Search:

Економічне зростання в моделях зростання

зміни у формулювання"золотого правила": для максимізації спо-

живання необхідно, щоб витримувалася рівність МРК =δ+n+g, або

інакше,

МРК - δ = n + g

Економічний зміст формули такий: для формування запа-

су капіталу і капіталоозброєності, відповідно до вимог "золо-

того правила", необхідно, щоб чистий граничний продукт капі-

талу МРК - дорівнював темпові приросту загального обсягу ви-

робництва n+g.

Підсумуємо все, про що йшлося вище , за допомогою

таблиці:


Чинник впливу На що Як впливає

впливає

Заощадження k, у s і k у

Співвідношення інвестицій k, у При k<і k у

та амортизація капіталу При k>і k у

Зростання населення k=K L При ( +n)<і k у

у При ( +n)>і k у

Y При n >n ,k <k у

При k = const у

Технічний прогрес Y При Е на g у на g

у При Е на g L на n

Y на(g+n)

Застосування моделі Солоу до ситуації, що складається в

Україні, дає можливість зробити певні прогнози щодо пер-

спектив економічного зростання.

Суттєве зменшення реальних доходів значної частини насе-

лення ще довго обмежуватиме можливості заощаджень як джерела

економічного зростання. Варто нагадати, що реальні доходи в

1992р. порівняно з 1991р. становили 55,7%, у 1993 - 36,5%, а

в 1994р. - 24,5%. Певні надії можна покладати на інвестиції,

що їх починають робити певні верстви населення, та на інозем-

них інвесторів, котрі разом спроможні просунути капітало-

озброєність до стійкого рівня.

Зростання населення також не зможе у найближчій пер-

спективі виконати роль джерела зростання, оскільки Україна

переживає демографічну кризу, що виявляється у зменшенні на-

роджуваності та частки людей працездатного віку.

Найбільші надії можна покладати на технологічний прог-

рес, який, однак, неможливий без структурної перебудови еко-

номіки, підвищення професійного рівня працюючих та якості

управління.

Основні положення і висновки.

1. Найпростішою моделлю зростання є виробнича функція виду

Y = A Kb L1-b. Вона відображає залежність зростання продук-

ту від збільшення дії певних факторів та показує, що

зростання кожного фактора має для зростання продукту різ-

не значення.

2. Крім головних (фізичних) факторів зростання - праці, землі

та капіталу, - існує низка нефізичних факторіф.

Серед них застосовуванітехнології,рівеньосвіти,відкритість

економіки, макроекономічна стабільність тощо.

3. Серед специфічних чинників післявоєнного зростання те-

оретики відзначають "динаміку надолуження" та перехід

значної кількості країн до системи змішаної економіки з

усіма властивими їй перевагами.

4. У теорії виробилися два підходи до пояснення механізму

економічного зростання:маржиналістський, або неокласичний,

і структуралістський. Маржиналістський підхід грунтується

на гіпотезі паралельної і спрямованої в одному напрямі дії

факторів. Структуралісти акцентують увагу на тому,як

впливає зміна структури економіки на економічне зростання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Державний бюджет

“Единим хорошим бюджетом є збалансований бюджет” Адам Сміт, 1776 р. “Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, копи надлишок, що стримує інфляцію, змі­нюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом”. Воррен Сміт, 1955 р. Адміністративно-командна економічна політика в СРСР призвела до нерівномірного економічного розжитку усіх регіонів, ство­рення неструктуризованого, неефективного та однобокого народ­ногосподарського комплексу. Функціонування адміністративно-командної системи сприяло ...

Поняття та особливості формування ринку праці

Ринкова система являє собою сукупність взаємозв'язаних ринків, які охоплюють різноманітні сфери людської діяльності. Ці ринки взаємодіють між собою на основі цін, що формуються на них під впливом попиту і пропозиції, конкуренції тощо. Ринкові ціни є тією інформацією, що дає змогу постачальникам і споживачам ресурсів приймати необхідні економічні рішення та погоджувати їх. Складовими ринкової системи є: ринок товарів (сировини, матеріалів, палива, готових виробів, проектних робіт, наукових досліджень, послуг, житла), ...

Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

ЗМІСТ РОБОТИ: Вступ 3 Основна частина: 1. Сучасний стан світового ринку алмазів, діамантів, ювелірних виробів: тенденції його трансформації, найбільші світові виробники 5 2. Ринок ювелірних підприємств України. Місце України на світовому ринку діамантів і ювелірних виробів 16 2.1. Негативні тенденції розвитку і керування ЗЕД українських підприємств алмазогранильного комплексу як головна причина занепаду стратегічно важливої галузі 17 2.2. Значення ЗЕД для Вінницького алмазно-ювелірного заводу "Кристал" ...