Search:

Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

Яквипливаєзрозсекреченихматеріалів,половинадобутихзарікнепосильноюпрацеюалмазівпроданазасередньоюціною-$22закарат(присереднійсвітовійціні-$58).Тобтопокількостівивезенихзарубіжкаменівмивлідерах,аповиторзі-тількина7-ммісці.Увідноснокороткийперіодсформувавсяпринциповоновий,значнобільшконкурентнийринокприроднихалмазівідіамантів,щожадаєвідусіхйогоучасниківновихстратегійубізнесі,удосконалюванняівідновленнямаркетинговихзаходів.

-Зкінця90-хроківСШАсталидомінуючимспоживачем,іцятенденціяпрогресивнонаростає(з30%у1990роцідо52%у2004році),утойчасякреалізаціянаіншихспоживчихринкахростеслабко.Виникаєризикперетворенняринкуодногопродавця(якимдовгийчасбулакомпаніяDeBeers)уринокодногогігантськогопокупця.Прицьому,навідмінувідвсіхіншихспоживачів,обсягироздрібноїреалізаціївиробівздіамантамивСШАростутьнезалежновідреальногостануекономіки.

-Японія,щощенаприкінці80-хроківдоганялаСШАпообсягахспоживанняювелірнихвиробівздіамантами,авпершійполовині90-хроківупевненолідирувала,уданийчассильневідстає.У2004роціїїчастканаринкускладалавсего14,4%.

-ЦікавийматеріалдляміркуваннядаютьданістатистикипоімпортівСШАювелірнихвиробів.Знихвидно,щоякщоосновнимджереломнадходженнявкраїнуювелірнихвиробівпродовжуєзалишатисяІталія,імпортізкраїнПівденноїіПівденно-СхідноїАзіїбурхливорозвивається,збільшившисьзаминулі6роківбільшніжудварази.-Приголомшуючийрістекспорту(а,отже,івласноговиробництва)спостерігаєтьсявКитаї-у7,8рази.Заостаннітрирокинасвітовомуювелірномуринкуз'явилисязовсімнові,агресивніучасники,щоволодіютькваліфікованою,дешевоюіпрактичноневичерпноюробочоюсилоюідревнімиювелірнимитрадиціями.

Література:

http://stones.com.ua/docs/ііі/3.doc

http://dіamond-chamber.ru/rus/newsіnfo7.htm-

http://www.rg.ru/2005/02/08/almazі.html

http://www.krіstallsmolensk.com/test131.htm

http://www.express.am/16_03/branch.html

www.theage.com.auHome

www.argyledіamonds.com.au;

www.debeersgroup.com;

www.dіamonds-іl.co.іl;

www.ekatі.bhpbіllіton.com

ЕкономічнийщотижневикВірменії24-30квітня2003№15-16(520)

Додатка

КАБІНЕТМІНІСТРІВУКРАЇНИПОСТАНОВА

Від12березня2003р.N307

Київ

ПроввезеннянамитнутериторіюУкраїнитавивезеннязмитноїтериторіїУкраїниалмазів

Іззмінамиідоповненнями,внесенимипостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід20листопаду2003доліN1797

ЗметоювиконанняміжнароднихвимогусферіторгівліалмазамивідповіднодосертифікаційноїсхемиКімберлійськогопроцесуКабінетМіністрівУкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1.Установити,що:

ввезеннянамитнутериторіюУкраїниівивезеннязмитноїтериторіїУкраїниалмазівзакодамизгіднозУКТНЗЕД7102.10,7102.21і7102.31таїхмитнеоформленнядозволяєтьсялишезаумовинаявностісертифікатаКімберлійськогопроцесу;митнеоформленняалмазів,щоввозятьсянамитнутериторіюУкраїни,імитнеоформленняалмазів,щовивозятьсязамежімитноїтериторіїУкраїни,здійснюєтьсямитнимиорганамивКиївськійрегіональній,ВінницькійтаБориспільськіймитницяхпісляпроведеннявсіхнеобхіднихекспертнихробіттаоформленнясупровіднихдокументівуповноваженоюособоюДержавногогемологічногоцентру;

(абзацтретійпункту1уредакціїухвалиКабінетуМіністрівУкраїнивід20.11.2003р.N1797)переміщенняалмазівчерезмитнийкордонУкраїниздійснюєтьсявпунктіпропускудляповітряногосполучення-Державномуміжнародномуаеропорті"Бориспіль".

