Search:

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ:

На лекції студенти ознайомилися з об’єктами страхування відповідальності, правами і обов’язками партнерів у страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів. _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Вивчити тему. ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Викладач ________________________________________

Коломийський коледж права і бізнесу

“РЕКОМЕНДУЮ” “ЗАТВЕРДЖУЮ”

на затвердження Заступник директора по

МЕТОДИСТ навчальній роботі

“__”_________ р. “___” __________ р.

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ

Предмет Страхова підприємницька діяльність

Тема Страхування життя та страхування від

втрати працездатності___________________

Відділення економічне____________________

Курс ІІІ________________________________

Викладач Черняк С.В.____________________

Рекомендовано для затвердження

На засіданні циклової комісії

Протокол № ____

Від “___” __________ р.

Голова ц/к ________________

_________________________

Коломия

рік

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА

Заняття №______

Предмет Страхова підприємницька діяльність_____________________________

ТЕМА Страхування життя та страхування від втрати працездатності_________

Тип заняття Лекція___________________________________________________

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Навчальна: навчити студентів як здійснюється обчислення тарифів__________ ___________страхування життя, як здійснюється страхові виплати в_________ ___________зв’язку з дожиттям.________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна: активність, допитливість, логічне мислення ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МІЖ ПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ:

Предмет

Знати

Вміти

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Подібні реферати:

Пригода бізнесу і його економічна основа

Економіка кожного суспільства являє собою сукупність різних видів діяльності, результатом якої є створення матеріальних благ і їх рух до споживача Ця діяльність здійснюється на основі взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин, що характеризуються їх взаємопроникненням і взаємовираженням. Бізнес - діяльність, яка історично виникла в процесі розвитку суспільства. Потреба виникнення бізнесу Діяльність суспільства, яка характеризує його розвиток, - це спе­цифічний спосіб ставлення людини до дійсності. Економічна ...

Виробнича діяльність підприємницьких структур

Функціонування - це динамічний, часом непередбачений для бізне­су процес, що характеризується пошуком нового, відмовою від за­старілих стереотипів, догм. У відносинах бізнесу беруть участь підприємці, споживачі, наймані працівники, держава У кожного свої функції, своя технологія вироб­ництва Так, наймані працівники, як суб'єкти бізнесу, зайняті випу­ском продукції або наданням послуг - це їх основна функція, вироб­нича діяльність. Споживачі мають власний технологічний механізм по­шуку товарів, послуг. Для держави ...

Стратегія щодо конкурентів

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Він сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами. В якості засобів в конкурентній боротьбі для ...