Search:

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

Наприклад, в процесі експертного дослідження фактів фіктивного зави­щення нормативів витрат матеріалів, пального, насіння і кормів, на­самперед, необхідно застосувати методичний прийом камераль­них перевірок норм, цін і стандартів. Далі, використовують розра­хунково-аналітичні методичні прийоми, зокрема економічний аналіз витрат за статтями, елементами, операціями і аналітичні розрахун­ки. В результаті застосовують документальні методичні прийоми експертного дослідження, зокрема: формальну, зустрічну, аналітичну та логічну перевірку документів і взаємний контроль господарсь­ких операцій та документів.

При вчиненні протиправних дій щодо матеріальних цінностей і готової продукції в галузі хлібопродуктів розкрадачі можуть вико­ристовувати одночасно декілька способів утворення необлікованих лишків. Для виявлення і розслідування розкрадань на підприємствах галузі великого значення набуває документування способів вивозу необлікованих лишків зерна і продуктів його переробки, оскільки в ланцюгу дій розкрадачів ця ланка є найбільш вразливою.

У діяльності торговельних підприємств бувають ситуації, коли протягом певного звітного періоду за рахунок забезпечення опти­мальних умов зберігання товарів утворюється економія природних втрат (тобто лишки товарів). Безумовно, такі ситуації необхідно розцінювати як позитивне явище, але тільки за умови, що суми еко­номії природних втрат товарів оприбутковуються і відносяться під звіт матеріально відповідальних осіб. На практиці ці суми опиня­ються в неоприбуткованих лишках і привласнюються порушника­ми.

Також у кожному конкретному випадку виявлення зловживань, вчи­нених працівниками банківських установ, необхідно організувати суцільне звірення записів в ощадних книжках вкладників із записа­ми в їх особистих рахунках, і документами, які знаходяться в бух­галтерії банку.

Список використаної літератури

Рудницький З.С., Бруханський Р.Ф., Хсліин П. Я. “Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень”-К.КНЕУ,2001.

Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза.-М.:Дело, 1993.-269 с.

Камлик М.Ы. Судова бухгалтерія.-К.:Атіка,2000.-355с.

Савченко Л.І. Судово-бухгалтерська експертиза: Опорний конспект лекцій.-К.:КНЕУ,2001.-166с.

Усач Б.Ф. та ін.Аудит та судово бухгалтерська експертиза.-Львів,Каменяр,1998.-134с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Облік грошових засобів

План: облік касових операцій облік розрахунків з підзвітними особами облік операцій на поточному рахунку в національній валюті Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті облік операцій по безготівковій валюті облік операцій по торгівлі (обміну) готівковою валютою Облік касових операцій Порядок приймання, зберігання, використання та обліку грошових коштів у касі підприємств і організацій усіх форм власності регламентується Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою ...

Метод управлінського обліку

В сучасний період у вітчизняному обліку відсутнє визначення методу управлінського обліку. Єдині визначання дано у підручнику Т.П. Карлової “Управлінський облік”: “Методом управлінського обліку, є сукупність різноманітних прийомів, способів, з допомогою яких відображається об’єкт управлінського обліку в інформаційній системі підприємства. “До основних елементів методу управлінського обліку автором віднесено: документацію, оцінку, групування і узагальнення, контрольні рахунки, нормування, планування і лімінування, контроль і ...

Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

1.Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань. Для здійснення аудиту власного капіталу доцільно, насамперед, вникнути в саму сутність капіталу, зрозуміти його різновиди, їх зміст. Рахунки класу 4 ("Власний капітал та забезпечення зобов'язань") призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різно­видів власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резерв­ного, вилученого, несплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень ...