Search:

Норми і нормативи праці

Лекція 5.

План.

Трудовий потенціал в системі економічних ресурсів.

Компоненти діяльності людини і їх рентабельність.

Концепції ефективності праці.

Інтелектуальний капітал і інтелектуальна власність.

1. Прийнято виділяти 4 види економічних ресурсів: земля, праця, капітал і підприємницькі здібності.

Земля – це природні ресурси. Праця характеризується чисельністю робітників, їх кваліфікацією, часом і інтенсивністю виконання виробничих функцій. Затрати праці оцінюють кількістю відпрацьованих людино-годин і розходами на персонал. Капітал характеризується технічними і економічними показниками обладнання, інструментів, матеріалів і інші. Гроші не вважаються економічним ресурсом, так як вони не беруть участі у виробничому процесі. Здібності підприємця проявляються в раціональному використанні праці, землі і капіталу, вмінні знаходити і застосовувати нові наукові, технічні, організаційні, художні, комерційні ідеї. При використанні економічних ресурсів отримують доходи у вигляді ренти (від землі), зарплати (від праці), процента (від капіталу) і прибутку (від підприємницьких здібностей).

Існуюча класифікація економічних ресурсів не враховує ряди важливих факторів, визначаючих результати виробничої діяльності. Це відноситься до ресурсів праці, які не зводяться до затрат робочого часу і розходами на персонал. Крім того підприємницькі здібності – лише один з видів творчих здібностей. З розвитком сучасного виробництва слід враховувати кожну з компонент трудового потенціалу як окремий економічний ресурс.

Таким чином, економічні ресурси – це компоненти природи, трудовий потенціал і засоби виробництва.

2. В любому виді праці в людині можна виділити дві компоненти. Перша характеризує працю, виконану по заданій технології, інструкції, традиції, коли виконувач роботи не вносить в неї ніяких елементів новизни, власної творчості. Такий труд назвемо регламентованим чи a-працею. Друге характеризує працю, на створення нових духовних чи матеріальних благ, а також нових методів виробництва. Її будемо називати новаційною, творчою чи b-працею. Збільшення кінцевого продукту за рахунок a-праці можливо тільки при збільшенні кількості робітників, подовженості часу праці і його інтенсивності. На відміну від цього, за рахунок b-праці ріст обсягу продукції можливий при незмінності чи навіть зменшенні затрат робочого часу і інтенсивності праці.

Va = f (xb) – де, Va - результат a-праці; xb – затрати робочого часу.

Vb = f (xтз, ха) - Vb; xтз – творчі здібності, ха – активність.

b І – конвеєр, машинописні роботи,

копіювання;

ІІІ ІІ – праця робітників середньої і вищої

ІІ кваліфікації, проектування, викладання,

лікування, управління підприємством.

І a ІІІ – дослідження літератури, мистецтва.

Виділяють також духовну працю – j-праця.

Щоб сформувати і доказати теорему про рентабельність компонент праці введемо наступні визначення:

Визначення 1. Праця – це діяльність, направлена на розвиток людини і перетворення ресурсів природи в матеріальні, інтелектуальні і духовні блага. Така діяльність може здійснюватися чи по примусу (адміністративному, економічному), чи за внутрішнім побудженням, чи по тому й іншому.

Визначення 2. Регламентованим чи a-працею буде називатися вид діяльності, при якій людина повинна діяти в строгій відповідності з зазначеною технологією (інструкцією) і не має об'єктивних можливостей для зміни цієї технології.

Визначення 3. Новаційною творчою чи b-працею назвемо вид діяльності, при якій людина зайнята тільки створенням нового в науці, мистецтві, економіці і інших сфер.

Результатом b-праці є нові ідеї і образи. З визначення 1 слідує:

Лемма 1: Ріст споживання матеріальних благ можна забезпечити за рахунок:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Акціонерне товариство

Поняття та ознаки акціонерного товариства Акціонерним визнається засноване на установчому договорі та статуті товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які обумовлюють специфіку його юридичного статусу: воно є господарською організацією корпоративного типу, різновидом господарського товариства; належить до товариств – об’єднань ...

Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

П л а н Вступ. Ціна як категорія ринкового господарювання. 1.1 Система цін в Україні. Джерела інформації про ціни. 1.2 Ціна за способом формування. 1.3 Функції цінової системи. 1.4 Система оптових цін, її вплив на підвищення ефективності виробництва. Ціноутворення на підприємстві. 2.1 Основні принципи ціноутворення. 2.2 Аналіз ціноутворюючих факторів. 2.3 Процес ціноутворення на підприємствах України. 2.4 Методики встановлення цін за географічною ознакою. 2.5 Методи непрямого ціноутворення. 2.6 Управління цінами. Вплив ...

Франчайзинг

ВСТУП В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого — малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує ...