Search:

Положення про відділ маркетингу

• добір покупців і висновок договорів постачання;

• вибір місця збереження запасів готової продукції й організація належного її збереження;

• визначення системи переміщення готової продукції до місць збереження і продажі;

• впровадження автоматизованої системи керування запасами;

• впровадження автоматизованої системи опрацювання замовлень, договорів;

• вибір засобів і маршрутів транспортування продукції до місць продажів;

• організацію вантажно-розвантажувальних робіт;

• організацію системи формування попиту, стимулювання збуту, реклами;

• проведення цілеспрямованого асортиментної політики;

• проведення цілеспрямованого цінової політики;

• узгодження з зацікавленими підрозділами підприємства асортименту й обсягів продукції, цін, знижок і надвишок до них, витрат на рекламні заходи і ресурси;

• розгляд і задоволення претензій і рекламацій, що поступили від покупців і партнерів по бізнесу на продукцію підприємства;

• формування попиту і реалізація продукції на нових ринках України й інших країн;

• організацію участі і проведення виставок, ярмарків, виставок-продажів і інших заходів щодо формування споживчого попиту на продукцію підприємства;

• підготування щоденних довідок про продажі, щомісячних, квартальних і річних звітів про продажі.

3.4. Забезпечення потреб підприємства ресурсами припускає:

• визначення джерел ресурсів.

• забезпечення скоординованих із планом виробництва по термінах, обсягам і асортименту постачань сировини і матеріально-технічних ресурсів;

• виробітку і реалізацію найбільше раціональних схем ресурсного забезпечення;

• організацію найбільше повного й ощадливого використання на підприємстві матеріальних ресурсів, як-от: контроль за раціональним використанням сировини, матеріалів, дотримання норм їхньої витрати;

• встановлення обгрунтованих нормативів виробничих запасів;

• скорочення втрат і максимальне використання виробничих відходів;

• вивчення можливості і доцільності встановлення тривалих господарських зв'язків із постачальниками;

• організацію належної цілості матеріальних ресурсів і високого рівня механізації транспортно-складських операцій;

• здійснення належного урахування ресурсів і представлення достовірних звітних даних.

4. Права

4.1. Жадати від підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для здійснення роботи відділу маркетингу.

4 2. Подавати підприємство в інших підприємствах і організаціях під час обговорення питань реалізації продукції, матеріально-технічного постачання, реклами продукції і що робляться послуг.

4.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій у відношенні керівників підрозділів, відповідальних за порушення договірних термінів виготовлення і продажі продукції.

4.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства, що враховують вимоги покупців по підвищенню якості і конкурентноздатності що випускається продукції, а також про припинення виробництва продукції, що не має збуту.

4.5. Залучати у встановленому порядку спеціалістів науково-дослідних і навчальних заснувань, а також робітників підприємства для проведення досліджень по вивченню кон'юнктури ринку, продажів, освоєнню нових ринків, організації виставок і рекламних заходів.

4.6. Розробляти і подавати на затвердження керівництву підприємства посадові інструкції робітників відділу маркетингу.

4.7. Права відділу реалізуються його начальником або по його дорученню іншими робітниками відділу.

5. Відповідальність

5.1. Відділ відповідає за:

• забезпечення стійкого фінансового положення підприємства;

• здійснення продажів продукції;

• забезпечення постачань і цілість ресурсів для потреб підприємства;

• розробку прогнозів потреб ринку в випускаємій продукції;

• достовірність звітних даних.

5.2. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач і функцій несе начальник відділу.

5.3. Ступінь відповідальності інших робітників установлюється їхніми посадовими інструкціями.

6. Структура відділу

6.1. Структура відділу маркетингу подана на мал. 1.

6.2. Основні обов'язки робітників відділу маркетингу:

Начальник, відділу -

Ринкові дослідження; планування виробництва по асортименті й обсягу продукції; реалізація продукції; керування стимулюванням збуту, матеріально-технічним постачанням, ціновою політикою, методами продажів, формування сприятливої суспільної думки про продукцію і підприємство серед покупців і партнерів по бізнесу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Види маркетинга у підприємницькій діяльності

За технологічного способу виробництва, в основі якого — машинна праця, застосовували такі два види маркетингу: 1) орієнтований на продукт або послугу; 2) орієнтований на споживача загалом або окремі категорії споживачів. Нині використовується єдиний інтегрований маркетинг, який органічно поєднує обидва зазначені види. Інтегрований маркетинг передбачає створення спільних команд із управлінців — маркетологів і спеціалістів щодо конструювання і створення продукції (інженерів та ін.), творчу взаємодію різних управлінських ...

Основні фази промислового нововедення і їх характеристика

План 1. Поняття «нового продукту» 2.Фази виведення нового продукту на ринок 2.1. Етап генерації ідей 2.2. Добір ідей 2.3. Розробка задуму і його перевірка 2.4. Етап економічного аналізу 2.5. Розробка товару 2.6. Спробний маркетинг 2.7. Комерційна реалізація товару 1. Поняття «нового продукту» Товар з новими властивостями, виробництво і збут якого додаються до існуючого асортименту, звичайно називають новим продуктом. Прості удосконалення існуючих виробів сюди не входять. Нові вироби можуть чи бути принципово новим чи ...

Модель персонального продажу товарів та послуг

Нагадаємо, що процес продажу — це сукупність етапів, які торговий агент проходить під час продажу того чи того товару або послуги: пошук та оцінка покупця, підготовка до контакту, проведення контакту, презентація і демонстрація, усування суперечностей, оформлення угоди та супровід угоди. За всієї значущості етапу укладання угоди результат значною мірою визначається на попередніх етапах. Пошук потенційних покупців полягає передовсім у визначенні своєї частки ринку. Першим кроком тут є складання переліку всіх категорій ...