Search:

Нове в бухгалтерському обліку

1.12. У разі, коли платник пhидбаває товари (роботи, послуги), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) і не підлягає амортизації, податки, що сплачені у зв’язку з таким придбанням, відшкодовуються за рахунок відповідних джерел і до складу податкового кредиту не включаються (ст. 7.4.4.).

1.13. 3 дати набрання чинності Законом України "Про податок на додану вартість" вводиться в дію Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97р № 218.

1.14. У зв’язку зі змінами в обліку податку на додану вартість торговельні підприємства роздрібної і оптової торгівлі, що обліковують товари за продажними цінами, на суму податку на додану вартість збільшують торговельну націнку. ПДВ і торговельна націнка разом взя­ті складають товарні надбавки, що обліковуються на рахунку 42 "Тор­говельна націнка". Товарні надбавки обліковуються на рахунку 42, субрахунок 1 "Товарні надбавки". Однак застосовувати рахунок 42-1 "Товарні надбавки" можна лише в тому разі, коли на підприємстві здійснюється лише один вид торговельної діяльності.

1.15. На підприємствах, що мають 2-3 види діяльності, необхідно тільки змінити назву субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки, залишивши попередню нумерацію субрахунків: 42-1, 42-2, 42-3.

1.16. Зміни в обліку податку на додану вартість викликають необхідність змінити порядок оформлення товарних документів, в тому числі пов’язаних з відпуском товарів зі складів своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам (крамницям, кіоскам, тощо) та підприємствам громадського харчування. Бухгалтери повинні також самостійно внести відповідні зміни в бухгалтерську обробку товарних і товарно-грошових звітів та в облікові регістри (журнали-ордера, нагромаджувальні відомості та інші).

1.17. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 про зміни і доповнення до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні підприємства повинні здійснити перехід від обліку реалізації за надходженням платежів (касовий спосіб) до обліку реалізації за відвантаженням товарів (спосіб нарахування) , п.п. 4.1 - 4.4.

1.18. Перехід на новий, принципово змінений бухгалтерський облік в торгівлі вимагає грунтовного вивчення відповідних нормативних документів та інструктивних матеріалів.

2. ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА ДАНИМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ СТАНОМ НА 1.10.97р.

2.1. Визначена за наслідками інвентаризації товарів станом на 1.10.97 р. сума податку на додану вартість до складу податкового кре­диту платників податку не включається, а зараховується у зменшення податкових зобов’язань платників податку у звітних періодах, що настають з 1.10.97 р. до повного їх погашення.

2.2. Підприємства в жовтні 1997 р. повинні здійснити одноразовий перерахунок сум податкових зобов’язань і податкового кредиту за даними проведеної інвентаризації товарів, одержаних і сплачених авансів (передоплат), відвантажених товарів за станом на 1.10.97 р.

2.3. Підприємства, що здійснюють торговельно-посередницьку, оптово-збутову діяльність і облік товарів ведуть за купівельними цінами, суму податку на додану вартість, що встановлена інвентаризацією товарних залишків на 1.10.97 р. ( інвентаризаційний опис за формою додатку 1, підсумок гр. 10), повинні відобразити в обліку записами за жовтень бухгалтерською проводкою (п. 12.5 Ін.):

Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий

період якого не настав"

Кт 41 "Товари"

2.4. Підприємства, що здійснюють торговельно-посередницьку, оптово-збутову, роздрібну торговельну діяльність ( в т.ч. громадське харчування) і облік товарів ведуть за продажними цінами, суму ПДВ, що визначена інвентаризацією товарних залишків ( інв. описи товарів, додатки 1 і 2, гр. 10) відображають в обліку записом на рахунках (п. 12.6 Ін.):

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Податок на прибуток

Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" станом на 01.07.2002 р. з змінами і доповненнями. 2. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ПІ. 3. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА від 08.07.97р. № 214, у редакції наказу ДПА від 21.01.98 р. № 37 з змінами і доповненнями. Податок на ...

Нарахування амортизації на підприємстві

Основні засоби Порядок оцінки основних засобів, нарахування їх амортизації, списання з балансу та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається МСБО 16 «Основні засоби». Він був виданий в 1982 р. та двічі переглядався потім. Перший перегляд було здійснено в 1993 р. Він був пов'язаний переважно з введенням правил амортизації основних засобів до нього. В результаті положення МСБО 4 «Облік амортизації » вже не поширюються на основні засоби. У 1998 р. деякі положення МСБО 16 були переглянуті у зв'язку ...

Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства

У сучасних умовах можливі три варіанти ор­ганізації аналітичного обліку продукції підпри­ємства: Перший варіант. Окремі види або групи одно­рідної продукції обліковуються за фактичною ви­робничою собівартістю, визначеною станом на кінець звітного місяця. Застосування цього варіанта аналітичного обліку готової продукції доцільне в разі виготов­лення підприємством незначної кількості видів (груп) продукції. Готова продукція оприбуткову­ється наприкінці місяця підсумком за місяць, а звіт про наявність та рух готової продукції ...