2.Міністерствуфінансів:

розробитиізатвердитиформусертифікатаКімберлійськогопроцесудляалмазів,яківивозятьсязмитноїтериторіїУкраїни,порядокоформленнясупровіднихдокументівтавведеннявобігалмазіввУкраїнівідповіднодосертифікаційноїсхемиКімберлійськогопроцесу;забезпечитивиготовленнябланківсертифікатаКімберлійськогопроцесу;щорокупідгодинаскладанняпроектівДержавногобюджетуУкраїнипередбачатикоштиназдійсненнязаходівзреалізаціївимогсертифікаційноїсхемиКімберлійськогопроцесу.(пункт2доповненоабзацомзгіднозпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід20.11.2003р.N1797)

ДержавномугемологічномуцентрузабезпечитиоформленнясертифікатівКімберлійськогопроцесу,атакожстворенняіведеннябазиданихпроалмази,яківвозятьсянамитнутериторіюУкраїнитавивозятьсязмитноїтериторіїУкраїни.Прем'єр-міністрУкраїниВ.ЯНУКОВИЧ

Галицькіконтракти11'2003

Перевозитичерезукраїнськийкордонможнабуделишесертифікованідіаманти

КабмінсвоєюпостановоюзапровадивсертифікаціюімпортутаекспортудіамантіввУкраїні.Згідноздокументом,ввезеннянамитнутериторіюУкраїниівивезеннязнеїалмазівтаїхмитнеоформленнядозволятиметьсялишезанаявностісертифікатаКімберлійськогопроцесу.Цяжпостановазобов'язуєМінфінрозробитиізатвердитиформузазначеногосертифікататапорядокоформленнясупровіднихдокументів.ОформленнясертифікатівізапровадженнябазиданихпроалмазипокладенонаДержавнийгеологічнийцентрМінфіну.Утакийспосіб,засловамизаступникадержсекретаряМінфінуАнатоліяМярковського,урядпосилюєборотьбузтіньовимобігомцьогокоштовногокаміння.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Виникнення та основні етапи розвитку міжнародного кооперативного руху

Наприкінці XIX ст. в кооперативному рухові відбулися кіль­кісні та якісні зміни. Створювалися гуртові товариства, виникали спілки окремих видів кооперації відповідно до адміністративно­го устрою тієї чи іншої країни. З'явилися перші спілки на націо­нальному рівні. Тоді ж виникли перші спонтанні контакти між ко­оперативними товариствами Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії, Голландії, Бельгії, Данії, Австрії та інших країн. Це були акти солідарності, обміну досвідом кооперативного будівництва, взаємозбагачення ...

Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ІНВЕСТИЦІЙ…..………………………. 1.1. Вступ……………………………………………………………….. 1.2. Інвестування приватного сектору ……………………………….. 1.3. Інвестування державного сектору ………………………………. 1.4. Динамічні ендогенні моделі та методи оптимізації інвестицій у двосекторній економіці ……………………………. 1.5. Класифікація інвестицій ………………………………………….. 1.6. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємств... 1.7. Інвестиційна привабливість (країни, регіону, ...

Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Термін “економіка” утворився від грецьких слів “oikos”, що означає у перекладі будинок, господарство і “nomos”- правило, закон. Сукупність цих слів у буквальному значенні означає “правила ведення домашнього господарства”. Економіка- це системний господарський комплекс, що містить у собі взаємозв’язані і взаємозалежні ланки, по-перше, суспільного виробництва, по-друге, розподілу і, по-третє, обміну зробленого продукту в масштабах усієї держави. Економіка - складна поліструктурна система, яка функціонує з метою задоволення ...