Search:

Типи несумісності

Контрольні запитання

Що таке підпорядкування?

Дайте характеристику протилежності понять?

ЛІТЕРАТУРА

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. – С. 332

Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997. – С. 386

Конверський А.С. Логіка. – К., 1998. – С. 266

Кондаков И.В. Логика. – М., 1954. – С. 68

Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. – С. 113

Формальная логика. Л., 1977

Хоменко І.В. Що таке логіка //Барви творчості. К., 1995. – С. 83-95

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Взаємодія індукції та дедукції в процесі пізнання

В процесі пізнання індукція і дедукція знаходять в нерозривному стані і доповнюють одна одну. В індуктивних умовиводах хід думки, як правило, направлених від одиничного знання до загального, в дедуктивних – окремого загального. Нерозривний зв’язок загального і одиничного в об’єктивній дійсності служить матеріальною основою одиничності індукції, як способу пізнання загального в окремому, і дедукції окремого в загальному. Загальне – якість, приналежна окремому, одиничному. Всякий предмет, всяке явище представляють собою ...

Обмеження та узагальнення понять

ПЛАН Класифікаційні дії поділу. Класифікація. Види поділу за видозмінною ознакою і дихотомічний поділ. Обмеження – це логічна операція над поняттями, завдяки якій відбувається перехід від поняття з ширшим обсягом (родового) до поняття з вужчим обсягом (видового) через додавання до змісту вихідного поняття ознак, які стосуються лише частини предметів його обсягу. Узагальнення – це логічна операція, в результаті якої відбувається перехід від поняття з вужчим обсягом (видового) до поняття з широким обсягом (родового) шляхом ...

Аристотель як систематизатор логіки

Як самостійна наука логіка склалася більше двох тисяч років назад в ІV ст. до н.е. Її засновником є давньогрецький філософ Арістотель (384-322 рр. до н.е.). В своїх працях, які отримали назву “Органон” (грец. “знаряддя пізнання”), Арістотель сформулював основні закони мислення: тотожності, протиріччя і виключеного третього – описав важливі логічні операції, розробив теорію поняття і судження, змістовно дослідив дедуктивний (силогістичний) умовивід. Арістотелівське вчення про силогізм склало основу логіки предикатів ...