Search:

Система права і система законодавства

Система мусульманського права.

Система релігійного і традиційного права.

Система соціалістичного права в цілому виражала партійну ідеологію компартії.

Елементами системи права є галузь права –це така система якісно однорідних юридичних норм, яка регулює певну сферу суспільних відносин, специфічним методом правового регулювання. Галузь права можна класифікувати за різними підставами:

Залежної від предмету і методу правового регулювання.

За місцем, яке галузь права займають у правовій системі:

а) основні –конституційне, цивільне, трудове і т. д.

б) комплексні –екологічне, господарське право.

Крім того, основні галузі права поділяються на: а) профілюючі; б) процесуальні; в) спеціальні.

Критеріями розподілення норм по галузях права є:

Предмет правового регулювання.

Метод правового регулювання .

В науці немає чіткого і вичерпного визначення системи галузей права у зв’язку з різними підходами до того, що є предмет, а що є метод правового регулювання у тій чи іншій сфері суспільних відносин.

Інститут права –це частина норм певної галузі чи підгалузі права, яка регулює конкретний вид чи сторону однорідних відносин.

Залежно від підстав правовий інститут поділяється:

за галузями права –на державні, кримінальні і т. д.

Залежно від ролі яку вони виконують, - предметні і функціональні;

Залежно від відносин, що вони регулюють, - матеріальні та процесуальні.

Система законодавства –це система всіх упорядкованих певним чином нормативно правових актів певної держави, насамперед законів. На відміну від системи права система законодавства характеризує її форму, зовнішній вираз, тобто це внутрішня структура законодавства, що складається з взаємопов’язаних нормативно-правових актів в тій чи іншій сфері суспільного життя.

Вона формується шляхом видання та систематизації правових актів.

Система законодавства має як і систему права певну структуру, яка визначається інтересами держави, необхідністю правового регулювання, певними узгодженістю і єдністю між інститутами права.

Ця тема надзвичайно складна, і потребує ретельного розвитку, тому я її вибрав.

Література.

1. ОлійникА.Ю., Гусарєв С.Д., Слюсаренко О.Л. “ Теорія Держави і Права” \ навч. посібник.\ К., 2001.

2. Матузов Н.З., Малько А.В., “Теория Государства и Права”\ курс лекцій\ М., 2001.

Малько А.В., Комаров С.А., “Теория Государстваи Права”\ навчальний посібник .\ М., 2000.

Общая теория права и государства: Под ред. В.В. Лазазарева. –М. :Юрист 1994.

Агальна теорія держави і права : Навчальний посібник / За редакцією В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком. 1997.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права : Под ред. В.Г. Стрекозова.-М.: “Дабахов , Ткачев”. 1995.


1 Пришков В.Фі систематизація законодавства України новий етап його вдосконалення(паоритичні та практичні проблеми) \Конституція України та проблеми систематизації законодавства: 3б. Наук.пр. Вип. 5. ---К .,1999. –с. 6—7 .

2 Вишинський А. Основные задачи науки советскогоправа Советсоое государство. – 1938. --№4. –с. 29.

1 Вышинский А. XVII Съезд ВКП(б) и задачи науки социалыстичного права Советское государство. –1939. -- №3 –с. 26.

2 Трайнин Н . О содержаний и системе государственого права\\Советское государство. –1939. – №3. –с.36.

3 Тамже .—с. 40-41.

4 Чхиквадзе В. М.,Ямпольская Ц.а. Система советского права\\ Советское государствои право.—1967.--№9.—с. 34.

5 Мешерав В.Ф. О делений советского права на отрасли .\\Советское государство. –1957. –с.17.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Дія нормативно-правового акта в часі

Закон, як і будь-який нормативно-правовий акт, має межі своєї дії в трьох «вимірах»: 1) у часі, тобто обмежений періодом дії, коли закон має юри­дичну чинність; 2) у просторі, на який поширюється дія закону; 3) за колом осіб, які підпадають під вплив закону: на основі закону у них виникають юридичні права і обов'язки. Початковим і кінцевим моментами дії закону в часі є вступ закону в дію і припинення дії закону. Слід відрізняти момент (день) вступу закону в дію від моменту (дня) набуття ним юри­дичної сили. Закон ...

Мусульманське право в сучасних правових системах загальна характеристика

За ступенем збереження мусульманського права сучасні пра­вові системи країн Арабського Сходу можна класифікувати в такий спосіб. 1. Правові системи, які широко застосовують мусульманське право (Саудівська Аравія, Іран, Пакистан). У конституціях і за­конах проголошено про вірність принципам ісламу. Так, Кон­ституція Ірану 1979 p. проголосила країну «ісламською респуб­лікою». Більшість законодавчих розпоряджень складені відповідно до догм шаріату. Введені суворі покарання за порушення його положень. По суті, шаріат має вищу ...

Типологія держав. Деякі наукові концепції сучасної держави

Типологія — це теорія про типи тих чи інших явищ. Коли ми говоримо про типологію держав, то це значить, що йдеться про «поділ» усіх держав, що існували у минулому і існують натепер, на групи, класи — типи. Поділ держав на типи покликаний до­помогти з'ясувати, чиї інтереси виражали і обслуговували дер­жави, об'єднані в даний тип. Тип держави — сукупність держав, що мають схожі загальні риси, які проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку, грунтуванні на однакових економічних (виробничих) відносинах, ...