Search:

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

регістри аналітичного і синтетичного обліку,

звітність підприємства,

акти ревізій та перевірок,

інформація право­охоронних органів щодо розслідуваної справи.

Методичні прийоми експертного дослідження виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг включають розрахун­ково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні розрахунки, аналі­тичні розрахунки, економіко-математичні методи) та документальні (нормативно-правове регулювання, інформаційне моделювання, камеральні перевірки цін і стандартів, експертизи різних видів, дос­лідження документів, зокрема формальна, зустрічна, аналітична і логічна перевірка документів, взаємний контроль операцій і доку­ментів).

2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг належать:

встановлення достовірності обсягів виробництва конкрет­них товарів і видів продукції, робіт та послуг (експертиза обґрунто­вує фактичний рівень виробництва в розрізі видів продукції, оскіль­ки на практиці нерідко трапляються випадки недовиробництва од­них та перевиробництва інших видів товарів);

підтвердження достовірності обсягів реалізації товарів, про­дукції, робіт та послуг (експерт-бухгалтер встановлює фактичні обсяги реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг і порівнює їх з даними, відображеними в системі бухгалтерського обліку і звітності підприємства, експертні процедури при цьому необхідно здійсню­вати в розрізі конкретних видів товарів);

обґрунтованість витрат виробництва за елементами (на основі відповідних первинних документів, у яких відображено мате­ріальні витрати, нараховану оплату праці, амортизацію основних засобів, інші витрати, їх загальну суму відображають як елементи витрат за дебетом рахунків 81-84 і списують на відповідні аналі­тичні рахунки синтетичного рахунка 23 (згруповані в розрізі видів виробництв або груп продукції);

витрати на реалізацію товарів, продукції, робіт та послуг (встановлюється фактичний рівень і достовірність витрат, пов'яза­них з реалізацією товарної продукції, при цьому слід здійснювати порівняння з фактичним обсягом реалізованої продукції);

калькуляція собівартості продукції є найбільш складним об'єктом судово-бухгалтерської експертизи, оскільки передбачає визначення всієї сукупності витрат на виробництво і реалізацію то­варів, продукції, робіт і послуг;

стан збереження продукції при транспортуванні (дослід­жується кожний випадок нестачі продукції при транспортування від постачальника до покупця, встановлюється сума нестачі конкрет­ної продукції, відповідальність осіб);

первинні документи на оприбуткування і реалізацію продукції (визначають достовірність первинної документації, яка застосовуєть­ся для відображення операцій з виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг з метою її використання у системі до­казів судово-бухгалтерської експертизи);

бухгалтерський облік і звітність підприємства (досліджу­ються факти приписок продукції на стадіях виробництва і реалі­зації, встановлюються факти навмисного викривлення собівартості товарів, продукції, робіт та послуг тощо);

виявлені ревізією (слідством) неоприбутковані обсяги про­дукції, збитки, понаднормативне списання природних втрат, їх обгрунтованість і відповідальність конкретних осіб.

3. Джерела інформації для проведення судоьо-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг.

Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та пос­луг поділяють в розрізі нормативно-правових і фактографічних.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Законодавчо-нормативна база: Закон України від 11.12.91 р. № 1963-ХП "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" в редакції Закону України від 18.02.97 р. № 75/97-ВР із змінами та доповненнями. Податок з власників деяких наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин І механізмів є джерелом фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах. Платники ...

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци­пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су­б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним. У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі­нансовий і управлінський ...

Облік касових операцій в журналі№1

1. Поняття про касові операції Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені на­казом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 "Про затвердження типових форм первинно­го обліку касових операцій" (далі - наказ Мінста­ту), і мають застосовуватися усіма підприємствами. Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або ...