Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Гол. бухгалтер________________

До суми визначених за розрахунком реалізованих товарних надба­вок входить сума податку на додану вартість, нарахованого на купівельну вартість товарів при їх оприбуткуванні від постачальників. Сума ПДВ з реалізованих за місяць товарів визначається за підсумком касових апаратів. У наведеному прикладі вона складає 5380 грн., а сума реалізованої торговельної націнки - 3671 грн. (9051 - 5380).

Якщо всі товари, що реалізуються в роздрібній торгівлі є об’єктом оподаткування, то суму ПДВ за підсумком касових апаратів можна перевірити, помноживши суму роздрібного товарообороту за звітний місяць на 20% і поділивши на 120%. У нашому прикладі: 32280 х 20%:120% = 5380 грн.

За даними прикладу 16 і зробленого розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. Дт 80 - Кт 42-2 -

9051

2. Дт 80 - Кт 68 - 5380

Дт 80 - Кт 80 - 3671

або скласти однозначні бухгалтерські проводки:

Дт 42-2 - Кт 68 - 5380

Дт 42-2 - Кт 80 - 3671

На підприємствах громадського харчування розрахунок реалізованих товарних надбавок і відображення їх в бухгалтерському обліку здійснюються аналогічно як в роздрібній торгівлі.

6.7. При розрахунку реалізованих товарних надбавок треба врахувати товарні надбавки, що нараховані на суму ПДВ на товари, за які здійснена передоплата постачальникам, але на торговельне підприємство ці товари в звітному місяці не надійшли, п.п. 3.8, 3.10.1. Це можна зробити по-різному, але,на наш погляд, найбільш доцільно і економічно обгрунтовано треба здійснити це в наступному порядку:

1. В розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, виключити суму ПДВ на товари, що передоплачені в звітному місяці, але ще не надійшли (Дт 41 - Кт 42-2 або 42-3), зменшивши суму товарних надбавок в гр. 2 розрахунку, п. 3.11.

2. На суму початкового сальдо на рахунку 41,субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" (п.п. 3.8, 3.10.1) необхідно зменшити суму товарних надбавок на початок місяця в гр. 1 розрахунку.

3. В гр. 5 розрахунку зменшити суму залишку товарів на кінець звітного місяця на суму кінцевого сальдо на субрахунку "ПДВ на това­ри,що не надійшли".

7. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

7.1. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом за податок на додану вартість ведуть на рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "3 податку на додану вартість".

Суттєва зміна в обліку податку на додану вартість торговельними підприємствами з 1.10.97 р. випливає з того, що ПДВ за податковим зобов’язанням обчислюється від суми товарообороту, і в зв’язку з цим ПДВ виключено із купівельної вартості товарів, а податок на додану вартість, що входить до сум, сплачених за товари, відноситься до податкового кредиту. У зв’язку з цим на суми ПДВ треба збільшувати продажну вартість товарів, додавши їіх до сум торговельної націнки як товарну надбавку, п.п. 3.8, 3.10.1.

7.2. Для забезпечення правильності розрахунків з бюджетом, об’єктивності бухгалтерської звітності та збереження оборотних коштів підприємства важливе значення має правиильне ведения синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.

7.3. Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 р. № 139 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказом Мінфіна від 28 жовтня 1996 р. № 231, п. 3.3 установлено, що в статті "Податок на добавлену вартість" відображається сума ПДВ з реалізованого обороту, яка відображена в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) споживачам.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку. Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 ...

Облік готової продукції

План: Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова ...

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...