Search:

Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

Реферати » Макроекономіка » Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості

ЗМІСТ

Вступ 3

РОЗДІЛ 1.Сутність зайнятості та безробіття. 5

1.1. Сутність зайнятості та її визначення. Теорії зайнятості. 5

1.2.Безробіття як соціально – економічне явище. 8

1.3. Ринок праці і відтворення робочої сили. 18

РОЗДІЛ 2.Проблеми зайнятості та безробіття в Україні. 25

2.1. Сутність економічної діяльності держави в сфері регулювання зайнятості. 25

2.2. Роль та значення служби зайнятості, її функціонування в Україні. Основні завдання державної служби зайнятості. 28

2.3. Соціальний захист безробітних в Україні.

Соціальні наслідки безробіття 34

РОЗДІЛ 3.Економічні функції держави в сфері зайнятості. 38

3.1.Державне регулювання зайнятості в Україні 38

3.2. Оцінка стану рівня зайнятості і безробіття на прикладі

Житомирсткої області. 40

Висновки 48

Сптсок використаної літератури 51

Вступ

Однією з соціально - економічних проблем в умовах ринкової трансформації економіки України є формування національного ринку праці. Перехід від командно - адміністративної системи до ринкової супроваджується зростання рівня та тривалості безробіття, розвитком вимушеної неповної та неформальної зайнятості, нелегальної трудової міграції тощо.

В Україні існють величезні можливості для підвищення рівня зайнятості –

розвиток приватного підприємництва, малого бізнесу, сфери послуг, фермерства, всієї ринкової інфраструктури.

Головною умовою формування та ефективного функціонування національного ринку праці є пришвидшення економічних реформ в Україні. Ефективна структурна перебудова національної економіки через реструктури­зацію збиткових підприємств, відмову від практики м'яких бюджетних обмежень, реальне застосування інституту банкрутства дала б змогу підвищувати мобільність робочої сили, продуктивність праці та заробітну плату. Ці заходи в поєднанні з розвитком перспективних галузей економіки, малого та середнього бізнесу спри­яли б зменшенню прихованого безробіття, працевлаштуванню вивільненої над­лишкової робочої сили на новостворених робочих місцях зі стабільною виплатою заробітної плати. Такі заходи не допускали б надмірного зростання безробіття і не індукували б застійного безробіття.

Метою роботи є вивчення теоретичних і методологічних аспектів зайнятості та безробіття, висвітлення державного регулювання зайнятості в Україні.

Для виконання мети були поставлені наступні завдання:

- Дослідити суть зайнятості і безробіття в Україні та розвиток ринку зайнятості;

- Визначити суть економічної діяльності держави в сфері зайнятості. З’ясувати який є соціальний захист безробітних в Україні.

- Дослідити роль та значення служби зайнятості, її функціонування в Україні. Дослідити оцінку стану рівня зайнятості і безробіття на прикладі Житомирсткої області.

При написанні роботи була використана така література: Кодекс законів про працю[7]; Постанова Кабінету Міністрів України [10].; Закон України “Про зайнятість населення” [4]; Мочерний [9]

РОЗДІЛ 1.Сутність зайнятості та безробіття.

1.1.Сутність зайнятості та її визначення. Теорії зайнятості.

Зайнятість — це діяльність громадян, пов'язана із за­доволенням особистих і суспільних потреб, що не суперечить законодавству і, як правило, приносить заробіток (трудовий доход).

У відповідності з Законом України "Про зайнятість насе­лення" відносини зайнятості в Україні ґрунтуються на таких принципах:

- виключне право громадян розпоряджатися своїми здіб­ностями до праці, заборона обов'язкової, примусової праці (крім випадків, спеціально встановлених законодавством). Цей принцип передбачає право людини працювати чи не пра­цювати, а якщо працювати — то там і стільки, де і скільки це їй потрібно.

- створення державою умов для реалізації права грома­дян на працю, на захист від безробіття, на допомогу в праце­влаштуванні і матеріальну підтримку в разі втрати роботи у відповідності з Конституцією України.

Закон України "Про зайнятість населення" закріплює основні принципи державної політики в галузі сприяння зайнятості: забезпечення рівних можливостей всім громадянам України незалежно від національності, статі, віку, соціального положення, політичних і релігійних переконань у реалізації права на добровільну працю і вільний вибір зайнятості; розви­ток людських ресурсів; попередження масового і скорочення тривалого безробіття; підтримка трудової і підприємницької ініціативи громадян, сприяння розвиткові їхніх здібностей до продуктивної, творчої праці; забезпечення соціального захис­ту в галузі зайнятості, включаючи спеціальні заходи для гро­мадян, що мають особливі труднощі в пошуку роботи; заохо­чення роботодавців до створення нових робочих місць тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 


Подібні реферати:

Товарно-ринкова та економічна рівновага

План. 1. Економічний кругообіг в умовах ринку. 2. Сукупний попит. 3. Сукупна пропозиція. 1. У змішаній економіці головну координуючу роль виконує ринок. Ринок встановлює ціни та розподіляє обмежені економічні ресурси згідно з платоспроможними потребами економічних суб’єктів. Центральне місце в ринковій системі займають два види ринку: ринок продуктів і ринок ресурсів. Ринок продуктів – це ринок, на якому домогосподарства купують вироблені підприємствами товари та послуги. Ринок ресурсів – це ринок, на якому підприємства ...

Проблеми стабілізації економіки України

ЗМІСТ І. ВСТУП 3 ІІ. “Проблеми стабілізації економіки України” П л а н : Стабілізація бюджетної системи України. 4 Роль податку як регулятора економіки 13 ІІІ. ВИСНОВОК 21 ІV. Використана література 22 ВСТУП. В умовах переходу України до ринкової системи дуже важливо налагодити в першу чергу економічну систему країни. Загальновідомо, що кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій зобов’язана мати відповідні кошти, які концентруються в бюджеті. Через прибутки та видатки Центрального уряду і місцевої влади, тобто ...

Планування соціально-економічного розвитку країни

План. 1.Суть та значення індикативного планування. 2.Держконтракт та держзамовлення як ефективніінструменти ДРЕ У період становлення ринкових відносин директивне планування, як одна з форм державного регулювання економіки, замінюється індикативним. Вперше ідея індикативного планування була висвітлена К. Лапдауром у праці "Теорія національного економічного планування". Суть його полягає у тому, що уряд діє на соціальний економічний розвиток не шляхом вказівок і затвердження директивних обов'язкових завдань для ...