Search:

Регуляція та часовий перебіг травматичного запалення скелетного м’язу

У літературі розглядаються не лише окремі медіатори, але й регуляторні каскади, що запускаються при запаленні скелетного м’язу. Найбільш відомими є реакції, пов’язані з активацією транскрипційного фактору NFκB, що визнається одним з ключових диригентів запального процесу. З одного боку, NFκB вважається відповідальним за прозапальну активність та м’язову дегенерацію. З іншого боку, його активність є необхідною для міогенезу та диференціювання м’язової тканини (з003, з014, з020).

Серед основних регуляторів регенераційних та адаптаційних процесів скелетного м’язу розглядають МАР-кіназні каскади. Зокрема, саме дією ферментів цієї групи опосередкований стимулюючий вплив АФК на подальшу регенерацію м’язової тканини. Інші представники МАР-кіназ, що активуються при механічному подразненні та деформаціях волокон, відповідають за адаптаційні зміни у м’язі. Через МАР-кінази може відбуватись регуляція експресії таких медіаторів, як IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, TNFά, GM-CSF, VEGF, а також експресія COX-2 та відповідна регуляція синтезу PGE2 (з017, з027).

Також повідомляють про транскрипційний фактор NFAT, що забезпечує секреторну активність Т-лімфоцитів, зокрема секрецію ними IL-4, необхідного для регенерації та диференціації скелетном’язових волокон (з008).

Як вже було зазначено у цьому підрозділі, дія значної частини запальних медіаторів суттєво залежить від етапу запального процесу. Часовий перебіг травматичного запалення має певні типові етапи, що мають свої характерні часові рамки (табл.1.3) (????? посилання ???????).

Таблиця 1.3.

Часовий перебіг запального процесу.

Час після травми

Етап запального процесу

3-5 хв.

Запуск запалення за одним з описаних спеціалізованих механізмів або в результаті дії комплексу таких механізмів.

60-90 хв.

Міграція нейтрофілів з кісткового мозку, інфільтрація м’язу нейтрофілами.

4-6 год

Пік інфільтрації нейтрофілами, секреція активних форм кисню, процеси вільнорадикального окиснення в тканині та її вторинне пошкодження.

24 год

Зберігається інфільтрація нейтрофілами на фоні домінування мононуклеарних фагоцитів, що виконують переважно скавенджер-функцію.

48 год

Нейтрофіли починають залишати вогнище запалення. Активність запального процесу поступово знижується.

5-7 діб

Завершення запального процесу. У тканині залишаються лише резидентні макрофаги, а також лімфоцити. Регенерація тканини.

14 діб

Основні процеси регенерації завершуються, продовжується часткова реструктуризація фіброзних структур та заміна їх м’язовими волокнами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

Під етикою розуміють науку про суть, закони виникнен­ня, розвиток і функції моралі, про відносини між людьми і обов'язки, які випливають з цих відносин. Вперше термін «етика» застосував Арістотель, який розумів її як філософію моральної поведінки людей. Медична етика вийшла з надр загальної етики і її слід розглядати як специфічний прояв загальної етики. Медична етика — це вчення про роль моральних засад у діяльності медичних працівників, про їх високогуманне ставлення до людини як необхідну умову успішного лікування ...

Історія розвитку нейрохірургії

Сторіччя тому, як професор Володимир Михайлович Бехтерев вимовив провісні слова при відкритті операційної для "мозкової хірургії": " . у цей час є безсумнівним, що цілий ряд черепних захворювань, деякі поразки спинного мозку й периферичних нервів є приводом до хірургічного втручання. Установлення діагнозу поразки, що вимагає хірургічного втручання, визначення навіть способу цього втручання й по теперішній час перебуває здебільшого у веденні невропатологів - лише виконання операції належить хірургам. Очевидно, ...

Лікування ультразвуком

Характеристика ультразвуку. Для лікування викорис­товують механічні коливання пружного середовища, котрі не відчуваються на слух, і частотою, вищою за 16 кГц. У фізіотерапії переважно використовують діапазон від 800 до 3000 кГц. Маючи властивості звуку і світла, ультразвукові хвилі поширюються в тканинах переважно поздовжньо в на­прямку ультразвукового пучка. Відбувається процес попе­ремінних стискань і «розріджень» речовини. Цей процес становить один цикл коливань, а їх кількість за 1 с —ча­стоту коливань у герцах. В ...