Search:

Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

прибуткові ордери та картки складського обліку,

рапорти про роботу кранів та інших машин (у цих докумен­тах можуть міститися записи про розвантаження тих чи інших ма­теріалів, не відображені в первинних документах);

журнал обліку вантажів, які надійшли від постачальників;

рахунок-шіатіжну відомість та виписки банку;

записи на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками" та записи на субрахунку 205 "Будівельні матеріали";

накопичувальні відомості з обліку будівельних матеріалів;

договір про матеріальну відповідальність матеріально відпові-дальних осіб.

Експертам необхідно мати на увазі, що при цьому звичайно підробляються й записи у нарядах, рапортах, розрахунково-платіжних відомостях. Такі підроб­лення актів приймання дають можливість створювати лишки буді­вельних матеріалів з метою їх подальшого розкрадання. Завищен­ня в актах приймання та в довідці ф. № 3 фактичного обсягу вико­наних робіт може досягатися застосуванням підрядною організа­цією завищених коефіцієнтів для обчислення кошторисних витрат, що дає можлизість збільшувати суми грошових коштів, які забу­довники сплачують підрядній організації за виконані роботи.

Для дослідження цього способу розкрадання доцільно викорис­товувати такі документи:

довідку ф. № З про кошторисну вартість виконаних робіт;

акт приймання об'єктів будівництва;

звіт про витрати матеріалів при виконанні будівельно-мон­тажних робіт;

наряди на виконання робіт;

розрахунково-платіжну відомість;

журнал обліку виконаних робіт;

лімітно-забірні картки;

рапорт про роботу баштового крана та інших машин.

В ході експертного дослідження обов'язково зіставляються:

записи за кредитом рахунка 70 "Доходи від реалізації" і дані довідки ф. № 3;

записи за дебетом рахунка 70 "Доходи від реалізації"' і за кредитом рахунка 23 "Виробництво";

записи за дебетом рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і за кредитом рахунка 23 "Виробництво" .

Ознакою розкрадання грошових коштів шляхом фіктивних або виконаних у меншому обсязі робіт є невідповідність записів у жур­налах обліку виконаних робіт і записів щодо видів та обсягів робіт, відображених у нарядах на виконання робіт.

Підтвердження або спростування відомостей про включення в наряди фактично невиконаних робіт здійсиюегься за допомогою аналізу таких документів:

нарядів на виконання робіт;

журналів обліку виконаних робіт;

актів приймання виконаних робіт або довідки ф. № 3;

розрахунково-платіжних відомостей;

видаткових касових ордерів;

лімітно-забірних карток;

нарядів на виконання раніше оплачених робіт;

рапортів про виконання робіт механізованим способом.

З використанням цих документів проводиться та­кож експертне дослідження розкрадань грошових коштів, здійсне­них шляхом завищення розцінок або відображення в нарядах руч­ного способу виконання робіт при фактичному здійсненні робіт ме­ханізованим способом. Різниця полягає лише в тому, що крім заз­начених цих, дані, які містяться в нарядах на виконан­ня робіт зіставляються з кошторисною вартістю робіт, єдиними нормами витрачання матеріалів та тарифними розцінками. Розкраданню матеріальних цінностей і грошових коштів передує створення необлікованих лишків будівельних матеріалів.

Доведення розкрадань, здійснених даним способом, полягає в експертному дослідженні наступних документів:

довідки ф. № 3 про кошторисну вартість виконаних робіт;

звіту про витрати окремих матеріалів при виконанні буді­вельно-монтажних робіт;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци­пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су­б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним. У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі­нансовий і управлінський ...

Облік грошових засобів

План: облік касових операцій облік розрахунків з підзвітними особами облік операцій на поточному рахунку в національній валюті Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті облік операцій по безготівковій валюті облік операцій по торгівлі (обміну) готівковою валютою Облік касових операцій Порядок приймання, зберігання, використання та обліку грошових коштів у касі підприємств і організацій усіх форм власності регламентується Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою ...

Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

Законодавчо-нормативна база: . 1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.1993 р. № 24-93 із змінами та доповненнями. Податок на промисел - це плата, яка стягується з фізичних осіб за право здійснення торгової діяльності. Механізм оподаткування податком на промисел наведено на схемі 1: Схема 1 Структурно - логічна схема податку на промисел Платники Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, як ті, що мають, ...