Search:

Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

Механізм конкуренції, який забезпечує свободу вибору, є основною умовою функціонування ринку. За типом конкуренції ринки поділяються:

Чиста конкуренція;

Монополістична конкуренція;

Олігополістична конкуренція;

Чиста монополія.

Механізм конкуренції підтримується двома шляхами:

Введення антимонопольних законодавств;

Механізм конвертованої валюти (характерне тільки для високорозвинутої економіки).

Конвертованість передбачає, що національна економіка знімає всі зовнішньоекономічні обмеження на ввіз товарів та грошей.

Не буває такої ситуації, коли немає конкуренції. Діють суто її різноманітні види:

Товарно-родова – конкуренція між різноманітними видами товарів, що можуть виконувати схожі функції. Розглядається конкуренція з боку товарів-субститутів (замінники). Приклад такої конкуренції – конкуренція між автомобілем і мотоціклом.

Товарно-видова – конкуренція між товарами одного виду. Наприклад, між видами мотоциклів, автомобілів. У цьому важливого значення набуває марка товару. Здебільшого це боротьба між марками-конкурентами.

Під час аналізу конкуренції досліджують:

Бажання-конкуренти;

Фірми-конкуренти;

Товари-замінники тощо.

Можна визначити 4 рівні конкуренції:

Підприємство оцінює тих, що пропонують подібний товар у тій же ціновій зоні.

Підприємство поширює визначення конкурента на всіх продавців токож самого товару.

Підприємство поширює визначення конкурента на всі фірми, що задовольняють одну і ту ж потребу.

Підприємство включає в число своїх конкурентів фірми, що продають товари тогож самого призначення.

Наступні запитання мають спрямувати діяльність фірми з оцінювання (індентифікації) конкурентів:

Хто є прямими й опосередкованими конкурентами? Які їхні сильні й слабкі сторони?

Яка їх стратегія і цілі?

Яка конкурентна позиція фірми на різних ринках? Як вона змінилася за останні 5 років?

Що думають споживачі про її конкурентів?

Які наміри її основних конкурентів (з урахуванням недавніх змін)? Яка їх реакція на зміни зовнішніх умов?

Із яких слабкостей конкурентів фірма може мати вигоду? Як зможе нейтралізувати їхні основні переваги?

Сектор – всі підприємства, що пропонують товари, які замінюють один одного (субститути).

Схема аналізу сектора

Початкові умови - Пропозиція (матеріали, технологія, робоча сила, життєвий цикл товару, додаткова вартість, способи управління, можливості реклами) і Попит (еластичність по ціні, субститути, циклічність і сезонність попиту, процедура покупки, маркетинг).

Структура сектора – кількість постачальників, диференціонування товарів, бар’єри входу і виходу для сектора, структура собівартості, вертикальна інтеграція.

Практичні дії – ціна, стратегія товара і реклами, дослідження і розвиток, інвестиції та юридична тактика.

Переваги – ефективність управління ресурсами, технічний прогрес, повна зайнятість, рентабельність.

Рентабельність виробництва продукції: Р=(П*100%)/С, де П – прибуток, С - собівартість.

Рентабельність підприємства: Р’=(балансовий прибуток*100%)/сума середньорічної собівартості основних виробничих фондів і обігових (коштів).

Рентабельність капіталу: Р* = Прибуток/Вкладений капітал (власний і позичений).

Окрім того фінансовий стан конкурента визначають по значенням: долі ринка, що він займає; його відомості; коефіцієнтам платоспроможності, ефективності використання активів, рентабельності.

На багатьох ринках існують бар’єри, які пов’язані з потрібними для виробничої діяльності капіталами, масштабами, винаходами і ліцензіями, нестатком ресурсів, нестатком розподільчих систем, підприємствами, що мають репутацію в секторі. Бар’єри на виході – виконання підприємством своїх моральних обов’язків (перед своїми клієнтами, кредиторами і перед своїми службовцями), Кожний сектор характеризується структурою витрат, що визначає природу прийнятої стратегії. Важливо визначити найбільш чуттєві зони витрат (центри відповідальності) і шукати можливості керування ними.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Роль маркетингу в ринковій економіці

1. Роль маркетингу в ринковій економіці В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок» (англ. market). Це поняття в найбільш загальному виді припускає ринкову діяльність. Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності. Важливе місце в ринкових відносинах належить маркетингу саме у сфері виробничого і ...

Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення

Прямий маркетинг товарів виробничого призначення щойно починає з'являтися в Україні. Адміністративно-командна система не давала можливості вибору постачальників товарно-матеріаль­них цінностей та послуг виробничого призначення, проте і позбавляє цих постачальників клопоту із просуванням своєї про­дукції Пара «виробник—постачальник» визначалася директив­ним способом. Нині керівникам підприємств доводиться самим шукати і постачальників, і споживачів, та ще за умов постійного дефіциту обігових коштів. Ясна річ, що це ...

Управління просуванням стимулювання збуту

1. Управління просуванням стимулювання збуту Управління просуванням та стимулювання збуту у великій мірі залежить від ефективного планування стимулювання продажу. Планування стимулювання продажу є складовою бізнес-плану маркетингу та його розділу «Маркетингова політика комунікацій». Стимулювання продажу не виконує самостійної функції, воно зав­жди співіснує з іншими інструментами маркетингу, такими як рек­ламування та персональний продаж. Стимулювання пов'язане із товарною політикою, політикою ціноутворення та ...