Search:

Оцінка ризиків

Реферати » Менеджмент » Оцінка ризиків

план

Цілі і завдання аналізу проектних ризиків.

Поняття проектних ризиків

Причини виникнення, класифікація та способи зниження проектних ризиків

Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування

Кількісний підхід до оцінки ризику

Аналіз чутливості

Аналіз сценаріїв

Імітаційний метод Монте-Карло

Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень

Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику

Управління проектними ризиками

Література:

Брігхем Є.Ф. Основи фінасового менеджменту. – Київ, “Молодь”, 1997.

Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. – Москва, «Финансы и статистика», 1997.

Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. – Київ, “Основи”, 1993.

Мертенс А. Инвестиции. – Киев, Киевское инвестиционное агентство, 1997.

Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. – Москва, «Дело», 1994.

Lumvy St. Investment Appraisal and Financial Decisions/. – London, Chapman & Hall, 1994.

Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. – киев, «Генеза», 1997.


1. Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення:

а) можливих шляхів зниження ризиків;

б) ступеня доцільності реалізації проекту за нвявного рівня ризику та способів його зниження.

Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань:

виявлення ризиків проекту;

оцінка ризику проекту;

визначення чинників, що впливають на ризик;

пошук шляхів скорочення ризику;

врахування ризику при оцінці доцільності реалізації проекту;

врахування ризику при оцінці доцільності реалізації способу фінансування проекту.

2.При оцінці проектів передбачається, що всі вихідні величини, зокрема величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно визнчені. У реальній ситуації такого практично не буває. Параметри, які визначають величину грошових потоків, можуть набувати значень, які неабияк відхиляються від очікуваних.

Приміром, 1987 року на стадії розробки інвестиційного проекту побудови Євротунелю інвестиції оцінювались на суму $8 млрд, а на час відкриття тунелю ці інвестиції перевищили всі очікувані межі і склали $12,33 млрд. У практиці реалізації інвестиційних проектів таких прикладів чимало. Крім того, слід зважити на той факт, що в реальному бізнесі поширення інформації практично завжди має асиметричний характер, тобто, частина учасників проекту має важливу інформацію, якої не має решта учасників.

У цілому, інвестиційний проект на всіх стадіях його життєвого циклу подібний до складного організму. Його функціонування супроводиться переплетінням настільки різноманітних причинно-наслідкових взаємозв’язків, що передбачити їх з високою точністю практично неможливо

З огляду на це стає ясно, що детерміністський підхід не може бути міцним фундаментом для адекватного аналізу інвестиційних проектів. Більш прийнятним є схоластичний підхід, при якому аналітик усвідомлює, що він готує інформаційну базу для прийняття рішень в умовах непевності. Ступінь непевності в різних ситуаціях може бути відмінним, а отже, неоднаковим буде і ризик.

У цілому, ризик є складною для розуміння категорією, коріння якої сягає глибини філософських проблем причинності, випадковості, проблем пізнання світу та поводження цілеспрямованих систем. Напевне тому, доволі нелегко дати всеосяжне й чітке визначення ризику, запроаонувати універсальну кількісну міру його оцінки.

Існує принаймні два підходи до визначення ризику – у термінах втрат і збитків та в термінах непевності.

У термінах втрат ризик визначається як імовірність того, що збитки перевищать певне значення. Існує також визначення ризику як математичного очікування втарт чи збитків.

В інвестиційному й фінансовому менеджменті найчастіше під ризиком розуміють мірк непевності в одержанні очікуваних доходів від заданих інвестицій.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Роль бюджетування в процесі менеджменту

В умовах ведення ринкового господарства докорінно змінюються підходи, що до планування та його ролі в процесі розширеного відтворення в порівнянні з централізовано керованою економікою, а це породжує нові форми планування фінансово – господарської діяльності підприємств. Нині підприємства самі зацікавлені в тому, щоб реально уявляти своє фінансове становище не тільки сьогодні, а й на найближчу перспективу. Це необхідно для того, щоб ефективно розвивати свою господарську діяльність і своєчасно виконувати свої зобов’язання ...

Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті

1. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування. 2. Значення фінансового прогнозування і планування в фінансовому менеджменті. 3. Система прогнозування фінансової діяльності. 4. Література. Сутність і цілі внутрішньо фірмового фінансового прогнозування і планування Керувати — значить передбачати, тобто прогнозувати, планувати. Тому найважливішим елементом підприємницької господарської діяльності і керування підприємством являється планування, у тому числі фінансове. У ринковій економіці ...

Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

Зміст 1. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. 2. Етапи процесу контролю. 3. Стилі керівництва. 1. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Організація – це форма об’єднання людей з метою досягнення певних цілей на засадах позаособистих стосунків. Рис. 1. Поняття середовища організації Середовище організації – це сукупність певних обставин і факторів як у середині організації, так і навколо неї, що впливають на прийняття рішень. Організація ...