Search:

Складні судження

Реферати » Логіка » Складні судження

План

Пропозиційна зв’язка: кон’юнкція, дез'юнкція, імплікація, еквіваленція.

Заперечення судження.

Речення і судження.

Логічна структура запитань.

Види запитань.

Роль запитань у пізнанні та комунікації.

Складним судженням називається таке судження, яке складається з кількох простих суджень. Так, судження “Крадіжка – це злочин” є простим судженням, у ньому наявний один суб’єкт ( “крадіжка”) і один предикат (“злочин”). Судження ж “Вирок суду має бути законним і обгрунтованим” – це судження, утворене з двох простих: “Вирок має бути законним”, і “Вирок має бути обгрунтованим”.

Більшість норм права виражається у формі складних суджень.

Складні судження поділяють на умовні та безумовні.

Умовні (імплікативні) судження – це судження, в якому відображається залежність того чи іншого явища від тих чи інших обставин і в якому підстава і наслідок з’єднуються з допомогою логічного сполучника “ якщо…, то…”.

Безумовні (еквівалентні) судження поділяються на єднальні, розділові, поділяючі та множинні.

В єднальних (кон'юнктивні) судженнях, на відміну від простих, наявне твердження чи заперечення про належність предметові двох чи більше ознак. Наприклад: “Т.Г. Шевченко – геніальний поет і талановитий майстер живопису”.

У предикаті розділового (диз’юнктивні) судження, як і в предикаті єднального вказується на дві чи більше ознак.

Поділяючі судження належать до розділових. Їх специфіка полягає в тому, що в них дається повний перелік різновидів предмета думки. Наприклад: “Ліси бувають листяними, хвойними і мішаними”.

У множинних судженнях суб’єкт завжди є складеним, а предикат – як складеним, так і простим. Наприклад: “Залізо, мідь, золото, свинець та деякі інші метали тонуть у воді”.

Кожне судження завжди виражається у формі граматичного речення. Судження не може існувати поза реченням. Речення є безпосередньою дійсністю судження, його матеріальною оболонкою. Проте не всяке речення виражає судження.

Характерні особливості судження полягають у ствердженні або запереченні чого не-будь про що-небудь. Тому якщо у реченні що-небудь стверджується або заперечується, то воно виражає судження, якщо ж у реченні відсутнє ствердження або заперечення, то таке речення не є судженням.

Речення, як відомо, бувають розподільні, питальні і спонукальні.

У розподільних реченнях, наприклад: “Суд є органом правосуддя” обовязково в наявності або ствердження, або заперечення, тому будь-яке розповідне речення є судженням.

Логічна будова суджень інтернаціональна. В основних своїх рисах вона є спільною для найрізноманітніших народів. Будова речення, навпаки, значною мірою національна, вона визначається сукупністю граматичних особливостей, характерних для даної мови, що відрізняє його від інших мов.

Так розвязуємо питання про співвідношення судження і речення, коли ми розглядаємо судження і розповідне речення.

Призначення питальних і спонукальних речень інше, ніж ствердження чи заперечення. Сутність питального речення полягає у постановці запитання, а спонукального – у вираженні спонуки. Судженням, або думкою, у якій щось стверджується або заперечується, є тільки відповідь на запитання.

Від запитальних речень слід відрізняти риторичні запитання.

Процес пізнання породжується необхідністю задоволення потреб людини суспільною практикою. В теоретичному плані ця необхідність знаходить своє вираження у формі запитань, які постійно виникають у всіх сферах людської життєдіяльності. Вміння правильно формулювати запитання має велике пізнавальне значення.

Граматичною формою вираження запитань є питальні речення. Вміння формулювати запитання залежить від знання як логіки, так і тієї сфери реальності, яка відображається в запитанні. Таке вміння передбачає ще й знання мови.

Іноді запитання поділяють за специфікою шляхів і методів їх розвязання: інформаційні, задачі, проблеми.

Формулюючи запитання, необхідно дотримуватися таких правил:

Запитання має бути осмисленим.

Запитання потрібно формулювання якомога коротше і ясніше.

Складні запитання доцільно розбити на прості.

У розділових судженнях треба називати всі можливі альтернативи.

Контрольні запитання

Що таке складне судження?

Які є види умовних суджень?

Як речення повязане з судженням?

ЛІТЕРАТУРА

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. – С. 332

Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997. – С. 386

Конверський А.С. Логіка. – К., 1998. – С. 266

Кондаков И.В. Логика. – М., 1954. – С. 68

Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. – С. 113

Формальная логика. Л., 1977

Хоменко І.В. Що таке логіка //Барви творчості. К., 1995. – С. 83-95Подібні реферати:

Поділ понять

ПЛАН Поділ понять, класифікаційні дії поділу. Класифікація. Види поділу за видозмінною ознакою і дихотомічний поділ. Поділ понять опирається на такі логічні операції, як обмеження та узагальнення понять. Обмеження – це логічна операція над поняттями, завдяки якій відбувається перехід від поняття з ширшим обсягом (родового) до поняття з вужчим обсягом (видового) через додавання до змісту вихідного поняття ознак, які стосуються лише частини предметів його обсягу. Узагальнення – це логічна операція, в результаті якої ...

Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні

Побудова версій в судовому слідстві, як і любої гіпотези, складається з двох етапів. Перший етап – аналіз окремих фактів і відносин між ними; другий етап – синтез фактів. Аналіз фактів. В процесі побудови версій, щоб вияснити характер злочину і осіб, винних у його скоєні, необхідно аналітично дослідити даний фактичний матеріал. Мета аналізу – виділити серед великої кількості фактичних обставин такі, які певним чином пов’язані зі злочином. В процесі аналізу важливо виявити серед різноманітних фактичних обставин дещо спільне, ...

Модальність суджень

Модальність – характеристика судження, яка визначається принципом розрізнення об’єктивно можливо, дійсного і необхідного. Йдеться про об’єктивну модальність. А формальну логіку цікавить передусім логічна модальність, яка полягає в ступені встановленої достовірності думок завдяки тому чи іншому різновиду судження. За об’єктивною модальністю судження поділяються на судження необхідності, дійсності та можливості. Наприклад: „Після весни настане літо” (судження необхідності); „Літо в цьому році тепле” (судження дійсності); „В ...