Search:

Система права і система законодавства

Існують також інші види інкорпорацій , які здійснюються за такими критеріями : алфавітний порядок , галузь права , суб’єкт прийняття нормативного акта, тематика наукового дослідження, сфера діяльності , тощо. Таким чином відбуваються об’єднання цілісних нормативно-правових актів , у збірки правового матеріалу за критерієм , який обирає сам систематизатор.

Консолідація – окремий вид систематизацій, в результаті якої створюються збірники нормативних актів, їх окремих частин (розділи, глави, статі), що об’єднюються за ознакою їх належності до певного виду діяльності того чи іншого органу , посадової особи або структурного підрозділу. При цьому припускається редакційні поправки (усунення повторів , суперечностей ), матеріали розміщується у логічному порядку, але до змісту зміни не вносяться. Консолідовані акти використовується як посібники, директивні документи для осіб, які працюють у відповідних державних або громадських організаціях . На ці підставі консолідація набуває актуальності у сфері відомчої нормотворчості.

Цілі консолідації –усунення множинності нормативних актів, їх уніфікації, створення у структурі законодавства великих блоків нормативного матеріалу як вихідної бази для проведення кодифікаційної роботи.

Правоохоронні органи для полегшення право реалізації здійснюють систематизацією як законів, так і підзаконних нормативно-правових актів. Систематизуючи закони та підзаконні нормативно-правові акти вище стоячих органів, правоохоронні органи використовують інкорпорацію. Застосовують різні види інкорпорації: а) за суб’єктами, що видали акти; б) за терміном видання; в) за алфавітом; г) залежно від юридичної сили акту та інше. Шляхом інкорпорації правоохоронні органи можуть систематизувати і нормативно-правові акти. В деяких випадках вони можуть застосовувати такий вид систематизації як кодифікація, зокрема при виданні інструкцій, статутів та настанов.

6. Висновок.

Із цієї курсової роботи я зрозумів, яке важливе місце займає система права у правовому житті суспільства. Розуміючи це, я вирішив вивчити та дослідити тему: “Система права і система законодавства”. В своїй роботі хочу розповісти вам про актуальність цієї теми. В ній розповідається про систему права, її структуру, систему законодавств та їх важливість для України.

Під системою права розуміють історично створену, об’єктивно зумовлену внутрішню структуру права, що полягає в єдності та узгодженості юридичних норм, зосереджених у відносно самостійних їхніх комплексах –галузях, підгалузях та інститутах. Тобто система права –це система всіх чинних юридичних норм певної держави.

Структурними елементами системи права є:

норма права;

Інститут права;

Підгалузь права;

Галузь права.

Не може існувати жодної юридичної норми, яка б не входила до певного інституту і до певної галузі права. На формування і розвиток системи права впливають система джерел, форма права, правові ідеї, принципи, політичні цілі і завдання. Тому в різних країнах при одному типі держав можуть скластися різі системи права.

Правова система суспільства –це система всіх юридичних явищ, що існують у певній державі або в групі однотипних держав.

До правової системи входять:

найрізноманітніші правові акти;

різні види і прояви правосвідомості, правової культури;

режим законності та правопорядку і їхня реформація (будь яка правомірна чи не правомірна поведінка).

Можна виділити такі правові системи сучасності:

Континентальна або романо-германська модель правової системи.

Англосаксонська або англо-американська (прецедентна) правова система.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Т.Г.Шевченко – солдат

5 квітня 1847 року за участь у Кирило - Мефодіївському товаристві Т. Шевченко був заарештований і відправлений до Петербурга. Було вирішено «Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей мере дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский Отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». Затверджуючи це рішення III відділу, Микола І ...

Сутність держави. Функції держави

Щоб розкрити поняття держави, необхідно проникнути до її сутності. Сутність держави — це внутрішній зміст її діяльності, який виражає єдність загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян. Будь-яка держава, разом із вирішенням суто класових завдань, виконує й загальносоціальні завдання («спі­льні справи»), без яких не може функціонувати жодне суспіль­ство. Це — засоби транспорту і зв'язку, будівництво шляхів, іри­гаційних споруд, боротьба з епідеміями, злочинністю, заходи щодо забезпечення миру та ...

Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і ознаки правопорушення. Склад правопорушення

Правова поведінка — це соціальна поведінка особи (дія або бездіяльність) свідомо вольового характеру, яка є врегульова­ною нормами права і спричиняє юридичні наслідки. Юридичне нейтральна поведінка не є правовою. Правова поведінка — форма вияву свободи особи. Правовій поведінці властиві такі ознаки: 1) має соціальне значення як соціальне корисна (правомірна поведінка) або як соціальне шкідлива (правопорушення), що позначається на стані суспільних відносин у ході соціального розвитку; 2) має зовні виражений характер у ...