Search:

Нове в бухгалтерському обліку

2. Реалізовано товари покупцям за готівку на суму 1300 грн.

За даними прикладу 15 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. На купівельну вартість товарів без податку на додану вартість - 1000 :

Дт 41-2 - Кт 60 - 1000

2. На суму податку на додану вартість (п.п. 3.1. 3.10.2) - 200:

Дт 67-2 - Кт 60 - 200

3. На суму ПДВ і торговельної націнки (200+100) - 300:

Дт 41-2 - Кт 42-2 - 300

4. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи реалізовані товари - 1300 :

Дт 46 - Кт 41-2 - 1300

5. Надходження виручки за реалізовані товари - 1300 :

Дт 50 - Кт 46 - 1300

6. Списуються реалізовані товарні надбавки - 300 :

6.1. Дт 80 - Кт 42-2

- 300

6.2. Дт 80 - Кт 68 - 217 (1300х20% : 120%)

Дт 80 - Кт 80 - 83 (300-217)

або складають рівнозначні бухгалтерські проводки:

Дт 42-2 - Кт 68 - 217

Дт 42-2 - Кт 80 - 83

В результаті наведених вище змін в бухгалтерському обліку рахунок 46 "Реалізація" з фінансово-результатного стає операційним з відображенням по дебету і кредиту рахунка сум обороту з продажу товарів.

6.5. Необхідно підкреслити, що поняття товарних надбавок за звітний місяць в Інструкції не уточнюється. Очевидно, що сума товар­них надбавок за звітний місяць повинна визначатись як різниця між сумою нарахованих товарних надбавок за звітний місяць і сумою товарних надбавок, списаних на зменшення у зв’язку з іншими списаннями товарів, тобто сальдуванням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 42-2 або 42-3 до визначення реалізованих товарних надбавок, так званих попередніх оборотів. Середній відсоток товарних надбавок визначається за формулою:

Сума товарних надбавок на залишок товарів на початок місяця, плюс сума товарних

надбавок, нарахованих за місяць, мінус сума списань товарних надбавок на зменшення Х 100

Сума реалізованих товарів за місяць плюс сума залишку товарів на кінець звітного місяця

Застосування різних облікових цін на товари, як бази для розрахунку реалізованих товарних надбавок, робить неможливим складання одного розрахунку по підприємству в цілому, яке здійснює різні види торговельної діяльності.

Розрахунок товарних надбавок, що відносяться до реаліізованих товарів, доцільно складати за формою таблиці 1.

Приклад 16. На визначення і відображення в обліку товарних над­бавок, що відносяться до реалізованих товарів, в роздрібній торгівлі.

1. Залишок товарів в роздрібних торговельних підприємствах за продажними цінами .Товарні надбавки на ці това­ри на початок місяця складають 7490 грн.

2. Нараховано товарних надбавок на товари, що надійшли за місяць, на суму 9780 грн. У зв’язку з іншим вибуттям товарів з торго­вельних підприємств списано на зменшення товарних надбавок на суму 582 грн.

3. За звітний місяць реалізовано товарів на суму 32280 грн. За­лишок товарів на кінець місяця складає 27235 грн.

4. Сума податку на додану вартість з реалізованих за місяць товарів за даними касових апаратів складає 5380 грн.

5. Із цифрових даних прикладу 16 виключені суми ПДВ, що сплачені при передоплаті товарів і обліковуються на рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", п.п. 3.8, 3.10.1.

За наведеними в прикладі 16 даними складаємо розрахунок товар­них надбавок, що відносяться до товарів, реалізованих за місяць (табл.1).

Таблиця 1 Підприємство_________________________

РОЗРАХУНОК

товарних надбавок, що відноситься до товарів, реалізованих за______199__р.

Товарні надбавки

Товари за продажними цінами

Середній

Товарні надбавки

залишок

на

початок місяця.

Надход-ження тов.надб. мінус спи-сання на зменшення

разом

(гр1+гр2)

реалізовано

за місяць

залишок на кінець місяця

разом

(гр4+гр5)

відсоток

тов.над-бавок

гр3х100

гр.6

на залишок товарів на кінець місяця

гр.5хгр7

100

на товари реалізовані

за місяць

(гр.3-гр.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7490

9198

16688

32280

27235

59515

28,04

7637

9051

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Проходження практики з курсів “Податкова система”, “Бухгалтерський облік”

Робоча програма з курсу "Податкова система" п/п Назва тем і окремих питань теми Кіль­кість днів Дата вико- нання Прізвище, посада керівників практики 1 2 3 4 5 Тема 1. Загальне знайомство з структурою місцевого державного податкового органу, організацією його роботи 1. Ознайомитись : - з структурою, функціями, завданнями державного податкового   органу,   правами,   обов'язками   та відповідальністю працівників ДПІ (А); - з порядком ...

Організація роботи аудитора

Професійна етика аудитора. Розприділення і планування праці аудитора. Організація ведення робочих документів. Облік і контроль праці аудитора. Контроль якості праці аудитора. І. Професійна етика аудитора. На аудитора покладається відповідальність за вивід бухгалтерської (фінансової) звітності перед багатьма заінтересованими сторонами: власниками, державою, акціонерами, біржами тощо. При цьому, як свідчить міжнародна практика, необхідно строго додержуватись етичних і технічних норм роботи аудитора, розроблених в багатьох ...

Аудиторський ризик

План Вступ………………………………………………………………………3 1. Поняття ризику і правила його оцінювання ……………………………………4 2. Поняття аудиторського ризику:………………………………………………….5 2.1 Властивий ризик 2.2 Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю. 2.3 Ризик невиявлення помилок та перекручень. 2.4 Ризик аудиту або загальний ризик Висновки………………………………………………………………………………11 Список використанної літератури………………………………………………… 12 Вступ Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного ...