Search:

Система права і система законодавства

Проголошення незалежності України поклало початок розбудови національної правової держави. Відмова від старої однополярної ідеології , в тому числі і пра - вавої , закономірно вплинуло і на правову систему України та її складові елементи. Відповідні зміни сталися не лише в правові ідеології, а і в юридичні практиці де- ржави (правотворчий , правозастосовчий, правоохороній) , системі національного права тощо. Розвиток національной правовой системи у всіх її проявах є складним і тривалим процесом , що вимагає належного наукового забеспечення , поміркованої апробації та виваженності в оцінках. Нажаль сьогодні процесу формування націо- нальной провавой системи властива тинденція до задоволення митєвих потреб у правовому регулюванні тієїй чи іншої сфери суспільних відносин, без врахування теоритичного підгрунтя цього багатограного процесу. Як наслідок цього ¾ правові колізійв чиному законодавстві. Основною структуроутворюючою ланкою правової системи є система права .Саме система права як структурно організований вплив права на суспільні відносини ви- значає особливості конкретної національной системи права. Система права є історичним утворенням. Кожному історичному типу права була притамана своя си- стема права, свій поділ на системні підрозділи. Так у римському праві існував по- діл права на публічне та приватне ,раньо фиодальне право поділялося на ленне , церковне, домініальне та міські права. В срср, окрім визначенной єрархічноц системи права , яка проявлялася в поділі на галузі, інститути та норми права, актуальною була проблема співвідношення загальносоюзної ( федеративної) та республіканської (на рівні суб'єктів федерації ) система права.

Зміна формації неодмінно веде до переосмислення гносеологічних поглядів що до системи права. Історичні системи права та їх елементи часто втрачають зміст свого існування. Але в окремих випадках , в рамках національних правових систем, спрацьовує механізм права наступництва і історичні системи права модернізуються чи проектуються на сучасні та існують паралельно з ними. Такий процес відбувається і в Україні. Формування національної системи права відбувається з врахуванням як позитивних теоретичних розробок системи радянського права, так і з врахуванням традиції римського права та романо-германської правовой системи, що нехтувалися за радянських часів.

Втім формування нової системи права є процесом, і як засвідчує досвід, волюнтаристський підхід у вирішенні цього питання призводить до результатів протилежних очікуваним. Надмірна диференціація системи права та ігнорування об¢активних процесів інтеграцій її складових елементів , а так само і галузей права, стали причиною недосконалості і незбалансованості як окремих галузей права, так і всієї системи права в цілому, що особливо яскраво виявляється в системі законодавства України. На сьогодні нормативно правова база України нараховує понад 30 тис. Нормативно правових актів . З них в 1295 – закони, 26 – кодекси , 58 – декрети кабінету міністрів України , що мають силу закону, 33 – укази президента України, прийняті відповідно до п .4 розділу 15 “Перехідні положення” Конституцій України, що набули чинності та діють як закони. Збереглася тинденція , властива радянському законодавству, коли законодавчі акти співвідносяться с підзаконними в пропорцій 4,6 % до 95,4 %. До того ж продовжують діяти 75 законів Української РСР1,Потребують прийняття нові кодекси України. Не реалізованою залишається Постанова Верховної Ради України” Про підготовку для видання Зводу законів України “від 5 березня 1998р. Складна ситуація залишається і в галузі конституційного законодавства. Безперечно , прийняття конституцій України стало значним поступом у розвитку системи конституційного законодавства. До того ж конституційне законодавство є найбільш розвинутою галузь національного законодавства --- в Україні діє 650 законів , що регулюють конституційно правові відносини тоді як бюджетно-фінансові відносини врегульовані 230 законами , сімейні відносини – 5 законами. Але чи є наведені показники ознакою досконалості, стабільності та системності конституційного законодавства ?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Ознаки та принципи правової держави

ПЛАН 1. Вступ. 2. Принципи правової держави. 3. Розвиток політичної демократії. 4. Громадянин правової держави. 5. Теорія правової держави у марксистській літературі. 6. Сутність правової держави. 7. Основні ознаки правової держави. 8. Висновки. Громадянське суспільство не можна представити як щось таке, що існує та функціонує незалежно від держави. Світосприйняття та свідомість громадян у значній мірі залежать від їх відносин з державою, від того, який вплив мають вони на розвиток своєї країни. Події у нашій державі ...

Виникнення та історичний розвиток держави і права

План Вступ. Суспільна влада і соціальні норми за первіснообщинного ладу. Держава і право різних суспільно-економічних формацій. Перспективи історичного розвитку держави і права. Висновок. Вступ. Держава в сучасному розумінні, тобто як політична орга­нізація домінуючої частини чи навіть всього населення, існу­вала не завжди. На певних стадіях розвитку людства, зокре­ма при первіснообщинному ладі, держави і права не було. Дов­гий час люди існували в умовах так званого первісного ста­да, об'єднуючись у невеликі бродячі ...

Основні вимоги до правильного застосування норм права. Види актів застосування норм права

Вимоги до застосування норм права — юридичні правила (умо­ви), за допомогою яких правозастосовний орган (суд, адмініст­рація державних органів та ін.) втілює в життя принципи права. Правозастосовний орган керується такими вимогами: 1. Законності (належного додержання законних процедур): а) при вирішенні справи ґрунтується на конкретній нормі чи права сукупності норм, які прямо стосуються розглянутої спра­ви; дотримується їх точного змісту; б) діє в рамках своєї компетенції; не виходить за межі повно­важень, передбачених ...