Search:

Нове в бухгалтерському обліку

3.10.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження, то на бухгалтерських рахунках згідно з п. 5 Інструкції необхідно зробити записи:

1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 624 :

1.1 Дт 60 - Кт 51 - 520

Дт 68 - Кт 51 - 104

1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -104

1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку:

Дт 41 - Кт 42-1 - 104

2. На оприбуткування товарів на склад за продажними цінами - 749:

2.1. Дт 41 - Кт 60 - 500

2.2. Дт 44 - Кт 60 - 20 (п.3.5)

2.3. Дт 41 - Кт 42-1 - 249

Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію про­дажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс відсоток ПДВ плюс відсоток торговельної націнки). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову накладну. Але за приведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.3) ПДВ відноситься на дебет рахунка 41 "Товари" два рази, що недопустимо (3.11) і необхідно при бухгалтерських записах врахувати.

3. На списання нарахованого податкодого кредиту - 104:

Дт 67-2 - Кт 60 - 104

3.10.2. При оплаті товарів після надходження їх на склад, де во­ни оприбутковуються і обліковуютвся за продажними цінами, записи за даними прикладу 2 будуть наступними:

1. Дт 41 - Кт 60 - 500

2. Дт 44 - Кт 60 - 20

3. Дт 67-2 - Кт 60 - 104

4. Дт 41 - Кт 42-1 - 249

5. Дт 60 - Кт 51 - 520

6. Дт 68 - Кт 51 - 104

7. Дт 60 - Кт 67.2 - 104

(Дт 68 - Кт 60 - лише після 1.01.99 р. згідно з п 1.6. Посібника і п.3 Інструкції)

3.11. Згідно з Інструкцією про бухгалтерський облік податку на додану вартість сума ПДВ, сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами (п. 5 Ін.), відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунка 41. Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової над­бавки, що при цьому збільшується (Дт 41 - Кт 42-1).

Якщо уже такий порядок запису Інструкцією установлено, то, на наш погляд, необхідно ввести до рахунку 41 "Товари" додатковий субрахунок, який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари, що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарно­го документа, включеного до товарного чи товарно-грошового звіту, що підтверджує надходження товарів, які були передоплачені постачальнику, будуть складені бухгалтерські проводки як показано в п. 3.10.1.

У наведеному прикладі 2 до господарської операції 2 повинен бу­ти зроблений додатковий запис:

Дт 42-1 - Кт 41 - 104

або рівнозначний сторнувальний від’ємний запис:

Дт 41 - Кт 42-1 -

104

Для того, щоб можна було скласти бухгалтерські проводки на списання з рахунку 41, субрахунок "ПДВ на товари, що не надійшли", сум ПДВ на ці товари до бухгалтерських записів в товарних і товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 41 - КТ 42-1 "Товарні надбавки" необхідно ввес­ти додаткову графу "ПДВ на передоплачені товари, що надійшли".

3.12. При одержанні товарів на склад чи в роздрібне торговельне підприємство від неплатника податку на додану вартість такі товари повинні бути оприбутковані за договірними купівельними або за продажними, включаючи ПДВ, цінами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32 


Подібні реферати:

Принцип аудиторського контролю

Принцип (від лат. principium — начало, основа) аудиту -це основні засади, на яких здійснюється його функція. Виз­начені вони нормативом № 3 "Основні принципи, які регу­люють аудит", затвердженим Аудиторською палатою Украї­ни. Спірною є сама назва нормативу, оскільки аудит регулю­ють не принципи, а закони та нормативно-правові акти, але попри цю недоречність, у ньому закладені основні засади, які формують аудит як певну систему знань. Принципи аудиту, як незалежної форми фінансово-гос­подарського контролю, ...

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

РОЗДІЛ I. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 1. Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів Загальні положення Вимоги до фінансової звітності встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03 .99 р. № 87. До фінансової звітності підприємства відносяться Баланс, Звіт про фінансові ...

Три варіанти організації аналітичного обліку продукції підприємства

У сучасних умовах можливі три варіанти ор­ганізації аналітичного обліку продукції підпри­ємства: Перший варіант. Окремі види або групи одно­рідної продукції обліковуються за фактичною ви­робничою собівартістю, визначеною станом на кінець звітного місяця. Застосування цього варіанта аналітичного обліку готової продукції доцільне в разі виготов­лення підприємством незначної кількості видів (груп) продукції. Готова продукція оприбуткову­ється наприкінці місяця підсумком за місяць, а звіт про наявність та рух готової продукції ...