Search:

Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

При аналізі конкуренції основною є ідентифікація поля змагання пари “товар-ринок”. Кожна пара “товар-ринок” є окремим об’єктом для аналізу. Чим більш 2 підприємства схожі, тим в більшому ступені вони виявляються конкурентами. На цій базі можна ідентифікувати стратегічні групи, об’єднуючи в них підприємства одного сектору, які дотримуються єдиної стратегії. Наприклад, ринок інформатики (неточна ідентифікація стратегії конкурентів). Конкуренція виникає і між підприємствами усередині стратегічної групи.

Аналіз сильних і слабких сторін компанії-конкурента:

Характеристики виробництва і збуту: асортимент продукції, обсяг випуску продукції, використання потужностей виробництва, обсяг продажів продуктів, частка експорту продукції.

Фінансове становище: аналіз фінансових документів, котирування цінних паперів підприємства, дивіденди, податкові пільги, інвестиційні угоди.

Додаткові можливості: опис системи управління, технологія (ноу-хау), організаційна система, структура володіння підприємством.

Плани: альянси, партнерство, злиття, поглинання, реконструкція.

Канали збуту: канали і основні регіони збуту, захоплення ринку товаром, ступінь контролю за збутом товару на ринку, наявність складських потужностей, транспортні потужності.

Мета: споживачі, сервіс, собівартість, ринок.

Товар: характеристика товару.

Ціна: ціна товару, можливі умови контрактів, мобільність цінової політики, використання нових фінансових інструментів.

Просування товару: канали реклами (телебачення, радіо, преса), щомісячні затрати на рекламу, використання стимулюючих збут матеріалів, допоміжні рекламні матеріали.

Список літератури

Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1990. – 796 с.

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – 2-е европ. Изд. – М.: СПб.; К.: Изд. Дом «Вильямс», 1999. – 1056 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1996. – 200 с.

Азоев Г.П. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Прогресс, 1997.–248с.

Армстронг Г. Маркетинг. Общий курс. – 5-е изд. – М.: Вильямс, 2001 – 608 с.

Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 1994, - 327 с.

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. – М.: ОАО «Изд. «экономика», 1999. – 703 с.

Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 390 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

Як відомо, маркетингові комунікації є складовою частиною маркетингу. Тому особливості організації маркетингу на підприємстві впливають і на організацію служби маркетингової політики комунікацій. Можливі п'ять різних концепцій маркетингового менеджмен­ту. Так, концепція вдосконалення виробництва стверджує, що споживача можна привабити низькими цінами, тому управління підприємством полягає в поліпшенні ефективності виробництва зменшенні витрат на нього, а тим самим і в зменшенні ціни. Концепція вдосконалення товару ...

Проектування процесу надання послуг

ПЛАН Склад і взаємозвязок елементів організації. Розроблення послуг (продукту). Проектування процесу надання послуг. 1. Організація в менеджменті розглядається як відкрита система, і передумови її успіху слід виявляти у зовнішньому середовищі, оперативно адаптуючи та оптимізуючи мікросередовище. Операційна функція будь-якої ор­ганізації є однією з основних. Вона має важливі і складні зв'язки з іншими функціями організації. Для оптимізації діяльності необхідно забезпечити ефективне управління цими зв'язками ...

Кодекс етичної поведінки маркетологів

Члени Американської асоціації маркетингу виражають прихильність нормам етичного поводження у своїй фаховій діяльності. Вони єдині в підписанні дійсного кодексу етичної поведінки. Обов'язки працівників маркетингу. Працівники маркетингу повинні брати на себе відповідальність за наслідки своєї діяльності і застосовувати всі зусилля для того, щоб прийняті ними рішення, їх рекомендації і вчинки були спрямовані на визначення і задоволення потреб всіх основних елементів суспільства: споживачів, організацій і суспільства в ...