Search:

Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

Реферати » Макроекономіка » Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

ЗМІСТ

Вступ 3

РОЗДІЛ 1.Сутність зайнятості та безробіття. 5

1.1. Сутність зайнятості та її визначення. Теорії зайнятості. 5

1.2.Безробіття як соціально – економічне явище. 8

1.3. Ринок праці і відтворення робочої сили. 18

РОЗДІЛ 2.Проблеми зайнятості та безробіття в Україні. 25

2.1. Сутність економічної діяльності держави в сфері регулювання зайнятості. 25

2.2. Роль та значення служби зайнятості, її функціонування в Україні. Основні завдання державної служби зайнятості. 28

2.3. Соціальний захист безробітних в Україні.

Соціальні наслідки безробіття 34

РОЗДІЛ 3.Економічні функції держави в сфері зайнятості. 38

3.1.Державне регулювання зайнятості в Україні 38

3.2. Оцінка стану рівня зайнятості і безробіття на прикладі

Житомирсткої області. 40

Висновки 48

Сптсок використаної літератури 51

Вступ

Однією з соціально - економічних проблем в умовах ринкової трансформації економіки України є формування національного ринку праці. Перехід від командно - адміністративної системи до ринкової супроваджується зростання рівня та тривалості безробіття, розвитком вимушеної неповної та неформальної зайнятості, нелегальної трудової міграції тощо.

В Україні існють величезні можливості для підвищення рівня зайнятості –

розвиток приватного підприємництва, малого бізнесу, сфери послуг, фермерства, всієї ринкової інфраструктури.

Головною умовою формування та ефективного функціонування національного ринку праці є пришвидшення економічних реформ в Україні. Ефективна структурна перебудова національної економіки через реструктури­зацію збиткових підприємств, відмову від практики м'яких бюджетних обмежень, реальне застосування інституту банкрутства дала б змогу підвищувати мобільність робочої сили, продуктивність праці та заробітну плату. Ці заходи в поєднанні з розвитком перспективних галузей економіки, малого та середнього бізнесу спри­яли б зменшенню прихованого безробіття, працевлаштуванню вивільненої над­лишкової робочої сили на новостворених робочих місцях зі стабільною виплатою заробітної плати. Такі заходи не допускали б надмірного зростання безробіття і не індукували б застійного безробіття.

Метою роботи є вивчення теоретичних і методологічних аспектів зайнятості та безробіття, висвітлення державного регулювання зайнятості в Україні.

Для виконання мети були поставлені наступні завдання:

- Дослідити суть зайнятості і безробіття в Україні та розвиток ринку зайнятості;

- Визначити суть економічної діяльності держави в сфері зайнятості. З’ясувати який є соціальний захист безробітних в Україні.

- Дослідити роль та значення служби зайнятості, її функціонування в Україні. Дослідити оцінку стану рівня зайнятості і безробіття на прикладі Житомирсткої області.

При написанні роботи була використана така література: Кодекс законів про працю[7]; Постанова Кабінету Міністрів України [10].; Закон України “Про зайнятість населення” [4]; Мочерний [9]

РОЗДІЛ 1.Сутність зайнятості та безробіття.

1.1.Сутність зайнятості та її визначення. Теорії зайнятості.

Зайнятість — це діяльність громадян, пов'язана із за­доволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить законодавству і, як правило, приносить заробіток (трудовий доход).

У відповідності з Законом України "Про зайнятість насе­лення" відносини зайнятості в Україні ґрунтуються на таких принципах:

- виключне право громадян розпоряджатися своїми здіб­ностями до праці, заборона обов'язкової, примусової праці (крім випадків, спеціально встановлених законодавством). Цей принцип передбачає право людини працювати чи не пра­цювати, а якщо працювати — то там і стільки, де і скільки це їй потрібно.

- створення державою умов для реалізації права грома­дян на працю, на захист від безробіття, на допомогу в праце­влаштуванні і матеріальну підтримку в разі втрати роботи у відповідності з Конституцією України.

Закон України "Про зайнятість населення" закріплює основні принципи державної політики в галузі сприяння зайнятості: забезпечення рівних можливостей всім громадянам України незалежно від національності, статі, віку, соціального положення, політичних і релігійних переконань у реалізації права на добровільну працю і вільний вибір зайнятості; розви­ток людських ресурсів; попередження масового і скорочення тривалого безробіття; підтримка трудової і підприємницької ініціативи громадян, сприяння розвиткові їхніх здібностей до продуктивної, творчої праці; забезпечення соціального захис­ту в галузі зайнятості, включаючи спеціальні заходи для гро­мадян, що мають особливі труднощі в пошуку роботи; заохо­чення роботодавців до створення нових робочих місць тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 


Подібні реферати:

Методика формування цін

Існують різні способи ціноутворення. В маленьких фірмах (як, доречі, і в умовах диктату централізованої влади) ціни встановлюються часто керуючими вказівками через голови спеціалістів по маркетингу. У великих—навпаки, регіональними керівниками, а також відповідаючими за окремі групи промислових товарів, але також без залучення маркетингової служби; при цьому центральне керівництво фірми визначає лише найбільш загальні задачі та стратегію ціноутворення. У галузях, де ціна є визначаючим фактором ( аерокосмічної, ...

Держава в системі макроекономічного регулювання

План. Класична теорія як теоретична база державного невтручання в економіку. Кейнсіанська теорія як теоретичні база державного регулювання економіки. Альтернативні макроекономічні теорії. 1. Макроекономіка як наука є теоретичною базою економічної політики держави. Але її практичне застосування ускладнюється тим, що вона представлена великою сукупністю конкуруючих між собою теоретичних доктрин. Кожна з них по-різному уявляє механізм функціонування економіки з ринковими відносинами і, в першу чергу, по-різному вбачає ...

Дискреційна та автоматична фіскальна політика

План. Фіскальна політика і державний бюджет. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. 1. Вплив фіскальної політики на економіку здійснюється через державний бюджет. Між фіскальною політикою і держбюджетом існує пряма і зворотна залежність - з одного боку, державний бюджет визначає можливості фіскальної політики, з іншого – фіскальна політика впливає на стан державного бюджету. Роль держбюджету у фіскальній політиці визначається не лише його величиною. Важливе значення має також його структура та співвідношення між ...