Search:

Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

Проте не все так просто в сфері привласнення результатів виробництва і оплати праці на підприємствах (фірмах). Ще у 1991 р. у відповідності із Законом “Про підприємства в Україні” була введена децентралізована система оплати праці, яка дала змогу вітчизняним підприємствам самостійно визначати форми, системи і розміри заробітної плати. Однак через некомплексність здійснення загальних ринкових реформ не було створено механізмів, які б оптимізували ріст заробітної плати і забезпечували її відповідність кінцевим результатам виробництва. Використовуючи своє монопольне становище на ринку і відсутність конкуренції серед товаровиробників, підприємства почали підвищувати заробітну плату без врахування продуктивності праці й обсягів виробництва. Децентралізація в оплаті праці повинна обов’язково бути погодженою з централізованим державним регулюванням заробітної плати.

Всі принципи проведення реформи оплати праці в перехідній економіці України органічно пов’язані між собою, доповнюють один одного. Принципи реформування реалізуються не ізольовано, а в єдності, підпорядковуються загальній меті посилення стимулюючого впливу сфери оплати праці на розвиток процесу виробництва і економічне зростання.

Механізм реформи оплати праці

Механізм реалізації реформи оплати праці є серією послідовних рішень і дій, що здійснюються протягом певного періоду. Цей механізм можна розглядати як прийняття і здійснення певних рішень. Послідовність прийняття рішень щодо механізму реформи оплати праці можна відобразити таким чином:

Моніторинг результатів реформи


Рис. Структурні компоненти механізму реформи оплати праці

Ефективний механізм проведення реформи оплати праці не може бути забезпечений лише за рахунок звичайного для системи оплати праці набору методів політики заробітної плати – без системного комплексного підходу до матеріальних стимулів економічного зростання. Необхідна подальша копітка робота щодо створення цілісної системи ефективних ринкових регуляторів системи оплати праці.

Більшість проблем механізму реформи оплати праці носить системний характер і потребує повсякденної і наполегливої роботи. За нинішніх умов Україні особливо потрібен постійно діючий і ефективний механізм соціального партнерства, конструктивного діалогу при вирішенні питань оплати праці.

Механізм здійснення реформи оплати праці повинен брати до уваги наявність асиметрії інформації стосовно оплати праці між роботодавцями і найманими робітниками. Дії однієї зі сторін колективних договорів часто бувають приховані від іншої сторони. Проблема асиметричної інформації завжди присутня у взаємовідносинах робітника та роботодавця6, і цей факт не може бути проігнорований при проведенні реформи оплати праці. Важливою рисою механізму реформи оплати праці стає активна участь самих найманих працівників у вдосконаленні систем заробітної плати. Дії найманих працівників не можуть бути повністю контрольовані роботодавцем та його менеджерами. Йдеться про зацікавленість роботодавця в тому, щоб найманий працівник краще працював з тією інформацією про виробничий процес, якою він володіє, а не з тією, яка доступна роботодавцю (власнику).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Економіка і суспільний розвиток

Багато всевідомих істориків, філософів, економістів, письменників, людей інших професій, вважали політичну економіку однією з провідних наук. Окремі проблеми економічної тероії (наприклад, вартість, ціна, гроші, пдатки та інші) досліджувались ще у працях мислителів Стародавньої Греції – Платона, Арістотеля. Саме слово “економіка” походить від грецького слова “oiconomia” і складається із слів “oicos” – дім, домашнє господарство, і “nomos”- закон, що означає “управління господарством”. Вона нерозривно пов’язана з виробництвом ...

Аналіз прямих витрат

Зміст. Вступ 1. Економічний зміст і класифікація витрат 2. Аналіз загальної суми затрат на виробництво 3. Аналіз матеріальних затрат 4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва і управління 5. Аналіз затрат за елементами і статтями калькуляції Висновок Список літератури Додаток Вступ Перш за все, на мою думку, необхідно підкреслити актуальність цієї теми. Проблема зменшення затрат на підприємстві, відповідно собівартості, що веде до підвищення прибутку, завжди була і буде на першому місці. Саме ...

Трудова еміграція та імміграція

Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів. Міжнародна міграція робочої сили є складовою світової системи господарювання , вона є результатом еволюції робочої сили, системи міжнародного поділу праці та інтеграції. За розрахунками експертів ООН, у 2000 р. близько 140 млн. людей , тобто близько 2 % світового населення мешкали не в тій країні, в якій народилися. Міжнародна міграція робочої сили пов’язана з формуванням, розвитком та занепадом націй і держав. Вона ...