Search:

Економічне зростання в моделях зростання

ництво споживчих товарів.

Математично акселератор протилежний мультиплікатору, що

відображається таким рівнянням:

І І

а = --- , або К = ---- ,

К а

де К - коефіцієнт мультиплікатора. Тобто а = МРS.

Таким чином, якщо мультиплікатор показує величину приросту

національного доходу на одиницю приросту інвестицій (інвес-

тиції - величина незалежна, постійна, національний доход -

залежна, змінна), тобто, яким буде приріст національного дохо-

ду при даному прирості інвестицій, то акселератор, навпаки,

дає змогу визначити майбутній приріст інвестицій на одиницю

приросту національного доходу (національний доход - величина

постійна, незалежна,інвестиції - залежна, змінна).

Принцип акселерації застосовують, як відомо, для по-

яснення природи економічної циклічності, зокрема, шляхом

поєднання в макроекономічних моделях коефіцієнтів муль-

типлікатора і акселератора. Подібна модель відображає за-

лежність приросту національного доходу (ЧНП) від приросту

автономних (незалежних) інвестицій.

Загальний вигляд такого ряду моделі представлений рівнян-

ням національного доходу англійського економіста Дж.Хікса:

Y = Аn + (1-S) Yn-1 + а(Yn-1 - Yn-2 ),

де Аn - інвестиції за даний період, (1-S) - гранична

схильність до споживання (S - заощадження), а - акселератор,

Y - національний доход, Yn-1 і Yn-2 - національний доход,

відповідно, минулого і позаминулого року.

В залежності від співвідношення мультиплікатора (пред-

ставленого граничною схильністю до споживання) і акселератора

динаміки національного доходу може прийняти або рівномірний,

або циклічний характер. Циклічні коливання виникають при та-

кому співвідношенні:

[(1-S) + а]2 < 4а,

тобто, коли квадрат суми граничної схильності до спожи-

вання і акселератора буде меншим від 4-х значень акселера-

тора.

Зворотне співвідношення [(1-S)+а]2 >4а відображає

рівномірне економічне зростання і можливе лише при великому

коефіцієнті мультиплікатора.

За сучасного рівня загального мультиплікатора, який,як

відомо, близький до 2, гранична схильність до споживання

(МРС) відображається коефіцієнтом величиною 0,5, що виводи-

ться із формули мультиплікатора:

1 1 1

К = --------- . Тоді МРС = 1 - ---- . Тобто МРС = --- .

1 - МРС k 2

При такому значенні загального мультиплікатора за будь-

якого значення акселератора динаміка національного доходу

(ЧНП) має циклічний характер. Для переходу до рівномірного

економічного розвитку потрібно, щоб коефіцієнт мультиплікатор

був більшим 2,5.

4. Після того, як було об'єднано теорії мультиплікатора і

акселератора, стала можливою розробка різноманітних моделей

економічного зростання, за допомогою яких економісти намага-

лись визначити умови стабільного розвитку економіки. Моделей

економічного зростання неокейсіанці створили багато. Спільним

для усіх них є дослідження співвідношення між заощадженнями і

інвестиціями. Макроекономічні моделі зростання намагаються

обгрунтувати оптимальну норму нагромадження, яка б забез-

печувала стабільне економічне зростання.

Найбільш відомими серед них є моделі Харрода і Домара.

Англієць Р.Харрод і американець О.Домар розробляли свої мо-

делі окремо, та й переслідували різну мету, однак прийшли до

аналогічних висновків. Тому їх моделі, як правило, роз-

глядаються в комплексі.

Модель Харрода-Домара була створена приблизно у той са-

мий час, що й теорія Дж.М.Кейнса. В зв'язку з цим доцільно

порівняти підходи, реалізовані у цих двох моделях.

Кейнс, як відомо, досліджує економіку в корот-

котерміновому періоді. Йому належить напівжартівлива фраза

про недоцільність зосередження уваги на довготерміновому пері-

оді, тому що в далекому майбутньому всі ми все одно помремо

("In the long run we are all dead"). У моделі Харрода-Домара,

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Економічне зростання в моделях зростання

1.Загальний принцип визначення темпу економічного зростання. 2.Фактори економічного зростання. 3.Пояснення механізму зростання. Акселератор. 4.Модель економічного зростання Харрода-Домара. 5.Модель економічного зростання Роберта Солоу. 1. Цей розділ присвячено економічному зростанню. В ньому розглядатимуться моделі зростання (growth models). Природним є запитання: чим моделі зростання відрізняються від моделей розвитку (development models)? Воно може виникнути хоча б то- му, що вище вже йшлося про економічний розвиток (у ...

Виробництво і розподіл суспільних благ

Зміст Вступ .стор. 3 1. Особливості приватних та суспільних благ стор. 4 2. Попит на суспільні блага .стор. 8 3. Виробництво суспільних благ .стор. 12 4. Розподіл суспільних благ .стор. 13 5. Ефективність і суспільні блага ………………………… ….стор. 14 6. Суспільні блага і труднощі на ринку……………………… стор. 16 Висновки .стор.16 Література стор.18 Вступ Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють ...

Держава в системі макроекономічного регулювання

План. Класична теорія як теоретична база державного невтручання в економіку. Кейнсіанська теорія як теоретичні база державного регулювання економіки. Альтернативні макроекономічні теорії. 1. Макроекономіка як наука є теоретичною базою економічної політики держави. Але її практичне застосування ускладнюється тим, що вона представлена великою сукупністю конкуруючих між собою теоретичних доктрин. Кожна з них по-різному уявляє механізм функціонування економіки з ринковими відносинами і, в першу чергу, по-різному вбачає ...