Search:

Предмет економічної теорії

Серед інших законодавчих актів, які значно посилюють економічно – провові основи здійснення зовнішньогоподарської діяльності України та сприяють інтеграції національної економіки у світове господарство, - закони “Про захист іноземних інвестицій на Україні”, “Про загальні основи створення та функціонування спеціальних вільних економічних зон”, Декрети КМУ про нові митні права та ін.

У нашій державі реальні об¢єктивні матеріальні передумови, які сприяють розвитку зовнішньоекономічних зв¢язків:

А) природні ресурси;

Б) виробничі потужності;

В) науково-технічний потенціал;

Г) трудові ресурси;

Д) географічне положення;

Є) транспортне забезпечення;

Ж) фінансові засоби.

Регіональні можливості експортного потенціалу України залежать від рівня розвитку окремих економічних районів. Так в експорті України на Донецько-Придніпровський економічний район припадає 2/3 поставок зарубіжним партнерам. На Південно- Західний – ¼ експорту України, на Південний – 8%. Певне місце посідає прикордонне співробітництво. Йдеться про економічне та науково-технічне зв¢язки західних областей України з відповідними прикордонними районами Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Незважаючи на значні потенціальні можливості включення України у систему світового господарства є певні об¢єктивні перешкоди. Це зниження темпів економічного розвитку нашої країни, що є наслідком загальної кризи, що охоплює суспільне виробництво на Україні, низьким рівнем якості продукції, недосконалістю системи управління зовнішньоекономічними відносинами, відсутністю кваліфікованих кадрів, спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, відсутністю досвіду ведення міжнародних економічних відносин.

Зараз зовнішньоекономічні зв¢язки України характеризуються негативними рисами. По-перше, істотно скорочуються обсяг експорту України. По-друге, в експорті України переважали паливно-сировинні галузі, частка яких у 1992 році становила майже 90% експорту. По-третє, експорт сьогодні характеризується низькою питомою вагою машин та обладнання. По-четверте, незначна частка у експорті припадає на продукцію, що випускається згідно з договорами про спеціалізацію та кооперування виробництва. По-п¢яте, низька частина в експорті виробів сучасної техніки, технологія. По-шосте, різко зросла частка простого товарообміну, який не є надто прогресивною формою зовнішньої торгівлі.

Зараз розробляються заходи щодо стабілізації експортного потенціалу України, перепрофілювання структури експорту. Робиться наголос на збільшенні в ньому частки машин, устаткування, наукомістких видів продукції та технології, ліцензій, патентів. Такі зміни потребують спеціальних інвестицій у національний машинобудівний комплекс, включення до експортного виробництва підприємств військово-промислового комплексу, які підлягають конверсії.

Особливе значення надається становленню механізму господарського співробітництва, його суть у тому, що він виражається у сукупності форм, методів і принципів розвитку економічних, науково-технічних, валютно-фінансових, правових відносин господарських суб¢єктів України з партнерами із зарубіжних країн. У процесі формування прогресивного механізму інтегрування України значну роль відіграють орієнтація суб¢єктів безпосередніх міжнародних економічних відносин на світові ціни, більш раціональне використання валютних коштів, отримання довгострокових кредитів.

Основними факторами міжнародних економічних відносин України у галузях матеріального виробництва є встановлення прямих контактів між спорідненими підприємствами, створення спільних підприємств, міжнародних господарських об¢єднань, комерційних банків, центрів для підготовки спеціалістів. Ці напрями забезпечать участь України у міжнародному поділі праці, у поглибленні процесів, предметної, по детальної, технологічної, міждержавної спеціалізації та кооперування виробництва. Це виступає об¢єктивною основою підвищення рівня н/т оснащення промислових підприємств, що дасть змогу меншими втратами інтегруватися у систему світового господарства. Особлива увага зараз надається залученню до національної економіки іноземних інвестицій. Головними факторами капіталовкладень виступають спільні підприємства, створення підприємств, що повністю належать інвесторам, придбання рухомого та нерухомого майна, прав користування землею та концесій на використання природних ресурсів на території України. Значного поширення набрала така форма міжнародного співробітництва, як створення спільних підприємств. Для них характерним є таке розміщення у сферах народного господарства: у сфері послуг і збуту –3,5%; виробництва продукції – 21,8%; виробництва товарів народного споживання – 14,2%; у розробці та проектуванні – 10,9%; виробництві ЕОМ – 7,1%; машин та устаткування – 6,3%; науково-дослідних розробках – 5,9%; виробництві продовольчих товарів – 3,3%. Така структура розподілу спільних підприємств не є прогресивною, оскільки понад третину їх припадає на інфраструктуру.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Поділ праці

План Поділ праці як основа розвитку товарного виробництва Економічний закон поділу праці. 1. ПОДІЛ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА СУТНІСТЬ ПОДІЛУ ПРАЦІ Поділ праці — це процес, при якому різні види обробки продуктів відокремлюються один від одного, створюючи все нові виробництва і галузі Однак це визначення буде неповним, якщо не показати деякі особ­ливості цього явища. По-перше, поділ праці є історичною категорією. Це означає, що він перебуває у постійному русі, безперервно змінюється, що відбиває певний ...

Практичне значення економічної теорії

План 1. Економічна політика та її роль в економічному житті. 2. Основні напрями, пріоритети, методи, важелі економічної політики. 3. Як формуються основні напрями економічної політики 4. Яке значення мас економічна політика в економічному житті 1. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ПОЛІТИКА, її ЦІЛІ І ЗАСОБИ Політику розглядають у широкому і вузькому значеннях сло­ва. У широкому значенні політика охоплює політичні відносини, полі­тичну організацію (систему) і політичну ідеологію як певну єдність. У ...

Функції ринку та форми їх реалізації

План. 1. Вступ. 2. Ринок як економічна категорія, сутність ринку. 3. Функції ринку. 4. Форми реалізацій функцій ринку. 5. Висновок. 1.Вступ. У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власно- сті на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиро- бників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма стає пануючою , а товаро-грошові відносини починають опосередковувати практично всі відносини суспільства. Економіка, в якій товаро-грошові ...