Search:

Економічне зростання в моделях зростання

За такого співвідношення при 4% -ному зростанні фактора

праці матимеио 3%-не зростання реального продукту:

1,03=1 (1 1,04 ).

Коли еластичність реального продукту Y за фактором праці

дорівнює 0,75,або 3/4, то це означає,що збільшення праці на 4

одиниці викличе менше збільшення продукту - на 3 одиниці.

3. Виробнича функція виду Y=A Kb L1-b має дві основні харак-

теристики:

Перша: при однаковому (у процентах) зростанні обох фак-

торів (капіталу та праці) реальний продукт зростає на той са-

мий процент.Ця властивість дістала назву постійної віддачі за

рахунок масштабу (constant returns to scale).

Друга: при зростанні А на певну величину за умови

незмінності величини капіталу та праці реальний продукт зрос-

татиме на ту саму величину.

Можна записати формулу,що допоможе,виходячи з роз-

глянутої виробничої функції, визначити темп (рівень) зрос-

тання реального продукту :

ty = a + bk + (1-b) l , де a - збільшення коефіцієнта A,%

k - зростання капіталу,%;

l - зростання праці,%;

Наведена модель дає досить реалістичне,але водночас до-

сить грубе пояснення дійсності.Реалістичне тому, що в моделі

відображено вплив збільшення двох головних ресурсів -праці та

капіталу - на зростання обсягів виробництва.

Огрубленою ж модель є тому,що чинники економічного зрос-

тання не обмежуються цими двома фізичними елементами.Зокрема,

в результаті дослідження,здійсненого Джоном Кендриком на

основі аналізу даних майже за 90 років (з 1869р. по 1957р.)

доведено,що менш ніж половину приросту загального обсягу ви-

робництва можна пояснити діянням таких чинників,як зем-

ля,праця і капітал.Більше половини залежить від інших чин-

ників.Так високі темпи зростання у післявоєнний період по-

яснюються двома головними "нефізичними"чинниками:"динамікою

надолуження" та пероходом до системи змішаної економіки.

Так високі темпи зростання у післявоєнній Європі та Японії,

крім того,забезпечувалися міжнародним співробітництвом, пере-

будовою зруйнованого господарства на принципово нових тех-

нологічних засадах.Безумовно,що ці два чинники діяли на боці

пропозиції.Водночас почали діяти і чинники зростання на боці

попиту:збільшення державних витрат,рівня заробітної плати то-

що.

Вважається,що поряд з глобальними у післявоєнний період

діяв і такий частковий прискорювач зростання, як розвиток

транснаціональних компаній. Сприяли прискоренню розвитку

світової економіки і прогрес у науковій організації праці та

революція в управлінні.Саме у післявоєнні роки були роз-

роблені такі нові теорії управління,як кількісний підхід,сис-

темні концепції,ситуаційний підхід.А от вихід із кризи сере-

дини 70-х років був забезпечений структурними перетвореннями

економіки:новими технологіями в енергетиці,біохімії,прискоре-

ним розвитком сфери послуг,зокрема у банківській і страховій

галузях,а також частковою відмовою від експансіоністської

політики держави,скороченням дефіцитів бюджетів та обмеження

грошової маси.

Вважається,що коли розвинуті країни застосовують одна-

кові технології,то можна очікувати приблизно однакових темпів

їх зростання.Коли ж ідеться про країни,що розвиваються,то

навіть якби вони всі застосували однакові високі технології,

темпи зростання в них були б різними через різне сприйняття

цих технологій.

Досвід країн,що розвиваються,засвідчив,що найбільш знач-

ний вплив на темпи зростання мають: стан людських расур-

сів,зокрема рівень освіти,відкритість економіки та макро-

економічна стабільність.Для менш розвинутих економік най-

суттєвішим чинником зростання є збільшення витрат праці та

капіталу,тоді як для розвинутих економік таким чинником є

ефективність використання ресурсів.

У теорії для пояснення впливу чинників економічного

зростання сформувалися два підxоди: маржиналістський та

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

ПЛАН Вступ Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах. 2. Структура бюджету. 3. Становлення бюджетної системи України. 4. Розвиток концепцій реформи системи міжбюджетних відносин в Україні. 5. Шляхи стабілізації бюджетної системи України. Висновки Перелік використаної літератури Додатки Вступ. Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні ...

Фіскальна політика держави

План. 1. Цілі та засоби економічної політики. 2. Фіскальна політика. Мультиплікатори фіскальної полі- тики. 3. Автоматичні стабілізатори та дискреційна стабіліза- ційна політика. 4. Державний бюджет та бюджетне обмеження. 5. Фіскальні дефіцити. 6. Державний борг. 7. Формування системи державного регулювання економіки України. 1. Цілі та засоби економічної політики. Цілі економічної політики можуть узгоджуватися демок- ратично, пошуками компромісу в процесі зіткнення і поєднання інтересів різних суспільних груп. Але для ...

Державний бюджет

“Единим хорошим бюджетом є збалансований бюджет” Адам Сміт, 1776 р. “Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, копи надлишок, що стримує інфляцію, змі­нюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом”. Воррен Сміт, 1955 р. Адміністративно-командна економічна політика в СРСР призвела до нерівномірного економічного розжитку усіх регіонів, ство­рення неструктуризованого, неефективного та однобокого народ­ногосподарського комплексу. Функціонування адміністративно-командної системи сприяло ...