Search:

Економічне зростання в моделях зростання

інвестиції, визначають економічне зростання, а й, навпаки, у

країнах із високим і стійким зростанням підвищується

схильність населення до заощаджень.

5.Навряд чи варто доводити,що модель,яка враховує дію більшої

кількості чинників,повніше відображає реальну картину еко-

номічного зростання.Саме такою є модель економічного зрос-

тання Солоу.

За розробку цієї моделі Р.Солоу була присуджена Нобелів-

вська премія (1987).

ОСНОВНІ ОЗНАКИ МОДЕЛІ:

1. За основу зростання в моделі Р.Солоу береться зростання

продуктивності праці (у=Y/L). а не зростання продукту (Y).

2. Модель враховує вплив трьох чинників:

капіталоозброєності (k=К/L);

зростання населення ( L);

технологічного прогресу (Т.П.).

3. За моделлю Р.Солоу існує стійкий рівень капітало-

озброєності (k ), який визначає економічну динаміку. Цей

стійкий рівень капіталоозброєності (k ) можна виєначити за

формулою:

s k

--- = -----

δ f(k )

s - норма заощаджень;

δ - норма амортизації;

k*- стійкий рівень капіталоозброєності;

f(k*)- продуктивність праці за стійкого рівня капітало-

озброєності.

4. Джерелами економічного зростання за Солоу є:

а) Зростання капіталоозброєності (k), яке залежить від

зростання норми заощаджень (s).

Але зростання норми заощаджень не може бути постійним,

оскільки заощадження (s) обмежують споживання (С).

Солоу сформулював "золоте правило", яке виконується за

умови, що граничний продукт капіталу (МРК) дорівнює його ви-

буттю (амортизації ):

МРК =δ

"Золоте правило": При визначенні норми заощаджень кри-

терієм повинна бути максимізація добробуту суспільства, тобто

якнайбільше споживання (С).

б) Зростання населення (t - темп зростання населення)

впливає на економічне зростання через динаміку капітало-

озброєності:

І

ΔК = --- - (δ + t )k

L

де І\L - інвестиції на одного працюючого;

δ - норма амортизації;

t - темп зростання населення;

k - капіталоозброєність.

в) Технологічний прогрес, який, за моделлю, на відміну

від попередніх чинників є джерелом постійного зростання як

продуктивності праці (у), так і загального продукту (Y).

Якщо ефективність виробництва (Е) під впливом тех-

нологічного прогресу змінюється з темпом (g), то продук-

тивність праці змінюється з тим же темпом, а загальний обсяг

виробництва зростає з темпом t + g:

Y = (tL + g) y0L

y - базова продуктивність праці.

Модель економічного зростання Р.Солоу зображена на графіку:

I,t,g


(d+t+g)

I/L=sf(k)


* K

K

k - капіталоозброєність одиниці праці з постійною ефек-

тивністю;

k*- стійкий стан капіталоозброєності, за якого k = І,

тобто величина капіталу, що вибуває (δk), дорівнює капіталу,

що інвестується (І = s f(k);

δ - норма амортизації;

t - темп зростання населення;

g - темп зростання ефективності виробництва під впливом

технологічного прогресу.

Провідною ідеєю моделі Солоу є те, що лише технічний

прогрес може зумовити і, відповідно, лише ним можна пояснити

постійне зростання рівня життя. Адже саме він забезпечує

постійне зростання продуктивності й загального обсягу вироб-

ництва.

Урахування чинника технологічного прогресу вносить деякі

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Державний бюджет

“Единим хорошим бюджетом є збалансований бюджет” Адам Сміт, 1776 р. “Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, копи надлишок, що стримує інфляцію, змі­нюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом”. Воррен Сміт, 1955 р. Адміністративно-командна економічна політика в СРСР призвела до нерівномірного економічного розжитку усіх регіонів, ство­рення неструктуризованого, неефективного та однобокого народ­ногосподарського комплексу. Функціонування адміністративно-командної системи сприяло ...

Споживання, заощадження та інвестиції

· Кейнсіанська теорія споживання та заощадження. · Сучасні теорії споживання. · Інвестиції в макроекономіці. Кейнсіанська теорія споживання та заощадження. Споживання – це частина доходу в розпорядженні (Д1), яка надходить для купівлі товарів та послуг у поточному періоді. Заощадження–частина доходу в розпорядженні, яка залишається після задоволення споживчих потреб і спрямовується на споживання у майбутньому. Розподіл доходу в розпорядженні стосується домашніх господарств: Д1 = Y; С=Y-S; S=Y-С. Середня схильність до ...

Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки

Макроекономіка є однією з наймолодших економічних наук. За загальним визначенням своєї зрілості вона досягла в 30-і роки ХХст., у період світової економічної кризи. Але свій початок макроекономіка Бере ще у XVIст. У 1576 році француз Жан Боден обгрунтував зміну рівня цін (тобто інфляцію) результатом зміни співвідношення між кількістю грошей та товарів. Макроекономічну спрямованість також мали дослідження англійських економістів В. Петті і Г.Кинга, які біля 300-т років тому вперше у світовій практиці здійснили розрахунки й ...