Search:

Економічне зростання в моделях зростання

структуралістський.

Маржиналістським називають підхід неокласичної школи,

який грунтується на ідеї граничної продуктивності різних чин-

ників виробництва. Ця ідея дає змогу визначити граничний вне-

сок капіталу,праці,землі у продукт національного виробництва.

Якщо, за умови незмінності інших чинників,один з вищеназваних

чинників збільшити на 1%,то збільшення(зменшення)ВНП на пев-

ний відсоток і визначатиме внесок цього змінюваного чинника у

зростання.

Структуралістський підхід до аналізу чинників економі-

чного зростання відображає безпосередній зв'язок між струк-

турою економіки та темпами економічного зростання.Зв'язок

структури і зростання обопільний:якщо економічне зростання

спричиняє збільшення рівня доходів, то це викликає зміну

структури попиту;остання може зумовити зміну структури вироб-

ництва,пов'язану з виникненням нових високотехнологічних га-

лузей,наслідком чого стає нове економічне зростання.Цю логіку

зв'язків Інгмар Свеннісон визначив як "здорове коло".

У символах його можна записати так:

Inc tPr - економічне зростання;

Іnc - зростання рівня доходів;

C - зміна структури споживання;

tPr C Pr - зміна структури виробництва.


Pr

" Здорове коло" - явище некризової економіки. У період

кризи, коли виникають перепони для структурних змін, воно пе-

ретворюється на "порочне коло".

Вплив інвестицій,але в майбутньому на економічне зростан-

ня виражається коефіцієнтом, який називають акселератор.

Акселератор - це числовий коефіцієнт, що показує відно-

шення приросту інвестицій до приросту національного доходу

(ЧНП), який викликав цей приріст інвестицій. Коефіцієнт аксе-

лератора визначається за формулою:

ΔІ ΔІ

а = ------------- , або а = ---- ,

Yn-1 - Yn-2 ΔY

де а - акселератор, ΔІ - приріст інвестицій, ΔY - приріст

національного доходу в попередній період, що й викликав

приріст інвестицій.

Акселератор є кількісним виразом принципу акселерації,

згідно якого кожний приріст або зменшення національного дохо-

ду (ЧНП) та сукупного попиту вимагає відносно більшої зміни

"індуційованих" інвестицій. ("Індуційовані" інвестиції -

інвестиції індуційовані (викликані) зростанням національного

доходу. На відміну від них, є інвестиції, що не залежать від

приросту національного доходу, так звані "автономні" інвес-

тиції.)

Причини такого співвідношення динаміки національного до-

ходу (ЧНП) і динаміки інвестицій ховаються у довгостроковості

віддачі від попередніх інвестицій, які вкладені у засоби

праці, будівництво тощо, в результаті чого незадоволений у

цей період попит веде до розширення виробництва. Крім того,

довготривалість використання устаткування веде до такого

співвідношення нових і відновлених інвестицій, коли перші

зростають вищими темпами.

Принцип акселерації показує, що виробництво інвес-

тиційних товарів (засобів праці) зростає швидше, ніж вироб-

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Інфляція в Україні та шляхи її усунення

ЗМІСТ І. Вступ………………………………………………………..3 ІІ. “Інфляція в Україні та шляхи її усунення” План: Поняття інфляції……………………………………4 Причини інфляції…………………………………..7 Види інфляції……………………………………….9 Інфляційні наслідки………………………………11 ІІІ. Висновок………………………………………………..20 ІV. Використана література……………………………22 Вступ. Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, ...

Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку

Зміст 1. Умови формування ринку досконалої конкуренції 3 2. Конкурентна фірма. 3 3. Ринкова пропозиція. 7 4. Максимізація прибутку конкурентною фірмою 9 5. Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді 12 6. Довгострокова рівновага. 13 Досконала конкуренція є найбільш виразною схемою ринкової структури, яку можна використовувати для аналізу економічних процесів. Вона є ідеальним типом ринкової структури, перевага якого полягає в тому, що завдяки його існуванню стає можливим чітке визначення ...

Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

ПЛАН Вступ Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах. 2. Структура бюджету. 3. Становлення бюджетної системи України. 4. Розвиток концепцій реформи системи міжбюджетних відносин в Україні. 5. Шляхи стабілізації бюджетної системи України. Висновки Перелік використаної літератури Додатки Вступ. Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні ...