Search:

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

Реферати » Бухгалтерський облік, оподаткування » Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

План

1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг.

2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг.

3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарі в, продукції, робіт та по­слуг.

4. Методичні прийоми експертного дослідження виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг.

5. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарі в. пполгкпії робіт та послуг.

Вступ

Кожне виробниче підприємство щоденно здійснює операції з виробництва та реалізації товарів, про­дукції, робіт та послуг. Для того щоб цей процес приносив максимальну користь власнику підпрємства необхідно не лише забезпечити технічну сторону даного аспекту, а й вчасно реагувати на будь-які порушення.

Порядок обліку операцій з виробництва та реалізації товарів, про­дукції, робіт та послугзалежить від галузевих особливостей, організації та технології даних процесів. Цим визначається документальне оформлення операцій, пов”язаних з виробництвом та реалізацією товарів, про­дукції, робіт та послуг. Проте поряд з розбіжностями організації обліку є деякі загальні принципи побудови обліку для всіх промислових підприємст, що випливають з єдинства методології планування та обліку виробництва.

Завданням судово-бухгалтерської експертизи в дослідженні операцій пов”язаних з виробництвом та реалізацією товарів, про­дукції, робіт та послуг є активний вплив на процеси промислового виробництва з метою сприяння випуску високоякісної і конкурентноздатної продукції, її реалізації на ринку на підставі раціонального використання трудових і фінансових ресурсів, запобігання втрат, браку, попередження правопорушень, що призводять до збитків на підприємствах.

Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг

Здійснення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг проводиться на основі попередньо сформованого локального стандарту експертного дос­лідження, який включає об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, джерела інформації, методичні прийоми дослідження, узагальнен­ня і реалізації результатів експертизи.

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг належать:

встановлен­ня достовірності обсягів виробництва конкретних товарів і видів продукції;

підтвердження достовірності обсягів реалізації товарів, продукції, робіт та послуг;

обґрунтованість витрат виробництва за елементами; витрати на реалізацію товарів, продукції, робіт та по­слуг;

калькуляція собівартості продукції;

стан збереження продукції при транспортуванні;

первинні документи на оприбуткування і ре­алізацію продукції; бухгалтерський облік і звітність підприємства, а також виявлені ревізією чи слідством неоприбутковані обсяги то­варів, продукції;

збитки;

понаднормативне списання природних втрат, їх обгрунтованість і безпосередня або часткова відповідальність конкретних осіб.

До джерел інформації судово-бухгалтерської експертизи ви­робництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг належать:

законодавчі акти про підприємства і підприємництво,

нормативні акти з виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг,

норма­тивно-методична документація з бухгалтерського обліку і звітності, первинні документи з обліку виробництва та реалізації товарів, про­дукції, робіт та послуг,

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

1.Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань. Для здійснення аудиту власного капіталу доцільно, насамперед, вникнути в саму сутність капіталу, зрозуміти його різновиди, їх зміст. Рахунки класу 4 ("Власний капітал та забезпечення зобов'язань") призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різно­видів власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резерв­ного, вилученого, несплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень ...

Облік касових операцій в журналі№1

1. Поняття про касові операції Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені на­казом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 "Про затвердження типових форм первинно­го обліку касових операцій" (далі - наказ Мінста­ту), і мають застосовуватися усіма підприємствами. Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або ...

Метод управлінського обліку

В сучасний період у вітчизняному обліку відсутнє визначення методу управлінського обліку. Єдині визначання дано у підручнику Т.П. Карлової “Управлінський облік”: “Методом управлінського обліку, є сукупність різноманітних прийомів, способів, з допомогою яких відображається об’єкт управлінського обліку в інформаційній системі підприємства. “До основних елементів методу управлінського обліку автором віднесено: документацію, оцінку, групування і узагальнення, контрольні рахунки, нормування, планування і лімінування, контроль і ...