Search:

Нове в бухгалтерському обліку

Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий

період якого не настав"

Кт 42, субрахунок 1, 2 або 3 "Товарні надбавки" (п.1.14, п. 1.15, 3.8).

2.5. Суми торговельних націнок на залишок нереалізованих товарів на 1.10.97 р. необхідно перенести на субрахунки товарних надба­вок внутрішнім записом на рахунку 42 "Торговельна націнка (знижка)":

Дт 42, субрахунок "Торговельна націнка (знижка)":

Кт 42, субрахунок "Товарні надбавки"

2.6. Підприємства торгівлі, які до 1.10.97 р. реалізацію товарів відображали в обліку за надходженням платежів на рахунки в бан­ку (касовим способом), суму ПДВ у залишку відвантажених і неоплачених товарів (опис інвент. за формою додатку 6, підсумок гр.13), що рахується як дебетове сальдо на рахунку 45 і 62, відображають в обліку бухгалтерською проводкою (п. 12.1 Ін.):

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період

якого не настав"

При оплаті вартості відвантажених товарів після 1.10.97 р. на суму податку на додану вартість, що входить до суми платежу покупця (Дт51 - Кт46), складають бухгалтерську проводку:

Дт 46 "Реалізація"

Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Згідно з пунктом 12.3 Інструкції та пунктами 4.1 і 4.2 Змін і доповнень до неї підприємства належну до збільшення поточних податкових зобов’язань суму, що визначена пунктами 12.1 і 12.2 (п.п. 2.6 і 2.7 Посібника), у місяці надходження коштів на рахунки підприємства в установах банків (або відвантаження товарів та інших товарно-матеріальних цінностей, що в п. 2.7 враховано) списують проводкою: Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий

період якого не настав"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" (розрахунковий

період якого настав)

Залишок суми податкових зобов’язань, що визначена пунктами 12.1 і 12.2 Інструкції, з урахуванням її частини в порядку, викладеному вище, аналогічним записом включається у збільшення податкових зобов’язань першого звітного періоду 1999 р.

2.7. Підприємства торгівлі суму податку на додану вартість, визначену виходячи із сум одержаних передоплат за товари, що підлягають відвантаженню (відпуску) після 1.10.97 р., відображають (інвент. опис за формою додатку 2, підсумок гр. 10) записом на бухгалтерських рахунках (п. 12.2 Ін.):

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період

якого не настав"

Після відвантаження товарів, що оплачені до 1.10.97р., складають бухгалтерську проводку:

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

і одночасно складають бухгалтерську проводку на виникнення зобов’я­зань, термін сплати яких настав:

Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період

якого не настав"

Кт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість" розрахунковий період

якого настав" ( п. 1.10).

2.8. Підприємства, які здійснили до 1.10.97 р. передоплату постачальникам за товари (дебетове сальдо рахунків 60, 76 і ін.), суму по­датку на додану вартість, що сплачена разом з авансами, відображають в обліку бухгалтерською проводкою (п.12.7 Ін.):

Дт 68, субрахунок "3 податку на додану вартість, розрахунковий період

якого не настав"

Кт 67-2 "3 податкового кредиту"

Після одержання товарів, передоплата яких здійснена до 1.10.97 р., треба зробити записи на рахунках на відображення в бухгалтерському обліку податкового кредиту (п.п. 1.14, 3.8):

Дт 67-2 "3 податкового кредиту"

Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" або Кт 76

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Державне мито

Державне мито Законодавче - нормативна база: 1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93р. № 7-93 із змінами та доповненнями. Державне мито - це плата, яка справляється за вчинення юридичних дій та за видачу документів юридичного значення уповноваженими на те органами. Платники Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами. , Об'єкти Державне мито ...

Податок на прибуток

Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" станом на 01.07.2002 р. з змінами і доповненнями. 2. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ПІ. 3. Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА від 08.07.97р. № 214, у редакції наказу ДПА від 21.01.98 р. № 37 з змінами і доповненнями. Податок на ...

Нарахування амортизації на підприємстві

Основні засоби Порядок оцінки основних засобів, нарахування їх амортизації, списання з балансу та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається МСБО 16 «Основні засоби». Він був виданий в 1982 р. та двічі переглядався потім. Перший перегляд було здійснено в 1993 р. Він був пов'язаний переважно з введенням правил амортизації основних засобів до нього. В результаті положення МСБО 4 «Облік амортизації » вже не поширюються на основні засоби. У 1998 р. деякі положення МСБО 16 були переглянуті у зв'язку ...