Search:

Реформа оплати праці cтимулюючого типу в Україні

[1] Див.: Тенденції української економіки. Червень 1999 р. – К.: Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства, 1999. – С. 32.

[2] Див.: Україна у цифрах у 1998 році. Короткий статистичний довідник. – К.: Державний комітет статистики України, 1999. – С. 155-156.

[3] Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К.: Фірма “Праця”, 1997. – С. 16.

[4] А.Никифоров, А.Лубков. Основные направления реформирования заработной платы // Экономист. – 1999. – №4. – С.42.

[5] Колот А.М. Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати і шляхи його вдосконалення (на матеріалах промислових підприємств України) // Автореф. дис. док. екон. наук. - К.,1998. – С.14-15.

6 Див.: Романюк О.П., Кілієвич О.І., Юрчишин В.В., Мертенс О.В. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1998. – С. 319-321.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Продуктивність і ефективність праці

Продуктивність праці – це результат конкретної праці за певний проміжок часу, що вимірюється кількістю продукції, зробленої за одиницю робочого часу ( го-дину, зміну, місяць, рік ), або кількістю часу витраченого на виробництво одиниці продукції. Продуктивність праці – це показник її ефективності, результативності, що харак-теризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного боку, та кількістю праці, затраченої на виробництво цього обсягу, з іншого боку. Продуктивність праці визначає ступень ...

Україна на шляху до Світової організації торгівлі

Зміст Стор. Вступ . 3 1. Загальні відомості про Світову організацію торгівлі (СОТ) 4 2. Процес вступу України до СОТ 5 3. Перспективи вступу України до СОТ 7 3. 1. Позитивні та негативні наслідки приєднання України до СОТ . 7 3. 2. Гармонізація національного законодавства України . 8 Висновки 13 Список використаних джерел 14 Вступ На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента ...

Глобальні проблеми міжнародної економіки

Проблеми взаємодії людини та природи у світовій економіці найбільш гостро позначилися на сучасному етапі, хоча були помічені вже давно. Видатні економісти попередніх епох неодноразово підкреслювали діалектичну єдність природного та соціального, природного та суспільного на всіх рівнях людських відносин. Людське суспільство має внутрішні зв’язки з природним середовищем через виробничу діяльність, яка залежить від форми соціальної організації та характеру виробничих відносин, притаманних тому чи іншому ...