Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ:

На лекції студенти ознайомилися з об’єктами страхування відповідальності, правами і обов’язками партнерів у страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів. _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Вивчити тему. ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викладач ________________________________________

Коломийський коледж права і бізнесу

“РЕКОМЕНДУЮ” “ЗАТВЕРДЖУЮ”

на затвердження Заступник директора по

МЕТОДИСТ навчальній роботі

“__”_________ р. “___” __________ р.

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ

Предмет Страхова підприємницька діяльність

Тема Страхування життя та страхування від

втрати працездатності___________________

Відділення економічне____________________

Курс ІІІ________________________________

Викладач Черняк С.В.____________________

Рекомендовано для затвердження

На засіданні циклової комісії

Протокол № ____

Від “___” __________ р.

Голова ц/к ________________

_________________________

Коломия

рік

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА

Заняття №______

Предмет Страхова підприємницька діяльність_____________________________

ТЕМА Страхування життя та страхування від втрати працездатності_________

Тип заняття Лекція___________________________________________________

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Навчальна: навчити студентів як здійснюється обчислення тарифів__________ ___________страхування життя, як здійснюється страхові виплати в_________ ___________зв’язку з дожиттям.________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна: активність, допитливість, логічне мислення ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МІЖ ПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ:

Предмет

Знати

Вміти

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Етична та соціальна відповідальність підприємництва

П Л А Н Морально-етичний кодекс підприємця. Етичні проблеми у бізнесі. Соціальні групи, перед якими підприємництво несе відповідальність. Підприємництво та споживачі. Основні права споживачів та засоби їх забезпечення. 1. Морально-етичний кодекс підприємця. Етичні проблеми у бізнесі. Насамперед варто усвідомити, що загальній характеристиці професійної культури бізнесової діяльності має передувати коротка аналітична оцінка загалу вітчизняних підприємців. За своєрідним «соціальним походженням» сучасних вітчизняних підприємців ...

Функціонування бізнесу

Сьогодні великого значення набуває мережа інформаційних кому­нікацій. Швидке і своєчасне отримання інформації дає змогу бізнес­менам постійно контролювати і прогнозувати економічну ситуацію, прискорюючи прийняття рішень. Більшість компаній, бірж, фінансових центрів, торгових та інших корпорацій обладнані найновішими тех­нічними засобами, які дають змогу з небаченою раніше швидкістю от­римувати та обробляти оперативні дані У розвинених індустріальних країнах формується розгалужений інформаційний комплекс, вплив якого ...

Санація підприємств

Термін «санація» походить від латинського «sanare» і пере­кладається як оздоровлення чи лікування. У Фінансовому слов­нику санацію трактують як оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності. Зви­чайно здійснюють санацію через структурну перебудову вироб­ництва, зокрема через зміну номенклатури продукції, подрібнен­ня підприємства, зміну ринків збуту, злиття підприємства, що є на грані банкрутства, з більш потужними, випуск ...