Search:

Нове в бухгалтерському обліку

3. Товари оприбутковуються за купівельними цінами - 520 грн.

За даними прикладу 1 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. На передоплату товарів постачальнику - 624 грн. в т.ч. ПДВ-104 грн.:

1.1. Дт 60 - Кт 51 - 520

Дт 68, субрахунок "3 податку на додану

вартість"

Кт 51 "Розрахунковий рахунок" - 104

1.2. Одночасно на суму нарахованого податкового кредиту треба скласти бухгалтерську проводку :

Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту" - 104

2. Оприбутковуються на склад одержані від постачальника това­ри за купівельними цінами - 520:

2.1. Дт 41 - Кт 60 - 520

2.2. Списується на витрати обігу сплачена постачальнику торговельна (збутова) націнка - 20:

Дт 44 - Кт 60 - 20

3. Списується нарахований при передоплаті податковий кредит (операція 1.2):

Дт 67-2 "3 податкового кредиту" - Кт 60 - 104

3.5. Необхідність оприбуткування товарів за купівельними цінами, а не відпускними цінами постачальника, пояснюється тим, що в та­кому разі відпадає потреба калькулювати облікові ціни на одержані товари з врахуванням торговельної (збутовоі) націнки постачальника. Крім того, ПДВ сплачується постачальником з договірної відпускної вартості товарів (п. 1.1.) і включення торговельної (збутової) націнки до купівельної вартості товарів викликало б повторне нарахування на неї податку на додану вартість. У зв’язку з цим найбільш доцільним є, на наш погляд, розглядати сплачену постачальнику торговельну (збутову) націнку як вартість послуг постачальника і відносити її на дебет рахунка 44 "Витрати обігу", які будуть віднесені, як і вартість оплачених товарів, до валових витрат і перекриються одержаним валовим доходом від реалізації товарів.

3.6. У тому разі, коли оплата товарів здійснюється після їх надходження на підприємство, бухгалтерські записи за даними наведеного вище прикладу 1 будуть наступними (п. 3.4):

1. Дт 41 - Кт 60 - 500

2. Дт 44 - Кт 60 - 20

3. Дт 67-2 - Кт 60 - 104

4. Дт 60 - Кт 51 - 520

5. Дт 68 - Кт 51 - 104

6. Дт 60 - Кт 67-2 - 104

(Дт 68 - Кт 60 лише після 1.01.99р. згідно з п.1.6. Посібника і п. 3 Інструкції).

3.7. Облік одержаних товарів за продажними цінами доцільно вес­ти на оптових підприємствах чи товарних складах підприємств, які відпускають товари переважно своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування в цьому випадку облікових продажних цін на товари дозволяє значно спростити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік.

У разі відпуску товарів на сторону іншим платникам ПДВ товари необхідно виписувати за купівельними цінами і оформити податкову накладну. Тому в книзі номенклатурних номерів на товари або в книзі реєстрації купівельних цін чи за програмою комп’ютерного обліку товарів на складах підприємство повинно мати зафіксовані купівельні ціни на всі товари, що обліковуються за продажними цінами. Тільки в цьому разі буде можливість виписати при необхідності товари сторонньому підприємству в установленому порядку.

3.8. Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму сплаченого ПДВ та на суму торговельної націнки постачальника повинні збільшити вартість куплених товарів, враховуючи необхідність покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку податкового кредиту ( Дт 68 - Кт 51 і ін. та Дт 60 - Кт 67-2, п.3.1) або на суму ПДВ за товарним документом постачальника, якщо передоп­лата товарів не здійснена, збільшують вартість товарів складанням бухгалтерської проводки:

Дт 41 "Товари" - Кт 42-1 "Товарні надбавки"

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства

У сучасних умовах можливі три варіанти ор­ганізації аналітичного обліку продукції підпри­ємства: Перший варіант. Окремі види або групи одно­рідної продукції обліковуються за фактичною ви­робничою собівартістю, визначеною станом на кінець звітного місяця. Застосування цього варіанта аналітичного обліку готової продукції доцільне в разі виготов­лення підприємством незначної кількості видів (груп) продукції. Готова продукція оприбуткову­ється наприкінці місяця підсумком за місяць, а звіт про наявність та рух готової продукції ...

Контроль надходження і вибуття основних засобів

23. Контроль надходження і вибуття основних засобів Ревізія основних засобів починається з перевірки правильності відображення їх в обліку й реальності балансових і звітних даних. Для цього зіставляють наявність основних засобів у балансі з даними синтетично­го й аналітичного обліку. Потім перевіряють первинні документи для встановлення законності й доцільності господарських операцій і так виявляють винних осіб, які допускають порушення і зловживання. Тобто, за даними інвентарного списку основних засобів, описів інвентарних ...

Принцип аудиторського контролю

Принцип (від лат. principium — начало, основа) аудиту -це основні засади, на яких здійснюється його функція. Виз­начені вони нормативом № 3 "Основні принципи, які регу­люють аудит", затвердженим Аудиторською палатою Украї­ни. Спірною є сама назва нормативу, оскільки аудит регулю­ють не принципи, а закони та нормативно-правові акти, але попри цю недоречність, у ньому закладені основні засади, які формують аудит як певну систему знань. Принципи аудиту, як незалежної форми фінансово-гос­подарського контролю, ...