Search:

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

Експертному дослідженню підлягають лімітно-забірні картки, внутрішньогоспо­дарські накладні, акти втрат насіння на сівбу, в яких міститься інформація про кількість витраченого насіння та розмір посівної пло­щі, облікові листи тракториста-машиніста тощо. При необхідності призначається агрономічна експертиза. На підставі вказаних доку­ментів шляхом розрахунково-аналітичних методичних прийомів екс­пертного дослідження можна встановити факти створення лишків насіння і приписок посівних площ. Однак, для підтвердження гіпоте­зи про розкрадання насіння необхідно продовжити дослідження щодо кількості неоприбуткованого зерна і протиправної його реалізації.

Факти неповного оприбуткування зерна від нового урожаю вста­новлюються шляхом зустрічної перевірки облікових документів на приймання, транспортування зерна і оплати праці: талонів комбай­нерів і водіїв, реєстрів приймання зерна, облікових листів тракторис­та-машиніста, подорожних листів шоферів, відомостей руху зерна, складської книги, бухгалтерських записів на рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва". У випадку підтвердження інформації щодо неповного оприбуткування зерна нового урожаю не­обхідно провести експертне дослідження його реалізації.

Судово-бухгалтерська експертиза незаконної реалізації лишків зерна проводиться на основі формальної, аналітичної, логічної та зустрічної перевірки наступних документів: товарно-транспортних накладних, подорожних листів, приймальних квитанцій, накладних на оприбуткування сільськогосподарської продукції, видаткових касових документів заготівельної організації, квитанцій поштових пере­казів тощо. Аналізуючи ці та інші документи, необхідно враховува­ти, що приймальні квитанції можуть складатися на родичів, знайо­мих або взагалі неіснуючих осіб.Наприклад, витрати медикаментів на основі звіту ветеринарного лікаря аналізують у зіставленні з дани­ми амбулаторного журналу профілактичних (лікувальних) заходів.

2.У галузі хлібопродуктів:

фальсифікація якісних показників відвантаженого зерна;

недотримання норм виходу продукції;

завищення показників вологості;

перевищення кількості сміттєвих домішок;

фальсифікація кількісно-якісного обліку.

Розкрадання зерна і продуктів його переробки в галузі хлібо­продуктів скоюються, переважно, за умов попереднього створення матеріально-відповідальними особами їх лишків.

У період заготівель необліковані лишки зерна на елеваторах та інших хлібоприймальних підприємствах можуть створюватися за рахунок неправильного визначення якісних показників зерна, а саме за рахунок завищення відсотків вологості і сміттєвої доміш­ки. Крім того, обрахування хлібоздавачів здійснюється шляхом за­ниження натуральної ваги зерна та вмісту клейковини.

Для виявлення та підтвердження ознак можливих зловживань необхідно провести повторне визначення показників вологості, сміт­тєвої домішки, попередньо вилучивши картки аналізів та журнали реєстрації аналізів. Результати повторного аналізу, визначені комі­сійно в присутності працівника лабораторії, порівнюються з дани­ми, занесеними в картки і журнали.

Для документування крадіжок лишків зерна та його протип­равного збуту необхідно використати такі документи:

реєстри транспортних накладних;

товарні квитанції;

виписки з поточного рахунка банку;

наказ керівника підприємства на відпуск зерна на сторону;

журнал зважування зерна;

картки аналізів зерна, що відпускається споживачам;

журнал реєстрації аналізів зерна;

книга кількісно-якісного обліку;

товарно-транспортні документи на вивіз зерна споживачам;

книга реєстрації товарно-транспортних накладних.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

Законом України про державну контрольно-ревізійну службу передбачено створення її при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управлін­ня України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, кон­трольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах. Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, ...

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

План 1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. 2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. 3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи виробництва і реалізації товарі в, продукції, робіт та по­слуг. 4. Методичні прийоми експертного дослідження виробництва і реалізації товарів, продукції, робіт та послуг. 5. Особливості узагальнення і ...

Організаційні форми контролю

Організаційні форми контролю визначаються його суб‘єктами. За суб‘єктами контроль поділяється на: Державний Незалежний Контроль власника 1) Державний контроль здійснюють органи державної влади та управління, а саме Фонд державного майна України, Міністерства фінансів, економіки, статистики, Національний банк України. Фонд державного майна України є державним органом, який здійснює політику у сфері приватизації державного майна. Вінт розробляє проекти державних програм приватизації , орггнізровує контроль їх виконання. ...