Search:

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

До нормативно-правових належать:

Закони України, постано­ви Кабінету Міністрів України, інструкції міністерств і відомств,

положення з планування, обліку і калькулювання собівартості про­дукції,

нормативно-методична документація з обліку та звітності (зокрема Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витра­ти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р.№318).

Фактографічна інформація для проведення судово-бухгалтер­ської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг міститься, переважно, у первинних документах на оприбуткування і реалізацію готової продукції, а також у товарно-транс­портних накладних на реалізацію продукції.

Важливим джерелом фактографічної інформації для експерт­ного дослідження є регістри аналітичного та синтетичного обліку виробництва товарів, продукції, робіт і звітність підприємства щодо надходження готової продукції, зокрема, "Звіт про рух продукції". Фактографічну інформацію про реалізацію товарної продукції одер­жують з таких регістрів, як "Реєстр документів на реалізацію про­дукції" "Регістр документів на реалізацію матеріальних цінностей"тощо.

Акти ревізій і перевірок операцій, пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів, продукції, робіт та інформація правоохоронних органів щодо досліджуваного питання використовуються судово-бухгалтерською експертизою поряд з іншими джерелами фактог­рафічної інформації з мстою встановлення реального обсягу завда­них підприємству збитків та конкретизації міри відподальності за скоєне правопорушення серед матеріально відповідальних і служ­бових осіб.

4. Методичні прийоми експертного дослідження виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг

Використовуючи комплекс джерел нормативно-довідкової та фактографічної інформації, експерт-бухгалтер за допомогою пев­них методичних прийомів експертного дослідження (розрахунково-аналітичних і документальних) здійснює процедуру судово-бухгал­терської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт і послуг (згідно завдань правоохоронних органів).Слід наголосити, що судово-бухгалтерська експертиза будь-якого конкретного питання з виробництва і реалізації товарів, про­дукції, робіт і послуг починається із застосування двох найбільш загальних методичних прийомів експертного дослідження — інфор­маційного моделювання і нормативно-правового регулювання.

Як свідчить практика здійснення судово-бухгалтерських екс­пертиз в різних галузях народного господарства, найбільш пошире­ними порушеннями у сфері виробництва і реалізації товарів, про­дукції, робіт та послуг є наступні:

1. У сфері сільськогосподарського виробництва:

розкрадання насіннєвого зерна та грошових кош і ш шляхом приписки посівних площ;

неповне оприбуткування -іериа ниаиш ) рожаю.

перевищення нормативів витрат пального, насіння і кормш;

реалізація продукції за цінами, нижчими договірних;

фальсифікація обсягів реалізації при готівкових розрахунках;

заниження обсягів валових доходів щодо реалізації продукції;

порушення методики бухгалтерського та податкового обліку реалізації продукції, валових доходів, особливо при бартерних операціях, що зумовлює заниження обсягу оподаткування по-дат-ком на прибуток і податком на додану вартість.

Розглянемо методику проведення судово-бухгалтерської екс­пертизи конкретних порушень і зловживань, вказуючи відповідні ме­тодичні прийоми експертного дослідження.

Судово-бухгалтерська експертиза розкрадання насіннєвого зер­на шляхом приписок посівних площ здійснюється, в основному, за допомогою методичного прийому дослідження документів, зокре­ма формальної, зустрічної, аналітичної та логічної перевірки доку­ментів і взаємного контролю операцій і документів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Облік касових операцій в журналі№1

1. Поняття про касові операції Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені на­казом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 "Про затвердження типових форм первинно­го обліку касових операцій" (далі - наказ Мінста­ту), і мають застосовуватися усіма підприємствами. Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або ...

Інвентаризація на підприємствах

План 1. Інвентаризація, її значення і види 2. Порядок проведення й оформлення інвентаризації 3. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку 1. Інвентаризація, її значення і види Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті пересортиці, ...

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци­пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су­б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним. У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі­нансовий і управлінський ...