Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Гол. бухгалтер________________

До суми визначених за розрахунком реалізованих товарних надба­вок входить сума податку на додану вартість, нарахованого на купівельну вартість товарів при їх оприбуткуванні від постачальників. Сума ПДВ з реалізованих за місяць товарів визначається за підсумком касових апаратів. У наведеному прикладі вона складає 5380 грн., а сума реалізованої торговельної націнки - 3671 грн. (9051 - 5380).

Якщо всі товари, що реалізуються в роздрібній торгівлі є об’єктом оподаткування, то суму ПДВ за підсумком касових апаратів можна перевірити, помноживши суму роздрібного товарообороту за звітний місяць на 20% і поділивши на 120%. У нашому прикладі: 32280 х 20%:120% = 5380 грн.

За даними прикладу 16 і зробленого розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. Дт 80 - Кт 42-2 -

9051

2. Дт 80 - Кт 68 - 5380

Дт 80 - Кт 80 - 3671

або скласти однозначні бухгалтерські проводки:

Дт 42-2 - Кт 68 - 5380

Дт 42-2 - Кт 80 - 3671

На підприємствах громадського харчування розрахунок реалізованих товарних надбавок і відображення їх в бухгалтерському обліку здійснюються аналогічно як в роздрібній торгівлі.

6.7. При розрахунку реалізованих товарних надбавок треба врахувати товарні надбавки, що нараховані на суму ПДВ на товари, за які здійснена передоплата постачальникам, але на торговельне підприємство ці товари в звітному місяці не надійшли, п.п. 3.8, 3.10.1. Це можна зробити по-різному, але,на наш погляд, найбільш доцільно і економічно обгрунтовано треба здійснити це в наступному порядку:

1. В розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, виключити суму ПДВ на товари, що передоплачені в звітному місяці, але ще не надійшли (Дт 41 - Кт 42-2 або 42-3), зменшивши суму товарних надбавок в гр. 2 розрахунку, п. 3.11.

2. На суму початкового сальдо на рахунку 41,субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли" (п.п. 3.8, 3.10.1) необхідно зменшити суму товарних надбавок на початок місяця в гр. 1 розрахунку.

3. В гр. 5 розрахунку зменшити суму залишку товарів на кінець звітного місяця на суму кінцевого сальдо на субрахунку "ПДВ на това­ри,що не надійшли".

7. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

7.1. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом за податок на додану вартість ведуть на рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "3 податку на додану вартість".

Суттєва зміна в обліку податку на додану вартість торговельними підприємствами з 1.10.97 р. випливає з того, що ПДВ за податковим зобов’язанням обчислюється від суми товарообороту, і в зв’язку з цим ПДВ виключено із купівельної вартості товарів, а податок на додану вартість, що входить до сум, сплачених за товари, відноситься до податкового кредиту. У зв’язку з цим на суми ПДВ треба збільшувати продажну вартість товарів, додавши їіх до сум торговельної націнки як товарну надбавку, п.п. 3.8, 3.10.1.

7.2. Для забезпечення правильності розрахунків з бюджетом, об’єктивності бухгалтерської звітності та збереження оборотних коштів підприємства важливе значення має правиильне ведения синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.

7.3. Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 р. № 139 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказом Мінфіна від 28 жовтня 1996 р. № 231, п. 3.3 установлено, що в статті "Податок на добавлену вартість" відображається сума ПДВ з реалізованого обороту, яка відображена в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) споживачам.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Основи фінансової звітності

ПЛАН Основи фінансової звітності Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення Структура і зміст балансу Структура і зміст Звіту про фінансові результати Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів Структура і зміст Звіту про власний капітал ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для ...

Проходження практики з курсів “Податкова система”, “Бухгалтерський облік”

Робоча програма з курсу "Податкова система" п/п Назва тем і окремих питань теми Кіль­кість днів Дата вико- нання Прізвище, посада керівників практики 1 2 3 4 5 Тема 1. Загальне знайомство з структурою місцевого державного податкового органу, організацією його роботи 1. Ознайомитись : - з структурою, функціями, завданнями державного податкового   органу,   правами,   обов'язками   та відповідальністю працівників ДПІ (А); - з порядком ...

Організація податкової служби в Великобританії

В минулому Англія дотримувалася такої системи оподаткування, яка виходила від джерел доходів платник, тобто податки з доходів вилучаються в рамках тої адміністративно-територіальної одиниці, де вони одержані. При цьому кожна стаття доходу (прибуток, дивіденди, проценти) може обкладатися податком окремо, але по одних і ти самих правилах і однаковими ставками. В рамках цієї податкової системи проблема подвійного оподаткування вирішується в односторонньому порядку, як правило, для фінансових органів країни, в якій знаходиться ...