Search:

Персонал у маркетинговій роботі

Реферати » Маркетинг » Персонал у маркетинговій роботі

Сучасний ринок стає все більше насиченим. Значна кількість товарів буквально «розштовхує» один одного, щоб привернути до себе увагу споживачів. За таких умов кваліфіковані працівни­ки служби маркетингу та її комунікаційного підрозділу змушені постійно шукати нові, досконаліші прийоми продажу товарів. Успіхи комунікацій підприємств економічно розвинутих країн незаперечно доводять, що нині, як ніколи раніше, маркетингова політика комунікацій є запорукою успіху будь-якого бізнесу, а діяльність багатьох менеджерів з маркетингових комунікацій стає відомою в усьому світі.

Дослідження показали, що тільки ті підприємства, які будують комунікації з метою задоволення суспільних очікувань, домагаю­ться рівноваги між трьома цілями маркетингу: прибутком підпри­ємств, потребами споживачів та інтересами суспільства. Сучасні фахівці розглядають маркетинг вже не з позиції «чотирьох р», а з позиції «чотирьох с», тобто: потреби споживача (customer needs and wants), витрати споживача (cost to the customer), зручність (convenience) та обмін інформацією. Отже, фахівці з маркетингу і маркетингової політики комунікацій можуть роз­раховувати на успіх, якщо вони зможуть задовольнити потреби споживача економно, зручно і за доброго взаєморозуміння.

Головні ділові якості менеджера з маркетингових комунікацій підприємства можна охарактеризувати так:

• схильність до стратегічного планування, уміння передбачати)

тенденції розвитку економіки, визначати свою ринкову нішу і діяти у відповідний спосіб;

• уміння приймати правильні та своєчасні рішення;

• бажання не задовольнятися досягнутим, а постійно розцінювати масштаби своєї діяльності;

• здатність приймати нестандартні рішення;

• уміння брати на себе відповідальність;

• уміння постійно вчитися, пристосовуючись до змін бізнесо­вої ситуації;

• добре розвинута інтуїція і здатність до аналітичного мислення;

• здатність до критичної оцінки своїх дій;

• уміння концентрувати увагу на вирішенні проблем, а не на пошуках винних;

• знання людей, уміння брати на роботу таких спеціалістів, які не бояться ризику і не перекидають свою роботу на інших.

Зрозуміло, що люди не народжуються професійними маркетологами: характер і знання виховуються й удосконалюються ро­ками. Проте коли підприємство (фірма) бере на роботу молодого спеціаліста, воно має право вже з перших днів висунути до нього ті засадні вимоги, які визначають його професійну придатність:

• широка професійна підготовка, що виходить за межі, вузької спеціалізації;

• розуміння важливості свого підрозділу для виконання тих завдань та вирішення тих проблем, що стоять перед підприємст­вом;

• оптимізм та здатність впливати на інших людей, рішучість та вміння спонукати інших до дії;

• здатність не тільки створювати досконалі плани маркетингових комунікацій, але наполегливо й ретельно виконувати ці плани;

• відданість підприємству;

• здатність до виправлення своїх помилок;

• уміння переконувати людей;

• фізична й духовна витривалість, здатність підтримувати нормальні ділові стосунки з іншими спеціалістами, схильність до лідерства.

Від кваліфікації працівників підрозділу маркетингових кому­нікацій багато що залежить, крім обсягу продажу товарів, — пре­стиж підприємства, його авторитет у покупців, перемога над чис­ленними конкурентами, бо свідоме споживання базується тільки на виборі покупцем даного підприємства або його товарів з-поміж значної кількості до них подібних.Подібні реферати:

Стратегічний маркетинг

Маркетингові конкурентні стратегії для різних позицій фірми на ринку. Маркетингові конкурентні стратегії виділяють за різними ознаками. Американський маркетолог Артур Літл, наприклад, виділяє маркетингові конкурентні стратегії залежно від конкурентних позицій фірми та її можливостей щодо поліпшення цих позицій. А. Літл називає п'ять основних різновидів конкурентних позицій фірми на ринку: лідируюча, сильна, сприятлива, задовільна та слабка позиція Лідируюча (домінуюча) позиція — означає сильні конкурентні позиції ...

Організація системи комунікації на фірмі

Основи маркетингових комунікацій Маркетинг має на меті забезпечити підприємства та організації інформацією про доцільні напрями діяльності з погляду сьогоднішніх та майбутніх потреб ринку. Одним із інструментів, який дає змогу застосувати в єднос­ті та взаємозв'язку стратегію і тактику активного просування до по­треб потенційних покупців, є маркетингова політика комунікацій. Так що маркетинг — це різновид людської діяльності, спрямо­ваної на задоволення потреб споживачів за допомогою обміну, то маркетингові комунікації ...

Паблік рилейшнз в органах влади

Паблік рилейшнз є складовою інституту менеджменту. Функ­ції паблік рилейшнз стосовно уряду не мають політичного спря­мування. Перед паблік рилейшнз у цьому разі стоять такі завдан­ня: по-перше, регулярне надання інформації про діяльність, пла­ни та успіхи уряду; по-друге, інформаційно-виховна функція, спрямована на просвітницьку діяльність у питаннях законодавства, права та різних аспектів повсякденної роботи уряду; по-третє, інформування міністрів та керівників комітетів про реакцію сус­пільства на ту політику, яку вони ...