Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

Поліс складається з розділів, що передбачають можливість добровільного страхування транспортного засобу, життя і здоров’я водія і пасажирів. У разі зміни власника застрахованого транспортного засобу дія договору страхування поширюється на нового власника за умови переоформлення на нього полісу. Законодавством передбачено і обставини припинення договору обов’язкового страхування.

Договір може бути достроково припинений за бажанням страхувальника протягом 10 днів з дня подання відповідної заяви страховику. У цьому разі коли немає виплат страхового відшкодування за цим договором, страховик повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до терміну закінчення договору, з утриманням страховиком 25 відсотків цієї частки страхового платежу на ведення справи. До зайняття діяльністю з обов’язкового страхування допускається страховик за умови наявності у нього практичного досвіду не менше року із часу майнового страхування засобів наземного транспорту, особистого страхування від нещасних випадків і страхування всіх видів відповідальності. Страховики, котрі одержали ліцензію на цей вид страхування, зобов’язані ввійти до Моторного (транспортного) страхового бюро як повні асоційовані члени. Право укладання додаткових договорів обов’язкового страхування надається тільки повним членам Бюро.

Основні завдання Бюро:

· Міжнародне співробітництво в галузі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

· Розгляд претензій іноземних громадян, що мають відповідний договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності, укладений в країнах – членах міжнародної системи моторного страхування “Зелена карта”;

· Управління центральними страховими фондами;

· Збір статистичної звітності, необхідної для аналізу й обліку страхових випадків.

Для забезпечення виконання зобов’язань членів Бюро перед страхувальниками й потерпілими при Бюро створюється:

- Фонд страхових гарантій;

- Фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних подіях.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Навчальні питання, форми і методи навчання

Рівень

Термін

1

Тести

І

5¢ - 7¢

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Комерційна діяльність підприємницьких структур

План Вступ 1. Комерційна діяльність підприємницьких структур 2. Маркетинг - складова частина комерційної діяльності 3. Торгівля і комерція 4. Зовнішня і міжнародна торгівля 5. Біржа і біржові операції 6. Комерційні угоди і посередництво Висновок Список використаної літератури ВСТУП Процес приватизації найбільшого успіху досяг у сфері торгівлі, яка відіграє велику роль у встановленні нашої економіки, забезпечуючи спожи­вачів необхідними товарами, задовольняючи споживчий попит, і є стабільним платником податків. ...

Фірма

Пiдпpиємництвo: yмoви i cepeдoвищe Hинi бiльшocтi миcлячиx людeй cтaлo зрозуміло — бeз цивiлiзoвaнoгo пiдпpиємництвa Укpaїнi, як i iншим кpaїнaм пocтpaдянcькoгo пpocтopy, нe виpiшити пpoблeм пepexiднoгo пepioдy — cтвopити ocнoви pинкoвoгo rocпoдapcтвa, здiйcнити cтpyктypнy пepeбyдoвy виpoбництвa, yвiйти дo cвiтoвoї eкoнoмiки piвнoпpaвним cyб'єктoм мiжнapoднoгo пoдiлy пpaцi. Aджe нeщoдaвнo пiдпpиєм-ництвo, люди з дiлoвoю «жилкoю» пiддaвaлиcя «aнa– фeмi», a дiяльнicть, якy вoни poзвивaли y жopcткиx paм– кax ...

Функціонування бізнесу

Сьогодні великого значення набуває мережа інформаційних кому­нікацій. Швидке і своєчасне отримання інформації дає змогу бізнес­менам постійно контролювати і прогнозувати економічну ситуацію, прискорюючи прийняття рішень. Більшість компаній, бірж, фінансових центрів, торгових та інших корпорацій обладнані найновішими тех­нічними засобами, які дають змогу з небаченою раніше швидкістю от­римувати та обробляти оперативні дані У розвинених індустріальних країнах формується розгалужений інформаційний комплекс, вплив якого ...