Search:

Вищий представницький орган державної влади. Глава держави. Судові органи влади

Серед інших центральних органів виконавчої влади важлива роль приділяється державним комітетам. Завдання державного комітету дещо схожі до завдань міністерства — здійснення дер­жавного управління у певній, здебільшого невеличкій, галузі гос­подарства, керівництво підпорядкованими йому об'єктами. Ком­петенція їх, як правило, вужче, ніж у міністерств.

Представницькі органи влади на місцях

В Автономній Республіці Крим представницький орган влади — Верховна Рада Автономної Республіки Крим (100 депутатів, обра­них на 4 роки; Голова Верховної Ради, перший заступник і за­ступники, голови постійних комісій здійснюють свої повнова­ження на постійній основі).

Верховна Рада правомочна вирішувати питання автономно-республіканського життя Криму, крім тих, що вирішуються Вер­ховною Радою України, всеукраїнським і місцевим кримсько-республіканським референдумами або віднесені відповідно до Конституції України і Конституції Автономної Республіки Крим до компетенції органів виконавчої вищої і місцевої або судової влади.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає Консти­туцію автономії, яка затверджується Автономної Верховної Ра­дою України. Вона призначає вибори депутатів, підтверджує склад її виборчої комісії, організує місцеві референдуми. До її функ­цій належить затвердження бюджету Автономної Республіки Крим, програми автономії з питань соціально-економічного і культурного розвитку, раціонального природокористування, охо­рони довкілля відповідно до загальнодержавних програм. Вона визначає статус місцевостей як курортів, установлює зони сані­тарної охорони курортів, бере участь у розробці державних прог­рам повернення депортованих народів, ініціює введення над­звичайного стану і встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місце­востях та ін.

Законами України Верховній Раді Автономної Республіки Крим можуть бути делеговані також інші повноваження. Відпо­відно до ст. З Конституції Автономної Республіки Крим її Вер­ховна Рада здійснює представницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноваження в межах своєї компетенції.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення і постанови, що є обов'язковими для виконання в межах території автономії.

Питання, з яких здійснює нормативне регулювання Автоном­на Республіка Крим, позначені в Конституції України (ст. 137) і Конституції Автономної Республіки Крим 1999 р. (ст. 18). З мо­тивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України Президент може зупинити дію цих нормативно-правових актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду щодо їх конституційності.

За наявності висновку Конституційного Суду про порушен­ня Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції або законів України її повноваження достроково припиняються Верховною Радою і призначаються позачергові вибори до Вер­ховної Ради Автономної Республіки Крим.

У межах адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів, міст, районів у містах, селищ, сіл) представницькі орга­ни влади діють:

— органи місцевого самоврядування — Ради.

До складу України входять такі області: Вінницька, Во­линська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закар­патська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кірово­градська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Пол­тавська, Ровенська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігів­ська, а також міста Київ і Севастополь із спеціальним статусом, який визначається законами України. Органами місцевого самоврядування, які представляють за­гальні інтереси територіальних громад (спільнот) сіл, селищ і міст, є районні та обласні ради. Питання організації районів у містах належать до компетенції міських рад.

Обласні і районні ради затверджують програми соціально-еко­номічного і культурного розвитку відповідно районів і областей;

затверджують бюджети області та району тощо. Голова районної і голова обласної ради обираються відповідною радою і очолю­ють виконавчий апарат ради.

До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, що обираються жителями села, селища, міста на основі загаль­ного, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голо­сування строком на 4 роки. На такий саме строк обираються голови сільської, селищної, міської ради, що очолюють вико­навчий комітет ради і головують на його засіданнях.

Як представницький орган, міські ради здійснюють свої пов­новаження на сесіях, на яких розглядаються питання, віднесені законодавством до їх ведення. Рішення міських (міст районного підпорядкування) рад, що суперечать законодавству або прийн­яті з порушенням передбаченої законом процедури, скасує рада вищого рівня, а рішення міських (міст обласного і загальнодер­жавного підпорядкування) рад — Верховна Рада України. У ви­падках, передбачених законодавством України, повноваження міської ради можуть бути достроково припинені Верховною Ра­дою.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

Поняття громадянського суспільства, його місце в державі Слід відрізняти поняття «суспільство» і «громадянське суспіль­ство», «держава» і «суспільство». Держава виділилася з суспільства на певному ступені його зрілості і залежить від розвиненості суспільства. Яке суспільство, така й держава. В міру розвитку суспільства, переходу його від нижчого ступеня до вищого, змінюється і держава. З удоскона­ленням суспільства держава стає демократичною (у ній здійсню­ються народовладдя, економічна свобода, свобода особи), а з ...

Виникнення Афінської держави. Основні риси права

ПЛАН: Винекнення Афінської держави Джерела права Древніх Афін Реформи Солона Тиранія Пісістрата Реформи Клісфена Висновок Використана література 1.Вступ Перші державні утворення на території Греції з’явилися у ІІ тис. до н.е. Раніше класове суспільство і держава склались на Криті і в південній частині Балканської Греції. З XІІ ст. до н.е. на південь з півночі Греції стали проникати племена дорійців, що знаходились на рівні первіснообщинного ладу. У результаті цього на всій території Греції ...

Сучасні концепції праворозуміння. Поняття і ознаки права

Розпочинаючи до визначення поняття права, ми повинні зна­ти, що йтиметься не про безпосередньо-соціальне, а про юри­дичне право, не про природне, а про позитивне право, тобто про право, виражене в законах, інших джерелах, які є результа­том цілеспрямованої вольової діяльності законодавців, суддів, самих суб'єктів права. Відокремлюючи позитивне право від при­родного, слід зважувати й на те, що юридичні норми можуть бути одночасно втіленням природного права, носієм природно-правових цінностей. Коротше це можна сказати ...