових відносин України з державами світового співтовариства виступає одним з головних факторів стабілізації господарства. Щоб розв¢язати питання про оптимальне включення економіки України у систему світового господарства, необхідні наявність та можливість для оптимального використання як традиційних так і нових політичних, правових, матеріальних, об¢єктивних передумов розитку цього процесу. Особливо важливого значення набуває створення ефективного національного механізму реалізації світогосподарських зв¢язків.

Включення України у систему світового господарства на сучасному етапі має свої особливості, які зумовлені тим, що Україна стала незалежною державою, головними економіко-правовим документом України є закон “Про зовнішньоекономічну України”, який був прийнятий у квітні 1991 року. Він передбачає, що суб¢єктами міжнародних економічних відносин можуть бути юридичні особи на території України. У Законі докладно розроблені принципи та види зовнішньоекономічної діяльності, права і обов¢язки суб¢єктів міжнародних економічних відносин, механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю, питання використання товарно-гошових відносин при експортно – імпортних операціях. Стимулювання розвитку зовнішньоекономічних зв¢язків України передбачено Указом Президента України (136). Цей акт наголощує, що всі господарські суб¢єкти незалежної України мають право виходу на зовнішній ринок. Їм дозволяється проводити зовнішньо-торговельні операції у валюті.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Поділ праці

План Поділ праці як основа розвитку товарного виробництва Економічний закон поділу праці. 1. ПОДІЛ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА СУТНІСТЬ ПОДІЛУ ПРАЦІ Поділ праці — це процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва і галузі Однак це визначення буде неповним, якщо не показати деякі особ­ливості цього явища. По-перше, поділ праці є історичною категорією. Це означає, що він перебуває у постійному русі, безперервно змінюється, що відбиває певний ...

Обмеженість виробничих ресурсів

“ОБМЕЖЕНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ” Основні питання, які розглядаються: ·У чому полягає сутність закону рідкості ·Як він може бути виражений кількісно · У який спосіб можуть бути подолані суперечності міме безмежними потребами і обмеженими ресурсами 1. ЗAKOH РІДКОСТІ СУТНІСТЬ ЗАКОНУ Обмеженість виробничих ресурсів є однією з важливих передумов розвитку і формування ринку. Об'єктивною її основою є дія закону рідкості, знання якого дає можливість зрозуміти необ­хідність подолання суперечностей між зростанням потреб і ...

Пакет завдань з курсу ОЕТ

Завдання 1. Скласти блок-схему і табличний документ для розв’язування економічної задачі згідно з варіантом. Рівень К механізації виробництва обчислюється за формулою де n- кількість видів продукції; Nі – кількість i-го виду продукції; tі- норми витрат ручної праці на одиницю i-го виду продукції, tpi-норми витрат ручної праці на одиницю i-го виду продукції. Вхідна інформація : n=9 видів продукції. Nі = {10, 9, 6, 3, 4, 2, 7, 6, 6.5} тис. шт. tі = { 2, 2.5, 3, 1.2, 0.8, 1.2, 3, 1.8, 0.7} тис. шт.; tpi = {0.4, 1, 0.4, 0.5, ...