Search:

Економічне зростання в моделях зростання

навпаки, досліджується економіка саме у довготерміновому пер-

іоді.

Кейнса цікавила проблема забезпечення рівноваги в умовах

повної зайнятості. Харрод помітив, що сукупний доход, дос-

татній для гарантування повної зайнятості в одному періоді,

недостатній для забезпечення її в інші періоди. А додаткові

витрати для забезпечення повної зайнятості у нових умовах по-

винні враховувати існуючий зв'язок (співвідношення) між запа-

сом капіталу та продуктом (К\Y).

Ключовими елементами моделі Харрода-Домара є величина

заощаджень узагалі і схильність до заощадження зокрема. Вели-

чина заощаджень, за інших однакових умов, залежить від:

1) ціни або процента, що його отримує той, хто, відкладаючи

споживання, заощаджує кошти;

2) доходу (в тому розумінні, що вищий доход асоціюється з

більш ніж пропорційно високими заощадженнями);

3) суспільних передбачень, тобто прогнозів щодо ситуації в

суспільстві та в економіці - адже за будь-якої процентної

ставки, наприклад, в умовах очікування високої інфляції за-

ощадження будуть знижуватися.

Головні риси моделі Харрода-Домара:

1. Модель грунтується на так званій "капітальній" теорії вар-

тості (за аналогією з "трудовою" теорією вартості). Іншими

словами, приймається, що вирішальне значення для економічного

зростання мають запас капіталу та його збільшення. Праці ж

відводиться підпорядкована роль. В основу моделі покладено,

що при зростанні капіталу відбувається пропорційне зростаня

праці, тобто

ΔL

----- = const. Це передбачає, зокрема, незмін-

ΔК

ність зарплати. Якщо ж праця і капітал зростають у різних

співвідношеннях, то за логікою моделі, це означає, що або

праця або капітал використовуються неповно.

2. Модель не враховує технологічних змін, приймаючи тех-

нологічний рівень як сталу величину.

К ΔК

3. У моделі приймається, що --- = -----

Y ΔY

4. У моделі Харрода-Домара, як і в більшості пост-

кейнсіанських моделей, враховано, що фактором стримування

економічної активності (відповідно, і зростання) може вис-

тупати сукупний попит.

Аналізована модель грунтується також на тому, що інвес-

тиції певного періоду визначаються граничною схильністю до

заощаджень. Економічне зростання розглядається як функція,

по-перше, граничної схильності до заощаджень, по-друге, -

співвідношенням:

К/Y, де К - запас капіталу;

Y - створений продукт.

Співвідношення К/Y є коефіцієнтом зв'язку між запасом

капіталу і продуктом. Зрозуміло, що зменшення цього

коефіцієнта передбачає зростання ефективності використання

запасу капіталу.

Власне величину економічного зростання можна обчислити у

такий спосіб:

ΔY (1)

Gr = ---- , де Gr - зростання;

Y ΔY - приріст продукту протягом певного

періоду;

Y - обсяг продукту в попедньому періо-

ді.

Гранична схильність до заощадження (головний фактор мо-

делі)

S

s = --- , де S - обсяг заощадження;

Y Y - продукт.

Оскільки в моделі приймається, що заощадження дорівнюють

іевестиціям (S = І), то гранична схильність до заощадження

набуває вигляду:

S І

s = --- = --- . (2)

Y Y

У формулі (2) І - чисті інвестиції, тобто різниця між ва-

ловими інвестиціями і інвестиціями в амортизацію, і вони то-

тожні приростові капіталу: І = К.

Частка приросту капіталу у прирості продукту (внесок

капіталу у збільшення продукту) позначається k:

Δk І

k = --- = ----

ΔY ΔY (3)

Виходячи з того, що

І І

--- = s (2), а ---- =k (3)

Y Y

і визначивши, що Y = І\s , а Y = І\ k , отримуємо функцію

економічного зростання:

ΔY І k s

Gr = ---- = ---- = --- . (4)

Y І/s k

Отже, зростання визначається часткою заощаджень у про-

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Монополія і досконала конкуренція

ПЛАН ВСТУП Розділ 1. Основні причини виникнення та історичний розвиток монополії і конкуренції в господарському житті. Розділ 2. Основні форми, види та типи функціонування монополій. Монополія – як крайня форма недосконалої конкуренції. Розділ 3. Досконала конкуренція – цивілізована форма боротьби за існування та підвищення ефективності виробництва. Розділ 4. Монополія і досконала конкуренція в господарській системі України. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Спосіб ринкової поведінки економічних суб’єктів ...

Економічна система, сутність, характеристика, особливості

План. Функціонування економічної системи. Ринок як елемент економічної системи. Економічний кругообіг. 1. Будь-яка е.с. виконує кілька функцій: виробництво, розподіл і обмін, споживання суспільного продукту, регулювання як самої системи в цілому, так її складових. Через виробництво, розподіл, обмін і споживання здійснюється функціонування е.с., її відтворення. Для здійснення процесу виробництва необхідно мати певні виробничі ресурси. До них відносять: природні ресурси (землю), засоби виробництва (капітал), працю (робочу ...

Державний бюджет України

Зміст Вступ 2 I. Державний бюджет України 3 II. Бюджетний прогрес 6 2.1. Податки та їх види: 7 III. Видатки державного бюджету і його види 10 3.1. Державний бюджет України передбачає видатки на: 12 IV. Бюджетне фінансування. Форми та методи бюджетного фінансування 18 Висновок 24 Список використаної літератури 25 Вступ Розвиток суспільне—економічних відносин в Україні під­тверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації - основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи. ...