Search:

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

банківських документів про залишок грошових коштів на рахунках чекодавця;

витягу із поточного рахунка банку про залишок грошових коштів на рахунках чекодавця;

договорів, угод, контрактів, документів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг тощо, згідно з якими проводяться розрахунки чеками.

Виявлені у документах, невідповідності, а також відсутність певних документів свідчать про ознаки скоєння злочинних дій.

Розкрадання коштів вкладників шляхом повного або частко­вого їх неоприбуткування. Механізм скоєння злочину цим спосо­бом полягає в тому, що контролер-касир відділення Ощадбанку протягом певного часу навмисно по оперативному щоденнику і осо­бовому рахунку вкладника не проводить певні суми грошей повністю або частково, хоча в ощадній книжці ці суми відображаються пра­вильно. На практиці бувають випадки, коли матеріально відпові­дальні особи філій, відділень Ощадбанку України з метою маску­вання порушень ведуть "подвійну картотеку або "подвійний облік".

Експертне дослідження цих корисливих зловживань ґрунту­ється на встановленні невідповідностей між показниками, які міс­тяться у взаємопов'язаних документах. Для подальшого підтверд­ження або спростування цих протиріч необхідно проаналізувати такі документи:

прибутковий ордер;

операційний щоденник;

журнал (реєстр) реєстрації ордерів;

особові рахунки клієнтів;

ощадні книжки вкладників.

Важливе значення при документуванні розкрадань грошових коштів вкладників має своєчасне викриття та вилучення картотеки або інших документів "подвійного обліку".Привласнення касирами відділень банку частини облігацій державної позики при купівлі їх у населення. Здійснення цього зло­чину передбачає неоприбуткування і невідображення касиром чи контролером в операційному щоденнику, а також у додатку до ньо­го суми вартості облігацій державної позики, придбаних у населен­ня.

Далі неоприбутковані облігації державної позики продаються населенню, а курсова різниця (у грошовому виразі) привласнюєть­ся контролером чи касиром.

Ознакою злочину є невідповідність між фактичною сумою та кількістю наявних облігацій і тією сумою вартості та кількістю об­лігацій, що відображені у додатку до операційного щоденника. Пе­ревірка здійснюється шляхом поаркушного перерахування облігацій державної позики.

Треба мати на увазі, що, переважно, цей злочин скоюється за умови попередньої змови між контролером, касиром і завідуючим відділенням Ощадного банку.

З метою підтвердження протиправних дій доцільно у ході пе­ревірки відомостей використати такий метод документальної перевірки, як контрольне порівняння залишків, а отже проаналізувати такі документи:

інвєнтаризапіїїні ні помості на початок періоду, який переві­ряється;

контрольні відомості на продаж та купівлю облігацій дер­жавної позики;

операційні щоденники;

звіти про рух грошових коштів і цінних паперів;

інвентаризаці йні відомості на кінець періоду, який підлягає перевірці.

Крім того, підсумкові дані за місяць про продаж та купівлю облігацій треба зіставити з даними, відображеними на відповідних синтетичних рахунках у бухгалтерії Ощадбанку.

Розкрадання грошових коштів шляхом привласнення нарахо­ваних відсотків за вкладами клієнтів. Привласнення матеріально відповідальними особами банку грошових коштів наведеним вище способом може відбуватися за рахунок:

свідомо неправильного визначення відсотків за вкладами, найчастіше у випадках, коли клієнт має на рахунку "не круглу" суму, а також коли гроші лежать на рахунку у банку не повний календар­ний рік. Злочину сприяє складність процедури визначення відсотків та неможливість достовірної перевірки громадянами правильності розрахунків;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

План 1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. 2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. 3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарі в, продукції, робіт та по­слуг. 4. Методичні прийоми експертного дослідження виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. 5. Особливості узагальнення і ...

Інвентаризація на підприємствах

План 1. Інвентаризація, її значення і види 2. Порядок проведення й оформлення інвентаризації 3. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку 1. Інвентаризація, її значення і види Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті пересортиці, ...

Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

Законодавчо-нормативна база: . 1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.1993 р. № 24-93 із змінами та доповненнями. Податок на промисел - це плата, яка стягується з фізичних осіб за право здійснення торгової діяльності. Механізм оподаткування податком на промисел наведено на схемі 1: Схема 1 Структурно - логічна схема податку на промисел Платники Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, як ті, що мають, ...